Άρθρο 24: Γνωστοποίηση τιμών από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους

Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, έχουν την υποχρέωση όπως, γνωστοποιούν εγγράφως (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail) τις τιμές πώλησης των ειδών τους (χωρίς Φ.Π.Α.) στον εκάστοτε δυνητικό αγοραστή».

  • Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 24, ως εξής:
    «Οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες και οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, έχουν την υποχρέωση όπως, γνωστοποιούν, με κάθε πρόσφορο μέσο, τις τιμές πώλησης των ειδών τους (χωρίς Φ.Π.Α.) στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή.»

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 08:34 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

    Προτείνουμε να εξαιρεθούν τα καταστήματα Cash and Carry ή να προβλεφθεί μια γενική διάταξη, ότι όταν το πλήθος των ειδών μιας επιχείρησης υπερβαίνει τα 500 διαφορετικά, η ενημέρωση να γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου για συγκεκριμένα είδη. Ή ότι όταν τα προϊόντα εκτίθενται σε χώρο έκθεσης ή άμεσης πώλησης με τις τιμές τους, δεν υφίσταται η υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης