Άρθρο 47: Εισαγόμενα κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες

1. Απαγορεύεται στις αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες που προμηθεύονται κατεψυγμένα κρέατα βοοειδών και βουβαλοειδών με ειδικό καθεστώς, να πωλήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο τα εν λόγω κρέατα.
2. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να αγοράσει τα κρέατα της παραγράφου 1 από αλλαντοποιίες και κονσερβοποιίες.