Άρθρο 81: Κατηγορίες οσπρίων

Τα όσπρια, διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Ξηρά όσπρια φασόλια:
• Γίγαντες ελέφαντες-Σχήμα κυλινδρικό ή πλακέ βάρος 1000 κόκκων γραμμάρια
• Φασόλια μεγαλοσπερμα (φασόλια χονδρά)-Σχήμα κυλινδρικό ή πλακέ βάρος 1000 κόκκων 501-700 γραμμάρια.
• Φασόλια μεσόσπερμα (φασόλια μέτρια)-Σχήμα κυλινδρικό ή πλακέ βάρος 1000 κόκκων 351-500 γραμμάρια.
• Φασόλια μικρόσπερμα (φασόλια ψιλά)-Σχήμα κυλινδρικό ή πλακέ βάρος 1000 κόκκων 150-350 γραμμάρια.
• Φασόλια ειδικών κατηγοριών όπως μαυρομάτικα κτλ.
2. Βρώσιμη φακή:
• Φακή πλατύσπερμη (φακή χονδρή)-Σχήμα φακής πεπλατυσμένο κατά τον κύριο άξονα, βάρος 1000 κόκκων 60 γραμμάρια και πάνω.
• Φακή λεπτόσπερμη (φακή ψιλή)-Σχήμα φακής με εξόγκωση κατά τον κύριο άξονα βάρος 1000 κόκκων 30-50 γραμμάρια.
3. Ρεβύθια:
• Ρεβύθια μεγαλοσπερμα (ρεβύθια χονδρά)-Βάρος 1000 κόκκων 551 γραμμάρια και πάνω.
• Ρεβύθια μεσόσπερμα (ρεβύθια μέτρια)-Βάρος 1000 κόκκων 380-550 γραμμάρια.
• Ρεβύθια μικρόσπερμα (ρεβύθια ψιλά)-Βάρος 1000 κόκκων 380 γραμμάρια και κάτω.
4. Βρώσιμο λαθούρι ή φάβα.