Άρθρο 47 – Εκλογικό δικαίωμα – Αντικατάσταση άρθρου 116 του ν. 3852/2010

1. Δικαίωμα να εκλέγουν τις περιφερειακές αρχές έχουν όλοι οι δημότες εκλογείς των δήμων της οικείας περιφέρειας, καθώς και οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των δήμων αυτών. Οι διατάξεις του π.δ. 133/1997 (Α’ 121) για τη συμμετοχή των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκλογή των δημοτικών αρχών, εφαρμόζονται αναλόγως, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
2. Ως προς το όριο ηλικίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Η πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους θεωρείται ημερομηνία γέννησης εκείνων που έχουν γεννηθεί κατά το έτος αυτό.
3. Περιφερειάρχης μπορεί να εκλεγεί δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα των εκλογών.
4. Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί:
α) ο δημότης δήμου της οικείας περιφέρειας, που έχει την ικανότητα του εκλέγειν και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά την ημέρα των εκλογών και
β) ο πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την ημέρα των εκλογών και έχει την ικανότητα να εκλέγει, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
5. Οι περιπτώσεις στέρησης του εκλογικού δικαιώματος που προβλέπει η νομοθεσία για την εκλογή βουλευτών ισχύουν και για την εκλογή των περιφερειακών αρχών.
6. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Κατ` εξαίρεση η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος δεν είναι υποχρεωτική για τους κατοίκους του εξωτερικού, για όσους έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους, καθώς και για όσους βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζουν.
7. Στους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, στους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις ένοπλες δυνάμεις ή στην ελληνική αστυνομία ή στο λιμενικό σώμα ή στο πυροσβεστικό σώμα, καθώς και τους υπαλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών, δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, οι οποίοι την ημέρα της ψηφοφορίας δεν διαμένουν στο δήμο όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, ειδική άδεια για να μεταβούν στο δήμο όπου δικαιούνται να ψηφίσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

 • 4 Μαΐου 2018, 15:26 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  1. Ο Περιφερειάρχης καλείται να λειτουργήσει ως Διαχειριστής εντός ασφυκτικού Διοικητικού πλαισίου ελέω απαρχαιωμένου (19ου αιώνος) Διοικητικού Δικαίου. Συγκεκριμένα καλείται να:
  α) διοικήσει ανθρώπους (το προσωπικό του Δήμου)
  β) διαχειριστεί πόρους
  γ) χαράξει στρατηγική διαχείρισης και να ηγηθεί σε περιπτώσεις καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης
  Υπάρχει περίπτωση όλα αυτά να τα διαθέτει ως γνώση και, κυρίως, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ένας νέος 21 ετών; Μήπως το όριο για τον Δήμαρχο πρέπει να είναι τουλάχιστον τα 25 έτη;
  2. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος (που μπορεί να καταστεί και αντιδήμαρχος) θα κληθεί να λάβει αποφάσεις για τα ανωτέρω σε επίπεδο είτε Περιφερειακού είτε Αντιπεριφερειάρχη. Υπάρχει περίπτωση να διαθέτει ένας νέος 18 ετών την ΕΜΠΕΙΡΙΑ κυρίως, ως προς αυτά;
  3. Γιατί δεν προβλέπεται η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή η νόμιμη απαλλαγή λόγω αναπηρίας ως προϋπόθεση θέσης υποψηφιότητας για αξιώματα αιρετών ΟΤΑ;

 • 29 Απριλίου 2018, 10:22 | Κώστας Ι.

  Για το αξίωμα του περιφερειάρχη, δικαίωμα εκλογής να έχει Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος στα μητρώα Δήμου της οικείας περιφέρειας και ο οποίος θα έχει συμπληρώσει το 30ο έτος ηλικίας την ημέρα εκλογής.

  Για το αξίωμα του μέλους του περιφερειακού συμβουλίου, δικαίωμα εκλογής να έχει Έλληνας πολίτης, εγγεγραμμένος στα μητρώα Δήμου της οικείας περιφέρειας και ο οποίος θα έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας την ημέρα εκλογής.