Άρθρο 10: Ενδείξεις επί των πινακίδων

1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος ή από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης επί των οποίων αναγράφονται :
Α. Η τιμή (βλ. αναλυτικά παρ. 2-11 και άρθρο 19)
Β. Η Ποιότητα – Σύνθεση – Ποιοτικά Χαρακτηριστικά – Προέλευση (βλ. αναλυτικά παράγραφος 12)
2. Η ένδειξη της Τιμής αναφέρεται (σωρευτικά) σε:
i. Τιμή πώλησης ανά συσκευασία όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασία.
ii. Τιμή ανά μονάδα μέτρησης, πέραν της τιμής ανά συσκευασία, όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω (άρθρο 19) κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων του παρόντος άρθρου.
iii. Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), προκειμένου για βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ.
3. Από την υποχρεωτική αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης επί των πινακίδων πώλησης εξαιρούνται:
i. Κατάστημα λιανικής με εμβαδόν μικρότερο των 50 τ.μ.
ii. Περίπτερα
iii. Συσκευασμένα προϊόντα των οποίων η ποσότητα ισοδυναμεί με 1 λίτρο ή κυβικό μέτρο ή 1 κιλό ή 1 μέτρο ή 1 τετραγωνικό μέτρο κατά περίπτωση.
iv. Μαγειρεμένα ή ημιμαγειρεμένα φαγητά
v. Παγωτά βάρους έως και 200 γραμμαρίων
vi. Μη εδώδιμα προϊόντα των οποίων η ποσότητα της συσκευασίας είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα.
vii. Καλλυντικά, προϊόντα αρωματοποιίας και καλλωπισμού.
4. Ο τρόπος με τον οποίο θα απεικονίζονται στις πινακίδες των λιανοπωλητών, οι τιμές πώλησης των προϊόντων τους έχει ως εξής:
i. Όταν η τιμή διαμορφώνεται κάτω από ένα (1) ευρώ, προηγείται, κατά σειρά το μηδέν (0) και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. 0,01€, 0,09€, 0,10€, 0,15€, 0,25€, 0,42€, 0,99€ κλπ.).
ii. Όταν η τιμή διαμορφώνεται σε ακέραιο αριθμό ευρώ, αναγράφεται ο ακέραιος αυτός αριθμός, ενώ το διεθνές σήμα του ευρώ € αναγράφεται πριν από τον ακέραιο αριθμό ή μετά από αυτόν (π.χ. 1€, €2, 10€, 12€, 25€, 28€ κλπ.).
iii. Όταν η τιμή διαμορφώνεται πάνω από ένα ευρώ, προηγείται κατά σειρά, ο ακέραιος αριθμός και ακολουθούν το γραμματικό κόμμα (,) και τα δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ το διεθνές σήμα του € αναγράφεται στην αρχή ή στο τέλος της σειράς (π.χ. 1,12€, €1,25, 4,82€, €5,41, 6,88€, €7,09 κλπ.)
5. Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κλπ.) και για τις οποίες στο παρόν άρθρο προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης τους και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης, η τιμή αυτή αναγράφεται σε μία μόνο πινακίδα, εμφανώς τοποθετημένη, με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο πώλησης που εκτίθενται οι επιμέρους συσκευασίες κάθε είδους. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω πινακίδα θα αναγράφεται και η ονομασία του προϊόντος.
6. Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός των πινακίδων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, πρέπει να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα) είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας. Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) σε σημείο τέτοιο του καταστήματος, που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή πριν φθάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 200 τμ. χώρου πώλησης του καταστήματος και στις περιπτώσεις Υπεραγορών να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.
