Άρθρο 31: Απαγορευτικά μέτρα, κατά την εμπορία, διακίνηση κ.λπ. σφάγιων βοοειδών, αιγοπροβάτων και παραπροϊόντων τους, σε εφαρμογή του Κανονισμού 999/2001 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προκειμένου:
– για σφάγια βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) και αιγοπροβάτων, προερχόμενα από ζώα, τα οποία ανεξάρτητα της προέλευσης τους, σφάζονται στην Ελληνική Επικράτεια,
– για σφάγια βοοειδών (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών) και αιγοπροβάτων, με καταγωγή από ένα κράτος μέλος ή μια τρίτη χώρα με ελεγχόμενο ή απροσδιόριστο κίνδυνο Σπογγώδη Εγγεφαλοπάθεια Βοοειδών, ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Απαγορεύεται, η διακίνηση, κατοχή, διάθεση, εμπορία και γενικά οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή στα είδη, που κατονομάζονται στον κατωτέρω Πίνακα και είναι απαγορευμένα για ανθρώπινη κατανάλωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ
(Α) Σφάγια, τα οποία προέρχονται από ζώα άνω των 12 μηνών και από τα οποία, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπονδυλική στήλη.
(Β) ) Το κρανίο, εκτός της κάτω γνάθου και συμπεριλαμβανομένων του εγκεφάλου και των οφθαλμών, όταν προέρχονται από ζώα άνω των 12 μηνών.
(Γ) Σφάγια, τα οποία προέρχονται από ζώα άνω των 30 μηνών και από τα οποία, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπονδυλική στήλη εκτός από τους σπονδύλους της ουράς, τις ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις των αυχενικών, των θωρακικών και των οσφυϊκών σπονδύλων και τη μέση ιερά ακρολοφία και τις πτέρυγες του ιερού, αλλά συμπεριλαμβανομένων των γαγγλίων της ραχιαίας ρίζας.
(Δ) Οι αμυγδαλές, τα έντερα από το δωδεκαδάκτυλο έως το ορθό και το μεσεντέριο των ζώων οποιασδήποτε ηλικίας

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ
(Α) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα το κρανίο, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των οφθαλμών, και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων
(Β) Αυτοτελή κεφάλια (με το μυαλό και τους οφθαλ¬μούς), αυτοτελή μυαλά, οφθαλμοί, αμυγδαλές και νω¬τιαίος μυελός αιγοπροβάτων άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων
(Γ) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα τις αμυγδαλές και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων
(Δ) Σφάγια που φέρουν αναπόσπαστα το νωτιαίο μυελό και προέρχονται από ζώα άνω των δώδεκα μηνών ή των οποίων ένας μόνιμος κοπτήρας έχει ανατείλει μέσω των ούλων
(Ε) Σφάγια αιγοπροβάτων (συμπεριλαμ¬βανομένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλα¬κτος), που φέρουν αναπόσπαστα την συκωταριά τους, εφόσον, στους χώρους σφαγής, δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα.
(Δ) Συκωταριές αιγοπροβάτων (συμπεριλαμβανο¬μένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλακτος), εφόσον, δεν έχει αφαιρεθεί η σπλήνα καθώς και αυτοτελείς σπλήνες αιγοπροβάτων (συμπε-ριλαμβανομένων και των αμνοεριφίων ή αμνοεριφίων γάλακτος).
Ε) Έντερα που συμπεριλαμβάνουν τον ειλεό των αιγοπροβάτων οποιασδήποτε ηλικίας·
2. Οι απαγορευτικές διατάξεις και τα διαλαμβανόμενα στον παραπάνω πίνακα, ισχύουν, πέραν των άλλων φορέων εμπορίας και (κτηνοτρόφων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, χονδρε¬μπόρων, λιανοπωλητών κ.λπ.) και για τις επιχειρήσεις της παραγωγής ειδών διατροφής, γενικά, για ανθρώπινη χρήση, ζωοτροφών και λιπασμάτων (βιομηχανίες, βιο¬τεχνίες, εργαστήρια κ.λπ.).
3. Την ευθύνη για μέριμνα προς καταστροφή στους χώρους σφαγής των ζώων, των χαρακτηρισθέντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «υλικών ειδικού κινδύνου», φέρουν οι υπεύθυνοι των σφαγείων

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 11:27 | Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος Θεσ/νίκης

    Στο σημείο 1, στον «ΠΙΝΑΚΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ» και όσον αφορά στα βοοειδή, στο σημείο (Α) θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση: «δεν έχει αφαιρεθεί η σπονδυλική στήλη» με τη φράση: «δεν έχει αφαιρεθεί ο νωτιαίος μυελός», όπως ορίζει ο Καν. (ΕΚ) 999/2001.