Άρθρο 82: Τήρηση προδιαγραφών οσπρίων – Επισήμανση

Όσπρια που προσφέρονται στην κατανάλωση σε κλειστή συσκευασία είτε είναι τυποποιημένα και προσυσκευασμένα είτε συσκευάζονται πρόχειρα για διευκόλυνση του κατόχου, είτε εισάγονται προσυσκευασμένα φέρουν υποχρεωτικά επί της συσκευασίας τους τις επισημάνσεις της .
υπ` αριθμ. 37227/25.9.1987 κοινής απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 541/Β/1987) και τα όσα προβλέπονται στο Κεφάλαιο «Γενικές Διατάξεις»,της παρούσης, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.