Άρθρο 115: Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης πρέπει να παραδίδεται στην Αρχή που διενεργεί την δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.
2. Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό… δείγμα… » (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε από την Αρχή).
3. Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται για την κατά έφεση εξέταση.
4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1 γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ως εξής:
    «1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης ο πρατηριούχος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.»

  • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

    Άρθρο 115

    1…

    2. Η πινακίδα που φέρει το δείγμα βυτιοφόρου , όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 114 να καλύπτεται ώστε να διασφαλίζεται η απόκρυψη της ταυτότητας των ενδιαφερομένων από τη Χημική Υπηρεσία που εξετάζει το δείγμα. Η Αρχή που διεξάγει … από την Αρχή.

    3…