7. Για τεμαχιζόμενα ή/και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα κλπ.) που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία – βιτρίνες, η πινακίδα τοποθετείται υποχρεωτικά επί του είδους αυτού και να μην επικολλείται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. Η πινακίδα αυτή πρέπει να αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία το είδος του τροφίμου ή του ποτού, την ποιότητα του είδους και την ποικιλία αυτού, την ονομασία, την προέλευση, την τιμή μονάδος.
8. Τα προϊόντατων παραπάνω κατηγοριών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου που διατίθενται συσκευασμένα, έχουν επικολλημένη την τιμή, ή διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
9. Σε κάθε περίπτωση στο σημείο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα, στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
10. Για κάθε προϊόν που πωλείται σε κατάστημα λιανικής πώλησης απαγορεύεται να εμφανίζονται, με οποιοδήποτε τρόπο, και ενδεικτικά επί της συσκευασίας του, επί της πινακίδας λιανικής πώλησης ή σε αναρτημένες πινακίδες, διαφορετικές τιμές λιανικής. Οι συνιστώμενες ή μέγιστες τιμές που τίθενται ενδεικτικά επί της συσκευασίας από τον προμηθευτή είναι καταρχήν επιτρεπτές, με την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.
11. Οι λιανικές τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αναγράφονται στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες, συσκευασίες κ.λ.π. υποχρεωτικά εμπεριέχουν και τον αναλογούντα κάθε φορά Φ.Π.Α. Ειδικά για προϊόντα ένδυσης / υπόδησης και άλλα βιομηχανικά εκτός παντοπωλείου, θα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή προ ΦΠΑ.
12. Οι ενδείξεις ποιότητας, σύνθεσης του προϊόντος, άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς και η προέλευση, εάν αναγράφονται επί της συσκευασίας και ο καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί από τις ενδείξεις αυτές δεν υπάρχει υποχρέωση να αναγράφονται στην πινακίδα αυτή. Την ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών στην πινακίδα φέρει ο λιανοπωλητής και την ευθύνη για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών αυτών φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση.
13. Κατά παρέκκλιση προς τα ανωτέρω, όταν για τεχνικούς λόγους υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να τοποθετήσει ο λιανοπωλητής πινακίδα πάνω σε καθένα από τα εκτεθειμένα όμοια (ισοβαρή, ισομεγέθη κτλ) προϊόντα, επιτρέπεται η χρήση για την αναγραφή των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο ενδείξεων, μίας πινακίδας ανά κατηγορία προϊόντων, που βρίσκονται σε κοινό εκθετήριο πώλησης (ράφι, καλάθι, σταντ κλπ.). Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα ή ο κατάλογος θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ορατό σημείο του εκθετηρίου πώλησης, σε άμεση γειτνίαση με τα προϊόντα και να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές. Στην περίπτωση χρησιμοποίησης καταλόγου θα πρέπει να αναγράφεται επιπλέον η ονομασία πώλησης του προϊόντος.
14. Στα προϊόντα τα οποία σύμφωνα με το Παράρτημα 17 του Καν. 1907/2006/ΕΚ, απαγορεύεται να διατίθενται στο ευρύ κοινό (παρά μόνο σε επαγγελματίες χρήστες φέροντας την αντίστοιχη ένδειξη στην ετικέτα) και τα οποία πωλούνται σε καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης, στα οποία έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό, θα πρέπει να γίνεται σε ειδικά σημασμένα ράφια με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ».

