Άρθρο 138: Συμμόρφωση των οργάνων μέτρησης (εκτός μη αυτόματων οργάνων ζύγισης)

1. Ως όργανα μέτρησης νοούνται τα αυτόματα όργανα ζύγισης, τα συστήματα μέτρησης υγρών εκτός ύδατος, οι συσκευές μέτρησης επιφάνειας (εμβαδόμετρα), τα ταξίμετρα, οι υδρομετρητές, οι μετρητές αερίου και οι διατάξεις αναγωγής όγκου, οι μετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας, τα θερμιδόμετρα, τα συστήματα μέτρησης για τη συνεχή και δυναμική μέτρηση ποσοτήτων υγρών εκτός από το νερό, τα υλικά μέτρα, οι αναλυτές καυσαερίων.
2. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 2006, προβλέπονται από την Οδηγία 04/22/ΕΚ, που ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07, (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως ισχύει.
3. Η συμμόρφωση των οργάνων της παρ. 1, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 2006, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:47 | Αλέξιος Χατζηιωάννου

    Από το σημείο 3 λείπει κάποιο κείμενο: «η συμμόρφωση των οργάνων…..» –> με τι;

    Επίσης, η συμμόρφωση των οργάνων με τις κοινοτικές οδηγίες περί οργάνων μέτρησης αποδεικνύεται όπως περιγράφεται στις οδηγίες αυτές και μόνο. Η απαίτηση ύπαρξης έγκρισης κυκλοφορίας στην Ελλάδα είναι ενδεχομένως μέτρο που παραβιάζει τα άρθρα 28/29/30 της Συνθήκης, αφού δεν επιτρέπει την κυκλοφορία συσκευών που παρήχθησαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία νόμιμα σε άλλη χώρα μέλος.

    Ενδεικτικά, με το εν λόγω άρθρο παραβιάζονται οι οδηγίες: 71/318/ΕΟΚ, 71/319/ΕΟΚ, 71/348/ΕΟΚ, 73/362/ΕΟΚ, 75/410/ΕΟΚ, 76/891/ΕΟΚ, 77/95/ΕΟΚ, 77/313/ΕΟΚ, 78/1031/ΕΟΚ, 79/830/ΕΟΚ και 75/33/ΕΟΚ («… Τα Κράτη μέλη δεν δύνανται να αρνηθούν, απαγορεύσουν, ή περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση … εφοδιασμένων με το σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΟΚ και με τη σφραγίδα αρχικού ελέγχου ΕΟΚ.»