Άρθρο 41: Επισήμανση

1. Τα κρεοπωλεία, τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου καθώς και όσοι ασχολούνται με την εμπορία κρέατος, υποχρεούνται κατά τη λιανική πώληση κρέατος νωπού, κατεψυγμένου, συσκευασμένου, τεμαχίων κρέατος, κιμά, κρεατοσκευασμάτων και βρώσιμων προϊόντων αυτού, να εφαρμόζουν τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 282438/2009 και 282441/2009 Κοινών Αποφάσεων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και της υπ’ αριθμ. 312898/2009 Απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Οι ως άνω Αποφάσεις, εφαρμόζονται κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν, έως την 1η Ιανουαρίου 2014 , οπότε και θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 412/8932/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την αναγραφή της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος.
3. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1, όσον αφορά το βόειο και μοσχαρίσιο κρέας, πρέπει επιπλέον να εφαρμόζουν και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1594/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 232149/2002 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της υπ’ αριθμ. 261136/2004 Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς τις κοινοτικές διατάξεις:
I. του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17.7.2000 (Ε.Ε. αρ. L 204 της 11.8.2000, σελ. 1) «για την θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την κατάργηση του καν. 820/97 του Συμβουλίου» και ιδίως τον τίτλο ΙΙ «Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με «βάση το βόειο κρέας» και
II. του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1825/2000 της Επιτροπής της 25.8.2000 (Ε.Ε. αρ. L216/2000 της 26.8.2000, σελ. 8) «για την θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής του καν. αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας»

  • Στη 2η παράγραφο, αναφέρεται η ΚΥΑ 412/8932/2012. Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ, ο τρόπος προσδιορισμού της καταγωγής – προέλευσης του κρέατος είναι εντελώς ασαφής και ίσως έρχεται, σε αντίθεση, με το άρθρο 35 της παρούσας πρότασης, για τους κανόνες διακίνησης / εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, που αφορά της σφραγίδες των σφαγίων. Πρέπει να διευκρινιστεί, λεπτομερώς, πότε ένα σφάγιο θεωρείται ελληνικό.

    Για το Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ.
    Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος ΚΕ.Π.ΚΑ., Μέλος Ο.Κ.Ε., και Αν.Μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.
    Ευαγγελία Κεκελέκη, Γεν. Γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ., Αντιπρόεδρος Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς, Μέλος Ε.Ο.Κ.Ε. και Μέλος Ε.Σ.Ο.Κ.