Άρθρο 137: Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο

1. Ως όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας νοούνται τα όργανα ζύγισης που χρειάζονται την παρέμβαση χειριστή για την εκτέλεση της ζύγισης.
2. Όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας υποκείμενα σε νόμιμο έλεγχο νοούνται είναι εκείνα που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους τομείς:
i. προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές
ii. προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών
iii. προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
iv. προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής
v. προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια.
vi. καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών.
3. Η συμμόρφωση (προϋποθέσεις για τη χρήση, τις βασικές και τις μετρολογικές απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών/εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και των κοινοποιημένων οργανισμών κλπ) των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε μετά το 1993, προβλέπεται από την Οδηγία 90/384/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ και ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-376/93 (ΦΕΚ 284/Β/1993), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-1041/94 (ΦΕΚ 692/Β/1994), όπως ισχύουν.
4. Η συμμόρφωση των οργάνων της παρ. 2, η κυκλοφορία των οποίων εγκρίθηκε πριν το 1993, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ζυγιστικά αυτά όργανα απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση, ενώ εκείνα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος που προβλέπονται και για τα αντίστοιχα όργανα που εγκρίθηκαν μετά το 1993.
5. Μη συμμορφούμενα όργανα ζύγισης δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά. Τυχόν ευρισκόμενα είτε προς πώληση, ή σε χρήση, αποσύρονται.
6. Όργανα ζύγισης των σημείων i, ii και vi της ως άνω παραγράφου 2 που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, για την πώληση τροφίμων ή άλλων αγαθών, τοποθετούνται από τους πωλητές σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά κιλό και την τελική τιμή ζυγιζόμενου προϊόντος.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:55 | Αλέξιος Χατζηιωάννου

    Με το προτεινόμενο άρθρο απαγορεύεται η ελεύθερη διακίνηση/κυκλοφορία εμπορευμάτων (συσκευών ζύγισης) που τέθηκαν νόμιμα (ως προβλέπεται από την οδηγία 71/316/ΕΟΚ) σε κυκλοφορία και πρώτη χρήση σε ευρωπαϊκή και διάφορη της ελληνικής χώρα για πρώτη φορά πριν το 1993. Έτσι παραβιάζεται το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας από τη χώρα μας, με όποιες νομικές συνέπειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

    Επίσης, η οδηγία 90/384 ισχύει για ΝΕΑ όργανα και όχι για προϋπάρχοντα (που είχαν τεθεί σε κυκλοφορία προ της έναρξης ισχύος της οδηγίας), με αποτέλεσμα να είναι αμφίβολη η απαίτηση του άρθρου για συμμόρφωση των ορίων των οργάνων που παρήχθησαν προ 1993 με τα όρια μετά 1993. Είναι σα να απαιτεί το κράτος αυτοκίνητα που παρήχθησαν με βάση τον κανονισμό Euro 3 να μετασκευασθούν ώστε να πληρούν τον κανονισμό Euro 5. Από τη στιγμή που τέθηκε κάτι νόμιμα σε κυκλοφορία και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, δεν μπορεί να περιορίσει την κυκλοφορία του ένα κράτος-μέλος χωρίς την εφαρμογή της ρήτρας διασφάλισης.

    Έτσι το σημείο 5 «Τυχόν ευρισκόμενα είτε προς πώληση, ή σε χρήση, αποσύρονται» πρέπει να αφορά νέα όργανα και όχι μεταχειρισμένα.

    Αυτό που μπορεί να απαγορευθεί είναι η κυκλοφορία για πρώτη χρήση στην ΕΕ οργάνων που δεν πληρούν απλώς την οδηγία 2009/23/ΕΕ κάτι που ισχύει έτσι κι αλλιώς και θα ήταν περιττό το να επαναληφθεί σε αυτόν τον Κανονισμό.