Άρθρο 35: Χώροι σφαγής και σφραγίδες προέλευσης, καταλληλότητας και κατηγορίας σφάγιων

1. Τα βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) τα αμνοερίφια γάλακτος, αιγοπρόβατα και τα χοι-ρινά, ανεξάρτητα προέλευσης, σφάζονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένα σφαγεία.
2. Προκειμένου για ζωντανά ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν αυτά έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στην Ελλάδα ή έχουν κομισθεί στην Χώρα μας από άλλες Χώρες της Ε.Ε. ή έχουν εισαχθεί από Τρίτες Χώρες και ανεξάρτητα του σκοπού κόμισης ή εισαγωγής στην Χώρα μας (σφαγή-πάχυνση κ.λπ.) ή του χρόνου παραμονής τους στην Ελλάδα, εφόσον σφάζονται σε ελληνικά σφαγεία θεσπίζονται τα κατωτέρω:
i. Αμέσως μετά την σφαγή των ζώων αυτών και τον κτηνιατρικό έλεγχο «περί της υγιεινής καταλληλότητας του νωπού κρέατος των σφάγιων», που πιστοποιείται με σφραγίδες (καταλληλότητας κ.λπ.) κατά τις ισχύουσες κτηνιατρικές νομοθεσίες και διατάξεις, που τίθενται επί των σφάγιων αυτών, τίθεται επί του νωπού κρέατος και η χαρακτηριστική σφραγίδα προέλευσης αυτού, τα δη¬λωτικά στοιχεία της οποίας ορίζονται ως ακολούθως.
– ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις 6 Χ 4 εκατοστά τουλάχιστον, για νωπά κρέατα από χώρα ανεξάρτητα Χώρας προέλευσης.
– ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ε 133 Λαμπρό Κυανό FCF για νωπά κρέατα από ζώα Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και Ε 155 Κα¬στανό ΗΤ για νωπά κρέατα από ζώα Τρίτων Χωρών.
– ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ- Αναγράφεται κατά περίπτω¬ση η Χώρα από την οποία προέρχονται τα ζώα, με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ολογράφως (π.χ.
– ΕΛΛΑΣ ή ΓΑΛΛΙΑ ή ΟΛΛΑΝΔΙΑ ή ΓΕΡΜΑΝΙΑ ή ΙΣΠΑΝΙΑ ή ΣΕΡΒΙΑ ή ΡΟΥΜΑΝΙΑ ή ΟΥΓΓΑΡΙΑ κ.ο.κ.) ΕΕή το όνομα της ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ και πάντα στα ελληνικά, με εξαίρεση την διεθνώς αποδεκτή ένδειξη FYROM πού θα αναγράφεται ξενόγλωσσα.
ii. Η παραπάνω σφραγίδα προέλευσης αφορά απο¬κλειστικά και μόνο τα νωπά κρέατα σφάγιων προερχομένων:
– από τα αιγοπρόβατα (αμνοερίφια γάλακτος ή μη, βετούλια, ζυγούρια, προβατίνες, γίδες, τράγοι, κρι¬άρια) και τα χοιρινά (συμπεριλαμβανομένων και των χοιριδίων).
– από τα βοοειδή(συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), που εισάγονται στην Χώρα μας ζωντανά από Τρίτες Χώρες, με σκοπό την άμεση σφαγή τους, ανεξάρτητα αν τα σφάγια αυτών υπόκεινται στην ειδικότερη σήμανση πού θεσπίζεται με την υπ’ αριθμ. Α. 412013/14.12.2000 κοινή απόφαση-των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων.
3. Προκειμένου για τα ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που αποστέλλονται στην Χώρα μας σε νωπό κρέας από άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεις, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως «ως νωπά κρέατα κομι-
ζόμενα από Χώρες Ε.Ε.» και φέρουν υποχρεωτικά την επιβαλλόμενη σφραγίδα καταλληλότητας, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οποίας, κατά τα ισχύοντα είναι:
– ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ωοειδές με διαστάσεις πλάτους 6, 5 εκατοστά τουλάχιστον και ύψους 4, 5 εκατοστά τουλάχιστον.
– ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Ε 133 Λαμπρό κυανό FCF ή Ε 129 Ερυθρό ALLURA AC ή ένα κατάλληλο μείγμα του Ε 133 Λαμπρού Κυανού FCF και του Ε 129 Ερυθρού ALLURA AC.
– ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ – Στο άνω τμήμα της σφρα¬γίδας αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευ¬διάκριτα γράμματα το όνομα της Χώρας, στην οποία ευρίσκεται η σφαγειοτεχνική εγκατάσταση, είτε ολο¬γράφως, είτε με Κωδικό δύο γραμμάτων, που υποδη¬λώνει την Χώρα, κατά περίπτωση, ως το κατωτέρω παράδειγμα.
– «Κωδικοί-ΑΤ (για την Αυστρία) -ΒΕ (για το Βέλγιο) -DE (για την Γερμανία) -DK (για την Δανία) -ES (για την Ισπα¬νία) -FI (για την Φιλανδία) -FR (για την Γαλλία) -IE (για την Ιρλανδία) -IT (για την Ιταλία) -LU (για το Λουξεμβούργο) -NL (για την Ολλανδία) -PT (για την Πορτογαλία) -SE (για τη Σουηδία) -UK (για την Αγγλία) -κ.ο.κ.».
