Άρθρο 133 – Διαδικασία προκήρυξης του δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος – Ερώτημα

1. Το δημοψήφισμα προκηρύσσεται με την απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 121. Με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται επίσης το ερώτημα ή τα ερωτήματα που πρόκειται να τεθούν σε ψηφοφορία και οι εναλλακτικές απαντήσεις που θα τεθούν υπόψη των εκλογέων, η ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ο χαρακτήρας του προκηρυσσόμενου δημοψηφίσματος ως αποφασιστικού ή συμβουλευτικού, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης, η οποία βαρύνει το Δήμο ή την Περιφέρεια που προκηρύσσει το δημοψήφισμα, καθώς και οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια.
2. Στην περίπτωση δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ύστερα από αίτηση των εκλογέων, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 121 και μόνον εφόσον το αρχικώς υποβληθέν αίτημα έχει διατυπωθεί κατά τρόπο ασαφή ή πρόδηλα μεροληπτικό, το οικείο Συμβούλιο, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, μπορεί να αναδιατυπώνει το ερώτημα, κατά τρόπο ώστε αυτό να μην αφίσταται, πάντως, από το νόημα και το σκοπό του αρχικώς υποβληθέντος αιτήματος. Επίσης, το οικείο Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του, να προκηρύσσει την ταυτόχρονη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και για άλλα θέματα.
3. Το ερώτημα ή τα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν οι εκλογείς πρέπει να είναι κατά το δυνατόν πλήρη, σύντομα και σαφή. Η προτίμηση του εκλογικού σώματος εκφράζεται επί δύο εκ των προτέρων καθορισμένων απαντήσεων, είτε με τη χρήση των όρων «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» και άλλων συναφών, είτε με την επιλογή μεταξύ δύο προτεινόμενων λύσεων ή επιλογών.
4. Η απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου για την προκήρυξη δημοψηφίσματος δημοσιεύεται εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της, με ευθύνη του Προέδρου του, στο δημοτικό ή περιφερειακό κατάστημα, καθώς και σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας. Επιπλέον, το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, αντίστοιχα, λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση της απόφασης, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.
5. Η απόφαση για την προκήρυξη δημοτικού ή περιφερειακού δημοψηφίσματος κοινοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και στον τυχόν καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό.

 • Τον χαρακτήρα (αποφασιστικό / συμβουλευτικό) του δημοψηφίσματος πρέπει να τον αποφασίζουν οι εκλογείς που έκαναν την αίτηση και όχι το δημοτικό συμβούλιο.

  Το ερώτημα του δημοψηφίσματος θα πρέπει να απαγορεύεται να αλλοιωθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.

 • 8 Μαΐου 2018, 02:10 | Αλεξόπουλος Διονύσης

  Οι πολίτες που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία, όσοι την υπέγραψαν καθώς και όσοι θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν την σαφήνεια ή μη του ερωτήματος.

 • 7 Μαΐου 2018, 23:58 | Πέτρος Βουρλής

  Παράγραφος 1

  Το ερώτημα για κάθε ξεχωριστό ζήτημα θα πρέπει να είναι μόνο ένα (ώστε να αποφευχθεί σύγχυση), να μπορεί να απαντηθεί με ΝΑΙ (υποστηρίζω την πρόταση) ή ΟΧΙ (δεν υποστηρίζω την πρόταση) και η διατύπωση του να είναι αποκλειστική ευθύνη των πολιτών που εκκίνησαν την διαδικασία.

  Παράγραφος 2

  Όπως και παραπάνω. Οι πολίτες που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία, όσοι την υπέγραψαν καθώς και όσοι θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν την σαφήνεια ή την μεροληψία του ερωτήματος.

  Η τελευταία πρόταση (διεξαγωγή και άλλων δημοψηφισμάτων την ίδια ημέρα) φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 132 και ταυτόχρονα να ισχυροποιεί υπέρμετρα των ρόλο των αιρετών απέναντι στους πολίτες. Υπό δημοκρατικό πρίσμα οι αιρετοί δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να προκηρύξουν δημοψήφισμα παρά μόνο με την συλλογή υπογραφών, όπως δηλαδή όλοι οι άλλοι συμπολίτες τους.

 • 7 Μαΐου 2018, 23:29 | Γιώργος Θωμάκος

  Το δημοψήφισμα οφείλει να είναι πάντα δεσμευτικό. Πρέπει να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 1 που λεει πως το Δημοτικο/Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίζει τον χαρακτήρα του προκηρυσσόμενου δημοψηφίσματος ως αποφασιστικού ή συμβουλευτικού.
  Στα δημοψηφίσματα πρωτοβουλιας πολιτών δεν πρέπει να επιτρέπεται σε κανέναν τριτο να αναδιατυπώνει ή να αλλάζει το ερώτημα.Η τυχόν ασάφειά/μεροληψία του ερωτήματος θα αναδειχθεί στον δημόσιο διάλογο και θα αποτελέσει κριτήριο για την διαμόρφωση γνώμης.Το δικαίωμα αναδιατύπωσης αλλά και απόσυρσης του ερωτήματος αν δοθεί θα πρέπει να δίνεται μόνο στην επιτροπή πρωτοβουλίας των πολιτών που έθεσαν εξαρχής το ερώτημα και σε κανέναν άλλον.
  Νομίζω πως για λειτουργικούς και οικονομικους λόγους πρέπει να νομοθετηθεί η πρακτική της ταυτόχρονης διεξαγωγής των προκηρυχθέντων δημοψηφισμάτων σε προκαθορισμένες ημερομηνίες του χρόνου (όπως νομίζω γίνεται στην Ελβετία)υπό την προυπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει έναν ελάχιστο χρόνο δημόσιας διαβούλευσης.