Άρθρο 73 – Δημοτικές παρατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 66 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής :

«Δημοτικές παρατάξεις
1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση.
2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν εκλεγεί.
3. Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος δήμαρχος και, στην περίπτωση θανάτου, παραίτησης, ανεξαρτητοποίησης, διαγραφής ή αδυναμίας του, ο σύμβουλος που εκλέγεται από την πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που ανήκουν στην παράταξη.
4. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωση του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.
5. Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.
6. Μέλος του δημοτικού συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξη του, μπορεί να ενταχθεί σε άλλη, με γραπτή δήλωση που υποβάλλεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και υπογράφεται από τον ίδιο και τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον των μελών της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφ’ όσον αυτή έχει τουλάχιστον 3 μέλη, ή από όλα τα μέλη της παράταξης στην οποία προσχωρεί, εφ’ όσον αυτή έχει λιγότερα από 3 μέλη.
7. Μέλη του δημοτικού συμβουλίου που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από την παράταξή τους, μπορούν να σχηματίσουν νέα παράταξη, με γραπτή δήλωσή τους που υποβάλλεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου και υπογράφεται από το σύνολο των μελών που θα απαρτίζουν τη νέα παράταξη.
8. Υφιστάμενες παρατάξεις μπορούν να συνενωθούν σχηματίζοντας νέα παράταξη, με γραπτή δήλωση προς το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, την οποία υπογράφει το σύνολο των μελών των συνενούμενων παρατάξεων.
9. Το μέλος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκτός από την περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.
10. Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη.»

 • Διαβούλευση του άρθρου 73 – Δημοτικές παρατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 66 του ν. 3852/2010.

  Εν αρχή, μια παρατήρηση: η κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε θεσπίζοντας προκαταβολικά κώδικα δεοντολογίας.., προς τους υποψήφιους βουλευτές-σήμερα απαιτεί από την αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει στα πλατιά <> της »ελευθερίας».

  Ο νομοθέτης με τη διαμόρφωση του άρθρου 73 και τις παραγράφους αυτού 6,7&8 αφήνει έρμαιο, στις κατά καιρούς συγκυρίες (στις προσωπικές βλέψεις των συμβούλων-τυχοδιωκτισμό, τις κομματικές πιέσεις, κλπ εξωγενείς παράγοντες), τις δημοτικές παρατάξεις (ειδικά αυτές οι οποίες θα κληθούν να εκπροσωπήσουν την αντιπολίτευση!; θα βρεθούν σε τραγική θέση)-άρα, το άρθρο ως προς τον τίτλο, προφανώς είναι ως άνευ αντικειμένου, διότι, ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις ή αντιπολίτευση.