– Ακολουθεί του ονόματος ή του Κωδικού της Χώρας, ο αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης εγκατάστασης, στο δε κάτω μέρος της σφραγίδας αναγράφεται ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα ένα από τα αρκτι¬κόλεξα CEE, EOF, EWG, EEC, EEG.
4. Προκειμένου για τα ζώα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που εισάγονται στη Χώρα μας σε νωπό κρέας από Τρίτες Χώρες, χαρακτηρίζονται αυτοδικαίως ως νωπά κρέατα εισαγωγής Τρίτων Χωρών και φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα καταλληλότητας, που χρησιμοποιεί κάθε Τρίτη Χώρα,
– ΣΧΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Αυτό πού χρησιμοποιεί κάθε Τρίτη Χώρα
– ΧΡΩΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Ε 155 Καστανό ΗΤ.
– ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ-Αναγράφεται με ξενόγλωσσα κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα το όνομα της Τρί¬της Χώρας ή τα αποδεκτά αρχικά για την Χώρα αυτή, σύμφωνα με την διεθνή σύμβαση, η οποίας διέπει την εγγραφή στα μητρώα των οχημάτων με μηχανή καθώς και ο αριθμός έγκρισης του σφαγείου.
5. Ειδικότερα επί των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται όπως, όπου από τις κείμενες κτηνιατρικές διατάξεις προβλέπεται ο αριθμός και η θέση σφράγισης των επί των νωπών κρεάτων τιθεμένων σφραγίδων καταλληλότητας και κατηγορίας ζώου, στην αυτή θέση και σε ίδιο αριθμό τίθενται και οι σφραγίδες προέλευσης του κρέατος.
6. Προκειμένου για ινδόρνιθες πού εισάγονται ζωντανές από το εξωτερικό και σφάζονται στην ελληνική επικράτεια (σε σφαγεία ή άλλους χώρους σφαγής και αποπτίλωσης), επί του νωπού κρέατος τούτων τίθεται σφραγίδα, που με κεφαλαία γράμματα φέρει την ένδειξη «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», έχει σχήμα στρογγυλό και χρώμα πράσινο. Η σφραγίδα αυτή τίθεται σε δύο εμφανή σημεία του στήθους από μία σφραγίδα σε κάθε πλευρά τούτου.
7. Απαγορεύεται γενικά:
i. Η μεταφορά από χώρους σφαγής σε τόπους κα¬τανάλωσης και η εμπορία νωπών κρεάτων, εφόσον επί αυτών δεν υφίστανται οι σφραγίδες καταλληλότητας, κατηγορίας και προέλευσης τούτων, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος.
ii. Η μεταφορά από χώρους εκτελωνισμού σε χώρους κατανάλωσης και η εμπορία νωπών κρεάτων εισαγωγής, εφόσον επί αυτών δεν υφίσταται η σφραγίδα καταλλη¬λότητας τούτων, που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.
iii. Η αφαίρεση ή αλλοίωση, για οποιονδήποτε λόγο, των σφραγίδων καταλληλότητας, κατηγορίας και προ¬έλευσης του παρόντος άρθρου.
8. Οι σφραγίσεις των νωπών κρεάτων, που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του παρόντος, γίνονται υπό την επίβλεψη του κρεοσκόπου κτηνίατρου.
9. Η ευθύνη για την ύπαρξη επί των νωπών κρεάτων των σφραγίδων καταλληλότητας, κατηγορίας και προ-έλευσης, που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, βαρύνει τον κύριο του εμπορεύματος.
10. Προκειμένου για νωπά κρέατα βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αμνοεριφίων, αιγοπροβάτων και χοιρινών, που εισάγονται στην Χώρα, μας από χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, εφόσον από τις ισχύουσες κοινοτικές νομοθεσίες και κτηνιατρικές νομοθεσίες δεν προβλέπεται η σήμανση των εν λόγω κρεάτων με σφραγίδα πού υποδηλώνει την κατηγορία του ζώου π.χ. αρνί, μοσχάρι, δαμάλι, χοιρινό κ.λπ.), δεν υφίσταται, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, δέσμευση του εισαγωγέα για την άσκηση εμπορίας των εν λόγω κρεάτων χωρίς τέτοια επισήμανση, σε περίπτωση όμως τέτοιας πρόβλεψης, η μη σήμανση των εν λόγω κρεάτων με την κατηγορία επισύρει για τον εισαγωγέα τις απαγορευτικές διατά¬ξεις της υποπερίπτωσης ii της παραγράφου 7 του παρόντος.

  • Να οριστεί, σε πόσα και σε ποια σημεία του σφαγίου, πρέπει να τοποθετούνται οι σφραγίδες.

    Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
    Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
    Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.