Άρθρο 70: Εμπορία – Διακίνηση – Διάθεση Κατεψυγμένων Αλιευμάτων που φέρουν επίπαγο (υγρό κάλυψης)

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ορίζονται τα εξής:
i. Ο επίπαγος των κατεψυγμένων αλιευμάτων θεωρείται «υγρό κάλυψης» σύμφωνα με την περίπτωση δ) της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
ii. Ως συσκευασμένα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που διατίθενται στην εσωτερική αγορά σε επώνυμη και κλειστή συσκευασία, στην οποία αναγράφονται οι επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα συσκευασμένα τρόφιμα και της οποίας το άνοιγμα γίνεται μόνο από τον τελικό καταναλωτή.
iii. Ως χύμα κατεψυγμένα αλιεύματα, θεωρούνται αυτά, που δεν πληρούν τις διατάξεις της ως άνω (ii) περίπτωσης.
iv. Ως «βάρος με επίπαγο» κατεψυγμένων αλιευμάτων, θεωρείται αυτό που εμπεριέχει το καθαρό στραγγισμένο βάρος του αλιεύματος και το βάρος του φερόμενου επί αυτού επίπαγου (υγρού κάλυψης).
v. Ως «καθαρό στραγγισμένο βάρος» κατεψυγμένων αλιευμάτων, θεωρείται το καθαρό βάρος αλιεύματος, απαλλαγμένο τελείως από το βάρος του φερόμενου επί αυτού επίπαγου (υγρού κάλυψης).
2. Κατά παρέκκλιση της γενικής αρχής πώλησης σε καθαρό βάρος, οι αγοραπωλησίες κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, μεταξύ των επιχειρήσεων (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών επεξεργασίας, συσκευασίας, τυποποίησης και λιανοπωλητών), μπορούν να διενεργούνται σε τιμή ανά χιλιόγραμμο βάρους με επίπαγο (υγρού κάλυψης), κατά την έννοια των διατάξεων της (iv) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, ανεξάρτητα αν τα είδη είναι συσκευασμένα ή χύμα.
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ
Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «συσκευασμένη μορφή», κατά την έννοια των διατάξεων της (ii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεωτικά επί της εξωτερικής επιφάνειας της συσκευασίας, σε ορατό από τον καταναλωτή σημείο και με ευδιάκριτα γράμματα, αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:
«ΒΑΡΟΣ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ ……….. π.χ. 1200 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ (δηλαδή στραγγισμένο) π.χ. 1080 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ»
Η ευθύνη για την αναγραφή των ενδείξεων αυτών βαρύνει εξίσου όλες τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2.
4. ΧΥΜΑ ΜΟΡΦΗ ΜΕ ΕΠΙΠΑΓΟ
Προκειμένου για κατεψυγμένα αλιεύματα με επίπαγο, που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά σε «χύμα μορφή», κατά την έννοια της (iii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1, επιτρέπεται να διατίθενται με την μορφή αυτή στον τελικό καταναλωτή, με την προϋπόθεση τήρησης των κατωτέρω δεσμευτικών διατάξεων.
Κατονομάζουμε ως ακολούθως τις μορφές κατεψυγμένων αλιευμάτων, που επιτρέπεται να διατίθενται χύμα τον καταναλωτή και υπό τον όρο ότι το ποσοστό του φερόμενου επίπαγου (υγρού κάλυψης) δεν θα υπερβαίνει, κατά περίπτωση, το 10% ή 15%.

 

Είδος
αλιεύματος
Μέγιστο
ποσοστό επίπαγου
Ψάρια
ολόκληρα, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα, ψάρια σε μεγάλα τεμάχια
10%
Φιλέτο
και φέτες ψαριών, ψάρια αποκεφαλισμένα και εκσπλαχνισμένα χωρίς δέρμα,
μαλακόστρακα αποφλοιωμένα ή μη, προβρασμένα ή μη, μαλάκια καθαρισμένα,
τεμαχισμένα ή μη.
15%

5. Για τον υπολογισμό του ποσοστού επίπαγου, παραθέτουμε κατωτέρω τον μαθηματικό τύπο, που προσδιορίζει τη σχέση «Καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο)
– Ποσοστό φερόμενου επίπαγου», ήτοι:
(Α-Β)
Ε = ————χ100
Α
Επεξηγηματικά, όπου Α το συνολικό βάρος αλιεύματος μαζί με τον επίπαγο (υγρό κάλυψης), όπου Β το καθαρό στραγγισμένο βάρος (δηλαδή το καθαρό βάρος χωρίς επίπαγο), όπου Ε το ποσοστό του επίπαγου.
6. Ειδικά για την αναγραφή της τιμή πώλησης, σύμφωνα με την περίπτωση ii) του άρθρου 67, οι λιανοπωλητές κατεψυγμένων αλιευμάτων με επίπαγο, υποχρεούνται όπως, σε κάθε τέτοιο είδος, που εκθέτουν προς πώληση, τοποθετούν ή αναρτούν ή προσδένουν πινακίδα, που θα είναι ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία θα αναγράφεται η τιμή διάθεσης του είδους στον καταναλωτή.
Η τιμή αυτή θα αναφέρεται:
i. Σε τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) βάρους με επίπαγο, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε χύμα μορφή», κατά την έννοια της (iii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1.
ii. Σε τιμή πώλησης ανά συσκευασία, προκειμένου για το προϊόν αυτό που διατίθεται «σε συσκευασμένη μορφή» κατά την έννοια της (ii) περίπτωσης της ως άνω παραγράφου 1.
Ειδικά για την περίπτωση αυτή, στην πινακίδα αναγράφεται, πέρα από την τιμή πώλησης ανά συσκευασία και η τιμή ανά μονάδα μέτρησης (κιλό) καθαρού στραγγισμένου βάρους (δηλαδή καθαρού βάρους χωρίς επίπαγο) κατόπιν αναγωγής της πρώτης τιμής στην δεύτερη.
Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά πάντα την ποσότητα που εμπεριέχεται στην συσκευασία και αναφέρεται στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.

  • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:17 | Αθανασία Ντούμα

    παρ. 4, περ. ii: πρέπει να προστεθεί απαλλαγή από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής πώλησης ανά συσκευασία όπου υφίσταται price checker.

  • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 10:13 | Χάρης Ελμάζης

    Κατά την πώληση χύμα ψαριών σε λαϊκές αγορές πως διασφαλίζεται η καλή συντήρησή τους (θερμοκρασία) ιδίως τους θερμούς μήνες του καλοκαιριού;