Άρθρο 71: Απαγόρευση ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους

1. Απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ψαριών, οστράκων καρκινοειδών και κεφαλοπόδων μικρού μεγέθους όπως αυτά καθορίζονται με βάση την κοινοτική και εθνική Νομοθεσία.
Ειδικότερα:
i. Εθνική Νομοθεσία
1. ΒΔ της 26ης-1-1954 (ΦΕΚ 25Α’, 13-2-1954) περί απαγόρευσης αλιείας και πώλησης ιχθύων ορισμένων διαστάσεων, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. ΒΔ 142/1971 (ΦΕΚ 49Α) περί αλιείας των υδρόβιων ζώων, λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. ΠΔ 658/1981 (ΦΕΚ 166Α) περί προστασίας της ιχθυοπανίδας των λιμνών και ποταμών, όπως κάθε φορά ισχύει.
4. ΠΔ 144/1986 (ΦΕΚ 53Α) περί περιορισμών αλιείας και εμπορίας των χταποδιών (Octapus vulgaris), όπως κάθε φορά ισχύει.
5. ΠΔ 237/1996 (ΦΕΚ 178Α) περί απαγόρευσης αλιείας και πώλησης αστακών, όπως κάθε φορά ισχύει.
6. ΠΔ 86/1998 (ΦΕΚ 78Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 227/2003 (ΦΕΚ 198Α) περί αλιείας οστράκων, όπως κάθε φορά ισχύει.
7. ΠΔ 99/2003 (ΦΕΚ 94Α) περί διενέργειας αλιείας στα εσωτερικά νερά, όπως κάθε φορά ισχύει.
ii. Κοινοτική Νομοθεσία
1. Άρθρα 3, 8 & 15 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1967/2006 «σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, τη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/94», όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Άρθρο 9 του ΚΑΝ (ΕΕ) 302/2009 «για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 43/2000 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1559/2007», όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Άρθρα 2, 3, 7 & 11 του Καν. (ΕΚ) 2406/96 του Συμβουλίου της Ε.Ε «περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας ορισμένων αλιευτικών προϊόντων», όπως κάθε φορά ισχύει..
2. Οι απαγορεύσεις εμπορίας που καθορίζονται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου ισχύουν επίσης για τα ζώντα όστρακα που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και από Τρίτες Χώρες.
3. Οι απαγορεύσεις δεν ισχύουν για τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας. Εξαίρεση τα κυδώνια – Venus verrucosa που προέρχονται από καλλιέργεια σε θαλάσσιους μισθωμένους χώρους, εφόσον οι εμπορεύομενοι αποδεικνύουν τη μέθοδο παραγωγής τους.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:05 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ

  Η εξαίρεση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ
  στο άρθρο 71 περί «Απαγόρευσης ψαριών, οστράκων, καρκινοειδών και κεφαλόποδων μικρού μεγέθους», θεωρούμε πως αποτελεί ορθή κρίση και συνηγορούμε στην εφαρμογή της.
  Μία ενδεχόμενη επιβολή της στην εμπορία και διακίνηση αλιευμάτων ιχθυοκαλλιέργειας θα ήταν απολύτως άτοπη.
  Διότι, η εν λόγω απαγόρευση δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην εμπορία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας,τα οποία αλιεύονται και διατίθενται στην αγορά κατά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την ελεύθερη εκτίμηση του καλλιεργητή και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς.
  Άλλωστε, τέτοιου είδους περιορισμοί αφορούν την ελεύθερη αλιεία και αποτελούν προληπτικά μέτρα για την προστασία των έμβιων υδρόβιων πόρων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

  Τέλος, η μέχρι στιγμής έλλειψη σαφούς νομοθετικής ρύθμισης, καθιστά το εν λόγω ζήτημα πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των Δημοσίων φορέων, των καλλιεργητών και των εμπόρων, οι οποίες λαμβάνουν τη μορφή διοικητικών κυρώσεων και δικαστικών διαφορών και αποτελούν τροχοπέδη στην ομαλή άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας τόσο των ιχθυοκαλλιεργητών όσο και των εμπόρων.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 11:00 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Όσον αφορά την εξαίρεση των απαγορεύσεων για τις υδατοκαλλιέργειες, Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράγραφος 3 του Άρθρου 16 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1967/2006, σύμφωνα με την οποία συμπεριλαμβάνει στις απαγορεύσεις του Άρθρου 15 »περί ελαχίστων διαστάσεων» την αλιεία, αποθήκευση, και εμπορία θαλάσσιων οργανισμών που αλιεύονται για δεύτερη φορά από υδατοκαλλιέργειες.

  » Άρθρο 16
  Άμεσος εμπλουτισμός και μετεγκατάσταση
  1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15, μικρότεροι του κανονικού μεγέθους θαλάσσιοι οργανισμοί επιτρέπεται να αλιεύονται, να διατηρούνται επί του σκάφους, να μεταφορτώνονται, να εκφορτώνονται, να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται, να πωλούνται, να εκτίθενται ή να προσφέρονται για πώληση ζώντες για το σκοπό άμεσου εμπλουτισμού ή μετεγκατάστασης του
  αποθέματος με την άδεια και υπό την εποπτεία του κράτους μέλους στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι εν λόγω δραστηριότητες.

  2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αλιεία μικρότερων του κανονικού μεγέθους θαλάσσιων οργανισμών για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να πραγματοποιείται κατά τρόπο ο οποίος συμβιβάζεται με κάθε κοινοτικό μέτρο διαχείρισης που εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο είδος.

  3. Οι θαλάσσιοι οργανισμοί που αλιεύονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είτε ρίπτονται εκ νέου στη θάλασσα είτε χρησιμοποιούνται στην εκτατική υδατοκαλλιέργεια. Εάν στη συνέχεια αλιευθούν εκ νέου, οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να πωλούνται, να αποθηκεύονται, να επιδεικνύονται ή να προσφέρονται για πώληση υπό τον όρο ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 15.

  4. Απαγορεύονται η εισαγωγή και η μετεγκατάσταση, καθώς και ο άμεσος εμπλουτισμός μη ενδημικών ειδών, εκτός εάν πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο β) του άρθρου 22 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου.»