Άρθρο 111 – Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ

Το άρθρο 223 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ, το οποίο αποτελείται από τους επτά (7) Επόπτες ΟΤΑ.
2. Το Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του μεταξύ των μελών του για θητεία δύο (2) ετών.
3. Έργο του Συμβουλίου είναι ο συντονισμός του έργου των Εποπτών ΟΤΑ, η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του σχετικά με ζητήματα που αναφύονται κατά την άσκηση της κρατικής εποπτείας, καθώς και η από κοινού αντιμετώπιση μείζονος σπουδαιότητας ζητημάτων εποπτείας των ΟΤΑ.
4. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου έχουν εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν δεσμεύουν τα μέλη του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
5. Το Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ μπορεί να εισηγείται στον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό την υποβολή ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για θέματα μείζονος σημασίας που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ. Η γνώμη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα ζητήματα αυτά είναι υποχρεωτική, εφόσον γίνει δεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό.
6. Διοικητική υποστήριξη στο Συμβούλιο Εποπτών ΟΤΑ παρέχει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να καταρτίζεται Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Εποπτών ΟΤΑ, ύστερα από πρόταση αυτού.

  • 4 Μαΐου 2018, 15:17 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Γιατί πρέπει να υπάρχει Επόπτης ΟΤΑ σε κάθε ΟΤΑ και να μην λειτουργεί με μόνιμο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Ειδική Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ υπό την σκέπη του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης; Γιατί πρέπει να φτιάξουμε έναν ακόμη «θεσμό» (για διορισμούς «ειδικών θέσεων» ήτοι εχόντων «μπάρμπα στην Κορώνη») αντί να ενισχύσουμε τον θεσμό του ΣΕΕΔ; Μήπως γιατί το ΣΕΕΔ με το μόνιμο προσωπικό ΔΕΝ είναι χειραγωγήσιμο από την εκάστοτε βυζαντινο-οθωμανική φατρία που λυμαίνεται την εξουσία;;

    Σκεφθείτε πόσο ανεβαίνει το ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με αυτές τις ρυθμίσεις! Έλεος!! Διαγράψτε τα άρθρα περί εποπτών ΟΤΑ, δώστε την αρμοδιότητα στο ΣΕΕΔ και καταργήστε τον φόρο ΔΗΜΕΥΣΗΣ ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).