Άρθρο 121:Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

1. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν, για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:
1.1 αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις:
i. το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου
ii. το απόβαρο της φιάλης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το βάρος των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ’ αυτήν
iii. Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί.
iv. Η ημερομηνία κατασκευής της
v. Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης
vi. Μοναδικός σειριακός αριθμός
1.2 διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης.
2. Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια του κατόχου τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία»