Άρθρο 40: Στοιχεία – ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης νωπών βοοειδών και χοιρινών νωπών – κατεψυγμένων

1. Επί των εκδιδομένων παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών καθώς και χοιρινών κρεάτων νωπών – κατεψυγμένων, αναγράφεται και κατονομάζεται πλήρως και ολοκληρωμένα, η περιγραφή κάθε πωλούμενης μορφής των εν λόγω κρεάτων.
2. Ειδικά οι αναγραφόμενες στο τιμολόγιο ενδείξεις «με οστά» ή «χωρίς οστά», μπορούν να αντικαθίστανται με τις ενδείξεις «Μ/Ο» ή «Α/Ο», αντίστοιχα.
3. Σε όλα τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ.) αναγράφεται υποχρεωτικά, εκτός των άλλων στοιχείων και η κατάταξη του σφαγίου, βάση της Κοινοτικής Κλίμακας Κατάταξης, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς τον τρόπο απεικόνισης των ενδείξεων αυτών.
Επίσης επί των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης νωπού βοείου κρέατος αναγράφεται υποχρεωτικά και ο κωδικός αριθμός κάθε ζώου (ενώτιο) ή της ομάδας των ζώων.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:26 | Αθανασία Ντούμα

    Παρ. 3: είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στα εισαγώμενα από το εξωτερικό συσκευασμένα κρέατα, καθώς κατά την ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν απαιτείται η αναγραφή του κωδικού αριθμού ζώου.