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:27 | Αθανασία Ντούμα

  Ο τρόπος απεικόνισης των δεκαδικών κατά την αναγραφή της τιμής μονάδος μέτρησης θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο απεικόνισης της τιμής μονάδος; Δηλαδή 2 δεκαδικά;

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:15 | Αθανασία Ντούμα

  Η απαίτηση η ένδειξη της Τιμής να αναφέρεται σωρευτικά και σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία και σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης και σε τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ, για τα προϊόντα τα οποία κατά συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ, δεν είναι ορθή καθώς η ένδειξη της Τιμής θα πρέπει να αναφέρεται σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία και τιμή ανά μονάδα μέτρησης ή εναλλακτικά σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία και τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:14 | Αθανασία Ντούμα

  Στην παράγραφο 11 του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να διευκρινισθεί ποια είδη θεωρούνται παντοπωλείου.
  Εναλλακτικά, να τροποποιηθεί η παράγραφος και να αναφερθεί ότι εξαιρούνται όλα τα εδώδιμα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:34 | Αθανασία Ντούμα

  Το πρακτικά ανέφικτο να εφαρμοστεί στο άρθρο αυτό απαντάται στην απαίτηση να αναγράφεται στα συσκευασμένα τυριά, κρέατα, ψάρια πέραν από την τιμή μονάδος μέτρησης (τιμή κιλού) επί της συσκευασίας (εναλλακτικά ύπαρξη price checkers) και η τιμή μονάδος επί τις πινακίδας ραφιού.
  Δεν είναι δυνατόν στα προϊόντα π.χ. ψάρια, τα οποία δεν είναι σταθερού βάρους να υπάρχει ανά συσκευασία διαφορετική πινακίδα με την τιμή μονάδος. Σε έναν δηλαδή θάλαμο με 15 τεμάχια ψαριών συσκευασμένων, διαφορετικού βάρους, θα πρέπει να κρέμονται 15 διαφορετικές πινακίδες ραφιού, με διαφορετικές τιμές πώλησης. Εννοείται ότι κανείς δεν θα καταλαβαίνει σε πια συσκευασία αντιστοιχεί η κάθε πινακίδα.
  Τουλάχιστον, να ορισθεί ότι στην πινακίδα απαιτείται μόνο η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης εφόσον η τιμή μονάδος/συσκευασίας υπάρχει επί της συσκευασίας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:39 | Αθανασία Ντούμα

  Σχετικά με την τοποθέτηση Price checkers ανά 200 τ.μ. αντί 300 τ.μ. που ισχύει σήμερα κανένα επιπλέον όφελος δεν υπάρχει για τους καταναλωτές αλλά μόνο με κόστος και λειτουργικές δαπάνες επιβαρύνει τους λιανέμπορους. Κέρδος θα έχουν μόνο οι εταιρείες κατασκευής και τοποθέτησης των εν λόγω μηχανημάτων.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 12:27 | Αθανασία Ντούμα

  Από την εξαίρεση αναγραφής της αναγωγής της μονάδας μέτρησης πρέπει να εξαιρεθούν και τα εδώδιμα προϊόντα, η ποσότητα συσκευασίας των οποίων είναι κάτω από 50 γραμμάρια ή 50 χιλιοστόλιτρα ή πάνω από 10 κιλά ή 10 λίτρα.
  Επιπλέον, πρέπει να διευκρινισθεί τι γίνεται με την απεικόνιση των στοιχείων στις πινακίδες ραφιού των προωθητικών ενεργειών για τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην εξαίρεση αναγραφής της ΤΜΜ κατά το εν λόγω άρθρο αλλά και για τα προϊόντα,για τα οποία κατά τον Κώδικά Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 11) δεν απαιτείται στην πινακίδα η ένδειξη της καθαρής ποσότητας. Δεν είναι δυνατόν όταν ο παραγωγός/συσκευαστής δεν δηλώνει την καθαρή ποσότητα του προϊόντος ο λιανοπωλητής να υποχρεούται να κάνει αναγωγή στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης.

 • Στην παράγραφο 3 πρέπει να γίνουν οι παρακάτω αλλαγές:
  • Εδάφιο i: Το εμβαδόν δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 τ.μ.
  • Εδάφιο iv: Δε συμφωνούμε, με την εξαίρεση.
  • Εδάφιο v: Τα παγωτά δεν πρέπει να εξαιρούνται, καθόλου.
  • Εδάφιο vi: Δε συμφωνούμε με καμιά, από τις δύο εξαιρέσεις.
  • Εδάφιο vii: Δε συμφωνούμε με την εξαίρεση.
  Η τιμή μονάδας είναι βασικό στοιχείο σύγκρισης και καταπολέμησης της ακρίβειας. Πρέπει να αναγράφεται, σε όλα τα προϊόντα, που αγοράζει ο καταναλωτής. Στην παράγραφο 5, δεν κατανοούμε την αναγραφή της τιμής μονάδας, σε μια μόνο πινακίδα, η οποία, όπως φαίνεται, θα είναι διαφορετική, από την πινακίδα, με την τιμή του προϊόντος. Αυτό θα καταλήξει να μην μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει. Η τιμή μονάδας πρέπει, απαραίτητα, να αναγράφεται, στην ίδια πινακίδα, με την τελική τιμή και με το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς.

  Στην παράγραφο 6, διαφωνούμε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν να αντικαταστήσουν την αναγραφή της τιμής, σε κάθε συσκευασία, αλλά τα «ανεχόμαστε», λόγω κόστους.

