Άρθρο 236 – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2196/1994

Στο άρθρο 6 του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Για τους Έλληνες εκλογείς που προτίθενται να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στο κράτος – μέλος κατοικίας τους, η Διεύθυνση Εκλογών διαβιβάζει στο σημείο επαφής την πληροφορία περί στέρησης του εν λόγω δικαιώματος, με βάση τα τηρούμενα σε αυτήν αρχεία. Η ανωτέρω πληροφορία διαβιβάζεται με οποιονδήποτε ενδεδειγμένο τρόπο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησής της ή εντός συντομότερου χρονικού διαστήματος, εφόσον το ζητήσει το κράτος μέλος – κατοικίας. Σε αυτήν περιέχονται μόνον τα απολύτως αναγκαία στοιχεία και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό».