Άρθρο 110: Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

1. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά δελτίο διαδρομής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα, κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.
2. Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραλήφθηκε. Τα στοιχεία αυτά υπογράφονται από τον πελάτη.
3. Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δελτίο διαδρομής τα στοιχεία που εμφαίνονται στη φορτωτική.
4. Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής.
Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δελτίο διαδρομής επιτρέπεται μόνον εφ’ όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφ’ όσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.
Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κ.Β.Σ. όπως κάθε φορά ισχύει.

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 2, ως εξής:
  «2. Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραδόθηκε.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
  Η υπογραφή και οι παρατηρήσεις του πελάτη αναγράφονται στο αντίστοιχο δελτίο αποστολής.

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 08:35 | Thomas

  Υποχρεωτική διαδικασία αυτοματοποίησης της διαδρομής του βυτιοφόρου μέσα από χρήση ειδικής συσκευής στο βυτιοφόρο και δίκτυο συλλογής σχετικών δεδομένων. Στο ίδιο σύστημα συγκέντρωση περισσότερων σχετικών πληροφοριών.
  Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ένας χρόνος.