Άρθρο 140: Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα

1. Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές) και με διασφαλισμένη την ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της κάθε αντλίας ή του κάθε διανομέα (dispenser). Την ευθύνη για τα παραπάνω φέρουν από κοινού ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου και η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, με την οποία αυτός έχει συμβληθεί.
2. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη του εκμεταλλευτή του πρατηρίου.
3. Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη του ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.
4. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των διανομέων (dispensers) όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από εξουσιοδοτημένα «Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης».
5. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.
6. Κάθε αντλία υγρών καυσίμων, διανομέας (dispenser) υγραερίου ή ογκομετρητής βυτιοφόρου, όπου οι διατάξεις ρύθμισης του όγκου (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές) είναι ασφράγιστες, ή έχουν σφραγιστεί με σφραγίδες διαφορετικές από τα κατατεθέντα στο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δείγματα, ή οι σφραγίδες έχουν καταστραφεί ή παραβιαστεί, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 11.α.ii του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.
7. Τα Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.
8. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριό τους τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Έλλειψη ή μη επίδειξή τους εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 30 του Α.Κ. (Ν.Δ. 136/46), όπως ισχύει.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:23 | ΜΕΤΡΟΛΟΓΟΣ

  Άρθρο 140
  Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα

  ΣΧΟΛΙΟ:
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ. (παραλείπω να δώσω παραδείγματα για ευνόητους λόγους)

  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  ΣΤΗΝ Παραγραφο 6. μετά το παραβιαστεί να προστεθεί: «ή έχουν σφραγιστεί ανεπαρκώς, κατά τρόπο που επιτρέπει την σφραγίδα να αφαιρείται και να επανατοποθετείται«.

  Και στην παραγραφο 7. Οι υπάλληλοι και οι υπευθυνοι των εταιριών σφράγισης, των μετρητών κλπ σημείων φέρουν την ευθύνη για την ορθή και μη παραβιάσιμη σφράγιση.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
  «1. Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές). Την ευθύνη για τα παραπάνω φέρουν από κοινού ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου και η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, με την οποία αυτός έχει συμβληθεί.»

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 7, ως εξής:
  «7. Τα Συνεργεία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Αντίγραφο του «Δελτίου Ελέγχου» υποχρεούνται να κρατούν στο αρχείο τους σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή τουλάχιστον για δύο χρόνια.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Η αναδιατύπωση της παραγράφου 1 επιβάλλεται, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αντίκειται στην παράγραφο 1 του άρθρου 141.

  Επίσης, προτείνεται να εξαιρεθούν τα πρατήρια υγραερίου για την κίνηση οχημάτων, από την υποχρέωση που προβλέπει το άρθρο 140 για τις εταιρίες εμπορίας (υγραερίου) που τα προμηθεύουν αποκλειστικά, να σφραγίζουν με ευθύνη τους τις διατάξεις ρύθμισης του όγκου των διανομέων.
  Ο λόγος για την προτεινόμενη εξαίρεση συνίσταται στο ότι, στην ανωτέρω κατηγορία πρατηρίων, υπάρχει σε ισχύ διαδικασία σφράγισης των μετρητών ολικής καταγραφής (totalisers) από το Τελωνείο, για τον σκοπό της παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης των υγραερίων που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εν ισχύ διατάξεις των αποφάσεων (Υπουργού Οικονομικών) Φ.429/252/29.7.1997, Φ.579/326/1997, προβλέπεται ότι:
  «Άρθρο 3 …… παρ. 2: Οι μετρητές ολικής καταγραφής (totalisers) των αντλιών των πρατηρίων μολυβδοσφραγίζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή για να αποτραπεί οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτούς.
  Σε περίπτωση βλάβης των ανωτέρω μετρητών, που απαιτεί αντικατάστασή τους, ειδοποιείται ……… η αρμόδια τελωνειακή αρχή … να αποστείλει υπάλληλο για να παραστεί στην αντικατάσταση του νέου μετρητή … να προβεί σε σφράγιση του νέου και στη λήψη των ενδείξεων του νέου και αντικατασταθέντος μετρητή … συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο εις τριπλούν.»
  Εξάλλου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, η ως άνω Τελωνειακή Αρχή, προβαίνει σε έλεγχο του πρατηρίου (αγορές – πωλήσεις), σε συσχετισμό με τις ενδείξεις των μετρητών, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου υποχρεωτικά.
  Αντίστοιχη διαδικασία, ως γνωστόν, δεν προβλέπεται για τα υγρά καύσιμα.
  Επιπλέον, ακριβώς λόγω της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας , τεχνικά, σε μεγάλο αριθμό διανομέων υγραερίου κίνησης, δε θα υπάρχουν ελεύθερα σημεία για επιπλέον σφραγίδες.
  Επομένως, εκτιμούμε ότι, η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 140, ως προς τα πρατήρια υγραερίου, είναι περιττή, αφού η μη δυνατότητα επέμβασης στους διανομείς, εξασφαλίζεται ήδη.