Άρθρο 45: Σήμανση-Εισαγωγή -Εμπορία ζωντανών ζώων εξωτερικού

1. Προκειμένου για ζωντανά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιρινά) προέλευσης Τρίτων Χωρών που εισάγονται στην χώρα μας για σφαγή ή πάχυνση, η είσοδος τούτων στο ελληνικό έδαφος είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον φέρουν σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία, ως εξής:
α) Βοοειδή: Κανονισμός (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α’252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α’156)
β) Αιγοπρόβατα: Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, αριθ. 263493/27.07.2004 (Β’253) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την αριθ. 134167/18.04.2011 (Β’823) αντίστοιχη,
γ) Χοιρινά: Οδηγία 2008/71/ΕΚ του Συμβουλίου, ΠΔ 308/2000 (Α’252), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 170/2002 (Α’156), αριθ. 297286/05.08.2005 (Β’1170) κοινή υπουργική απόφαση.
2. Απαγορεύεται η προώθηση των παραπάνω ζώων στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι σήμανσης της προηγούμενης παραγράφου.
3. Ο έλεγχος ύπαρξης των ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1 γίνεται από τον επίσημο κτηνίατρο του Υπουργείου του ΣΥΚΕ και συ¬ντάσσεται, για αυτό τον σκοπό, σχετικό έγγραφο (Κοινό Κτηνιατρικό έγγραφο Εισόδου-ΚΚΕΕ), που κοινοποιείται στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της έδρας του εισαγωγέα ή παχυντή.
4. Προκειμένου για βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των βουβαλοειδών), αιγοπρόβατα και χοιρινά προέλευσης τρίτων χωρών, που εισάγονται ζωντανά για σφαγή, οι εισαγωγείς τούτων υπόκεινται στις κατωτέρω υποχρεώσεις:
i. α) Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν την άφιξη στα σύνορα κάθε εισαγόμενης παρτίδας των ζώων, ενημερώνουν την Κτηνιατρική Υπηρεσία του συνοριακού σταθμού, αναφορικά με την εισαγωγή αυτή.
ii. β) Ενημερώνουν την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία σχε¬τικά με το σφαγείο, όπου προτίθενται να σφάξουν τα ζώα, προκειμένου το εν λόγω σφαγείο να μνημονευθεί στην άδεια, που χορηγεί η τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.
iii. γ) Αμέσως μετά την είσοδο των ζώων (ελεύθερων εισαγωγής) στη χώρα μας, μεταφέρουν ολόκληρη την παρτίδα εισαγωγής μόνο στο σφαγείο της ως άνω υπο¬παραγράφου β), όπου προβαίνουν στη σφαγή των ζώων το αργότερο μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία εισόδου των ζώων στο σφαγείο.
5. Εισαγωγείς ζωντανών ζώων Τρίτων Χωρών προς πάχυνση, εφόσον τα διαθέτουν σε τρίτους, υποχρεού¬νται να τα πωλήσουν σε αγοραστές, που φέρουν την ιδιότητα του παχυντή.
6. Προκειμένου για τα ζώα Τρίτων Χωρών της πα¬ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προοριζόμενα για σφαγή, η αγοραπωλησία, εμπορία, διακίνηση και κάθε άλλη εμπορική συναλλαγή διενεργείται μόνο σε βάρος νωπού κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι κάτοχοι τέτοιων ζώων, που εισήχθησαν για πάχυνση από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να τα εμπορευθούν, υπό την επιφύλαξη μόνο των ρυθμίσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η αγοραπωλησία αιγοπροβάτων κατά βάρος ζωντανού ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι η εμπορική πράξη θα λάβει χώρα μόνο στο σφαγείο, όπου ο εισαγωγέας ή ο κάτοχος πωλητής μετέφερε τα ζώα για σφαγή. Συντρεχούσης της αγορα¬πωλησίας αυτής, ο αγοραστής των αιγοπροβάτων υποχρεούται να προβεί στη σφαγή των ζώων στο ίδιο παραπάνω σφαγείο και το αργότερο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αγοραπωλησίας του είδους.
8. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η αφαίρεση ή παραποίηση των επί των ζώων εισαγωγής φερομέ¬νων ειδικών σημάνσεων της παραγράφου 1, πριν από τη σφαγή τους.
9. Προκειμένου για ζωντανά ζώα, που εισάγονται από χώρες ΕΕ για σφαγή, αμέσως μετά την είσοδό τους στην χώρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις Π.Δ 420/93 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ)
10. Οι παχυντές, εφόσον αγοράζουν προς εμπορία και σφάγια βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοιρινών εγχώ¬ριας παραγωγής από κτηνοτρόφους, η εν λόγω αγορά θα γίνεται μόνο σε βάρος κρέατος και όχι σε βάρος ζωντανού ζώου.
11. Μετά τη μεταφορά των παραπάνω ζώων στα εγκεκριμένα σφα¬γεία οι εμπίπτοντες στις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρ¬θρου εισαγωγείς ή κάτοχοι των ζώων καθώς και οι αγοραστές αυτών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται στην κατωτέρω υποχρέωση:
Πριν την πραγματοποίηση της σφαγής των ζώων επι¬δεικνύουν στον επίσημο κτηνίατρο επίσημο υγειονομικό Πιστοποιητικό (ΚΚΕΕ), τη διασάφηση τελω¬νισμού σε ανάλωση της παρτίδας εισαγωγής των ζώων και το τιμολόγιο από το οποίο να πιστοποιείται το είδος του ζώου, η προέλευση του και η ποσότητα της παρτίδας εισαγωγής.
12. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ισχύ της παρούσας, οι παχυντές ζώων υποχρεούνται να υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων της έδρας τους, βεβαί¬ωση του Δήμου ή της Κοινότητας, που να πιστοποιείται ότι ο ενδιαφερόμενος εκτρέφει ζώα προς πάχυνση. Η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους παχυντές ζώων, που έχουν ήδη υποβάλλει την παραπάνω βεβαίωση.
Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται και οι ασχολούμενοι για πρώτη φορά από την ισχύ της παρούσας, με παχύνσεις ζώων, της βεβαίωσης υποβαλλομένης σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την πρώτη αγορά ζώων προς πάχυνση.