Άρθρο 107: Τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

A.Υγρά καύσιμα

1. Υποχρέωση τήρησης πινακίδων
i. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους υγρού καυσίμου, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα.
Τα είδη των υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
Ο πρατηριούχος επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των υγρών καυσίμων στην πινακίδα.
Η αναγραφή των ειδών των υγρών καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά την παρακάτω σειρά, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.
1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

ή εναλλακτικά

1.Βενζίνες με αύξουσα σειρά βάσει του αριθμού οκτανίου, ο οποίος και θα αναγράφεται
2.Πετρέλαιο κίνησης
3.Πετρέλαιο θέρμανσης

Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του και στην αναρτημένη πινακίδα, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας.
Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.
Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών.
ii. Σε περίπτωση που κάποιο είδος υγρού καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή λιανικής πώλησης για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.
2. Τοποθέτηση πινακίδων
Η πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, πρέπει να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, να εφάπτεται του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» (ακριβώς κάτω ή παράπλευρα) και να είναι φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες.
Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.
3. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης
i. Η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων έχει την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά).
ii. Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιανδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση.»
iii. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ` όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:
α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη `Β`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.
β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη `Ε`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.
iv. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη `Β100`, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη `Ε100`, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.»

Β. Υγραέριο κίνησης (AUTOGAS)
Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου κίνησης, υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης του υγραερίου κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και σε αναρτημένη πινακίδα άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες. Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. Για τον τρόπο αναγραφής των λιανικών τιμών πώλησης, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου θέρμανσης) και του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 150 (Γνωστοποίηση Λιανικών Τιμών Πώλησης Καυσίμων) της παρούσας.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2012, 13:23 | ΜΕΤΡΟΛΟΓΟΣ

  Άρθρο 107
  Τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

  ΣΧΟΛΙΟ: στην παραγρ. 1 γιατί απουσιάζει η τιμη του «AUTO GAS«

  ΠΡΟΤΑΣΗ: ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

 • Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 107, ως εξής:

  «1. Υποχρέωση τήρησης πινακίδων
  i. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υγραερίου αποκλειστικά για την κίνηση οχημάτων και μικτού πρατηρίου, υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους πωλούμενου καυσίμου, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα.
  Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
  Ο πρατηριούχος επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.
  Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά την παρακάτω σειρά, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.
  1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
  2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
  3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
  4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
  5. Υγραέριο κίνησης ή Autogas

  ή εναλλακτικά

  1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά βάσει του αριθμού οκτανίου, ο οποίος και θα αναγράφεται
  2. Πετρέλαιο κίνησης
  3. Πετρέλαιο θέρμανσης
  4. Υγραέριο κίνησης

  Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του και στην αναρτημένη πινακίδα, ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας.
  Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.
  Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολάβηση κενών.

  ii. Σε περίπτωση που κάποιο είδος υγρού καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή λιανικής πώλησης για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή λιανικής πώλησης αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

  iii. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγραερίου κίνησης, υποχρεούνται να αναγράφουν την τιμή λιανικής πώλησης του υγραερίου κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και σε αναρτημένη πινακίδα άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες. Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

  2. Τοποθέτηση πινακίδων
  Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, πρέπει να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και να είναι φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες.
  Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

  3. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης

  i. Η αναγραφή των τιμών λιανικής πώλησης των καυσίμων έχει την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και τρία (3) δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή (π.χ. 0,795 ή 1,032), αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά (π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά).

  ii. Απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων. Οποιανδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής.»

  iii. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ` όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:
  α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη `Β`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.
  β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη `Ε`, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ` όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ` όγκο.

  iv. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη `Β100`, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη `Ε100`, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.»

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  Η αναδιατύπωση που προτείνουμε εξυπηρετεί τη συνολική ρύθμιση των θεμάτων που άπτονται της σήμανσης των πρατηρίων, είτε αυτά είναι υγρών καυσίμων, είτε είναι μικτά, ώστε να αποφεύγονται επαναλήψεις στο κείμενο του άρθρου για τη σήμανση των μικτών πρατηρίων.

  Όσον αφορά στη θέση της πινακίδας τιμών, όπως και παλαιότερα είχαμε προτείνει και είχε γίνει δεκτό, η χρησιμοποίηση του ρήματος «εφάπτεται» είναι ανελαστική και θα δημιουργήσει προβλήματα σε πρατήρια που, για πολεοδομικούς λόγους και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας (πρατήρια σε πολυκατοικίες με μικρό ύψος, πεζοδρομιακά πρατήρια κλπ.) η πινακίδα δε μπορεί κυριολεκτικά να εφάπτεται του σήματος, αλλά παρόλα αυτά είναι σε περίοπτη θέση ακριβώς κάτω ή παράπλευρά στο σήμα.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2012, 13:24 | Kωστας Θεοφανιδης

  Στο αρθρο 107, παρ.2, Τοποθέτηση πινακίδων. Πρεπει να προστεθει :
  «Η πινακίδα ……να εφάπτεται (κατα προτιμηση η σε αποσταση οχι μεγαλυτερη των 2 μ απο το σημα) του Εταιρικού σήματος ….
  Σε καθε περιπτωση, το μεγεθος της πινακιδα και το σημειο τοποθετησης πρεπει να επιλεγεται με τροπο ωστε ουτε να εξεχει στον δρομο αλλα και ουτε να εμποδιξει την διελευση των πεζων στο πεζοδρομιο, ωστε να αποφευγονται ατυχηματα. Θα πρεπει να εαξσφαλιζεται τουαλχιστον 70 εκ καθαρος διαδρομος διελευσης επι του πεζοδρομιου, και τουλαχιστον 200 εκ καθαρο υψος αν η πiνακιδα ειναι υπερυψωμενη»

  Αιτιολογια : Σημερα υπαρχει μεγαλο προβλημα στα πρατηρια και σε αλλα καταστηματα που λογω των πολλων σηματων που εγκαθιστουν στο πεζοδρομιο, ειναι αδυνατη η ασφαλης κινηση των πεζων που ειτε διερχονται μεσα απο το καταστρωμα του δρομου, ειτε μεσα απο την πλατεια του πρατηριου. Σε περιπτωση που απαιτειται «να εφαπτεται οπωσδηποτε», τοτε το φαινομενο θα αυξηθει και ο κινδυνος ατυχηματων θα αυξηθει με ενδεχομενη ευθυνη των νομοθετουντων