Άρθρο 30 – Τροποποίηση άρθρου 35 του ν. 3852/2010

Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
1. «3. Αν εκείνος που έχει επιλεγεί ως υποψήφιος δήμαρχος είναι υποψήφιος σύμβουλος του συνδυασμού, τότε αφαιρείται από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων συμβούλων του συνδυασμού βάσει των σταυρών που έλαβαν και εφαρμόζεται, εφ’ όσον δεν εκλεγεί δήμαρχος, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 3852/2010 καταργείται.