Άρθρο 72:

1. Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, ως «τελικός καταναλωτής» νοείται ο μεμονωμένος καταναλωτής καθώς και τα εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες μαζικές εστιάσεις.
2. Λιανικό εμπόριο νοείται η διάθεση με σκοπό την πώληση προς τον τελικό καταναλωτή.