Άρθρο 65: Διαδικασία αποτίμησης συναλλαγών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών

Η αποτίμηση της αξίας της συναλλαγής κατά την πώληση νωπών οπωρολαχανικών μεταξύ παραγωγών και επιτηδευματιών (συσκευαστήρια, χονδρέμποροι) για κάθε είδος νωπού οπωρολαχανικού γίνεται:
i.είτε πριν τη διαδικασία τυποποίησης στο σύνολο της πωληθείσας ποσότητας.
ii.είτε μετά τη διαδικασία τυποποίησης διακριτά κατά κατηγορία κατάταξης του συνόλου της πωληθείσας