  Στην παράγραφο 12, την ευθύνη, για την ορθή διαβίβαση των πληροφοριών μπορεί να τη φέρει η προμηθεύουσα επιχείρηση, όταν αυτή η ευθύνη είναι απέναντι, στο λιανοπωλητή. Η ευθύνη απέναντι, στον καταναλωτή, πρέπει να ανήκει, αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου, στο λιανοπωλητή, γιατί αυτός συναλλάσσεται, με τον καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής παραπλανηθεί, από μη ορθή, ή μη πληροφόρηση και υποστεί ζημία, πρέπει να αποζημιώνεται, από το λιανοπωλητή. Δεν είναι αποδεκτό να ψάχνει ο καταναλωτής να βρει και να έρθει, σε επαφή, με τον προμηθευτή του πωλητή.

  Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
  Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
  Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:49 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  παρ. 7: Προτείνουμε να αφαιρεθεί η υποχρεωτική αναγραφή της ποιότητας και της ποικιλίας, διότι δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν διαρκώς οι μηχανογραφημένες πινακίδες αν αλλάζει η ποιότητα ή η ποικιλία.
  παρ. 11: Μετά το «εκτός παντοπωλείου…» να προστεθεί «και που πωλούνται εκτός μικτών καταστημάτων και υπεραγορών».

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 00:30 | Μιχάλης Πετρόπουλος

  Πιστεύω ότι πρέπει να αναγράφεται η τιμή παραγωγού και η τελική τιμή πώλησης. Έτσι, ο καταναλωτής θα έχει αίσθηση της «ενδιάμεσης» παρέμβασης στην άνοδο της τιμής και η φορολόγηση μπορεί να γίνει πιο εύκολα, καθώς ο παραγωγός δεν μπορεί να φαίνεται ότι πώληση με α€ και να δηλώνει β€.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 20:18 | ΔΚ

  Σταματάω στη φράση: «υπαίθριους πωλητές». Σε μια χώρα που 35% των καταστημάτων έχουν αδειάσει και «ενοικιάζονται» δεν υπάρχει πλέον καμμία απολύτως δικαιολογία για την υπαίθρια εμπορία. Είναι τριτοκοσμικό φαινόμενο, να πωλείται υπαιθρίως οτιδήποτε εκτός από νωπά φρούτα και λαχανικά από παραγωγούς και μόνον παραγωγούς και όχι τους αλλοδαπούς υπαλλήλους τους. Από τη στιγμή που αθεμιτως οποιοσδήποτε μπορεί να εμπορευτεί ρούχα, παπούτσια, ηλεκτρικές συσκευές στα παζάρια, νόμιμα ή παράνομα, στερώντας τα έσοδα από τους στεγασμένους συναδέλφους τους, μένοντας στο ανέλεγκτο και απυρόβλητο, η οικονομία της χώρας θα μένει στάσιμη και θα συρρικνώνεται. Οποιοσδήποτε μπορεί να ενοικιάσει κατάστημα με χαμηλό έως μηδαμινό ενοίκιο. Πλήρης απαγόρευση κάθε είδους εμπορίας εκτός καταστημάτων.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 09:13 | Σπυρος Ζουρουδης

  Να μη εξαιρεθει κανενα καταστημα και πωλητης απο το μετρο της υποχρεωτικης πινακιδας.
  Για τα μικρου μεγεθους ειδη να υπαρχει πινακας που να περιλαμβανει περισσοτερα απο ενα ειδη
  Στην περιπτωση των τροφιμων να αναγραφονται οι θερμιδες ανα 100 γραμμαρια,οι θερμιδες μοναδας καθως και η διατροφικη αξια του τροφιμου.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 13:33 | BABIS

  Στην παράφραφο 11 του παρόντος, είναι πρακτικώς αδύνατο να γραφούν στις πινακίδες ή ταμπέλες κάθε προιόντος την τιμή λιανικής προ ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ, δεδομένου ότι σε πολλά μικρά αντικείμενα και όχι μόνο αυτό είναι αδύνατο. Ειδικά εάν το κατάστημα είναι κάτω των 60-70 τ.μ. και υπάρχουν πολλά προιόντα προς πώληση και λιγοστός χώρος.
  Και με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής θα θεωρεί καλύτερα να αγοράσει το προιόν χωρίς απόδειξη στην τιμή προ ΦΠΑ, κερδίζοντας και οι δύο.
  Εναλλακτικώς, μπορεί να αναρτηθεί πινακίδα εντός του καταστήματος με όλες τις τιμές προ και μετά ΦΠΑ,σε εμφανές σημείο. Και επίσης να εφαρμόζονται από καταστήματα με εμβαδόν άνω των 100τ.μ.