  Ο νομοθέτης δεν έχει σκοπό να βελτιώσει τον νόμο ή να διασφαλίσει την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, όπως αυτό αναφέρεται εκτός της κείμενης νομοθεσίας και στην εγκύκλιο 49/2008 του ΥΠΕΣ. Φρονώ, ο νομοθέτης αρκούσε μόνο! στο να επικεντρωθεί και να ξεκαθαρίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβούλων σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης, αντί να πειραματιστεί σε εντελώς άλλες κατευθύνσεις. Τα λέω όλα αυτά επειδή, επι του πρακτέου, αν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβούλων σήμερα…, είναι μεν ξεκάθαρα…., πάραυτα έχει παρατηρηθεί πως το αρμόδιο όργανο ελέγχου μπορεί και δίνει ευκόλως άλλες εξηγήσεις, ερμηνεύει αλά καρτ τη κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης έχει παρατηρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του ανώτερου οργάνου της αυτοδιοίκησης, στην επιτροπή του άρθρου 152 του ΔΚΚ-όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα και γιγαντώνουν την δυσπιστία των πολιτών, απέναντι στις αρχές.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο μπορεί να αποδείξει τα αμέσως παραπάνω, είναι μια περίπτωση ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου, στον δήμο Ναυπλιέων.
  Το ιστορικό: δημοτικός σύμβουλος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου Ναυπλιέων, ανεξαρτητοποιήθηκε για ήσσονος σημασίας ζήτημα. Σε επόμενο βήμα η δημοτική αρχή έχρησε τον ανεξαρτητοποιημένο αυτό σύμβουλο, στη θέση του εντεταλμένου συμβούλου. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω ότι είχε έννομο συμφέρον, αφού ο ανεξαρτητοποιημένος σύμβουλος προερχόταν από τον συνδυασμό του, προσέφυγε στον ΓΓ, ο ΓΓ με τη σειρά του ακύρωσε τη προσφυγή. Ο επικεφαλής του συνδυασμού σε επόμενο στάδιο εκτέλεσε το πρωτόκολλο του ΔΚΚ και προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006, η οποία τον δικαίωσε με απόφαση καταπέλτη, η οποία έλαβε αριθ. 3/πρακτικό 2/28/02/2016-ουδεις όμως συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της επιτροπής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 154 του ΔΚΚ. Αντί της συμμόρφωσης; ακολούθησε εκ νέου ο ορισμός του ίδιου ανεξαρτητοποιηθέντα συμβούλου, στη θέση του εντεταλμένου. Κατόπιν αυτού του γεγονότος, επανήλθε ο επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης με νέα προσφυγή κατά της απόφασης στον ΓΓ, ο οποίος αυτή τη φορά τον δικαίωσε. Σε επόμενο βήμα ο δήμαρχος Ναυπλιέων προσέφυγε κατά του αποτελέσματος της προσφυγής του αρχηγού της αντιπολίτευσης, στην επιτροπή του άρθρο 152, η οποία προσφυγή απορρίφθηκε-πάραυτα ο δήμαρχος αγνόησε τα όργανα, και επανήλθε εκ νέου και ορίζοντας και πάλι τη σύμβουλο ως εντεταλμένη. Εδώ βλέπουμε την αντιπολίτευση να δίνει ένα αγώνα δρόμου προκειμένου, να διαφυλάξει τα κεκτημένα, τη δημοκρατία, και την ύπαρξη της…! και συνεχώς πέφτει σε κενά-είναι κουραστική η εξιστόρηση, υπό άλλες συνθήκες θα ζητούσα συγνώμη από τον αναγνώστη, η αλήθεια όμως πρέπει να ειπωθεί! και αναλόγως να αξιολογηθεί, ειδικά σήμερα που μιλάμε για ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές των πολιτών.

  Βλέπουμε λοιπόν, πως αν και η κείμενη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, των ανεξάρτητων συμβούλων, και την ύπαρξη δημοτικών παρατάξεων μέσω των ν.3463/2006 άρθρο 72, ν.3852/2010 άρθρο 73 & την εγκύκλιο 49/2008 του ΥΠΕΣ-πάραυτα, βλέπουμε να γίνονται κραυγαλέα γεγονότα, τα οποία προσβάλουν τη νομιμότητα, τη δημοκρατία και την νοημοσύνη.

  Προσεχώς με τον Κλεισθένη, που ο ΔΣ μπορεί πια να ανεξαρτητοποιηθεί; δίνονται ευθέως κίνητρα στους συμβούλους, να τραβήξουν δικούς τους δρόμους, με τέτοιο τρόπο; ο οποίος εκτός από άκομψος, ευκόλως φέρνει την ακυβερνησία, και προωθεί τη διαπλοκή, αφού ουσιαστικά διαλύεται ο θεσμός της αντιπολίτευσης.

  Επειδή, η πολιτική της χώρας έχει φτάσει σε τελματώδη κατάσταση παρασύροντας μαζί και τη δημοκρατία, θα πρέπει να διασφαλιστεί τουλάχιστον η ελεύθερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης! και να ενισχυθεί αντί να παροπλιστεί ο θεσμός της αντιπολίτευσης και ο λειτουργικός της ρόλος, ο οποίος είναι, η υποχρέωση να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση. Οπότε, θα πρέπει ο νομοθέτης για να βελτιώσει αυτό το άρθρο, θα πρέπει απλά να αντικαταστήσει τις λέξεις <> όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 66 παρ. 6 του ν.3852/10 με το απαγορεύεται, χωρίς άλλες παρεμβάσεις..!-καθώς, και να γίνει πιο σαφής στο <>, διότι η όποια απαγόρευση άνευ ποινής, είναι αίολη στην ερμηνεία.

  Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. Ανυφίου του δήμου Ναυπλιέων

  ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

 • 14 Μαΐου 2018, 10:05 | Σωκράτης

  Δεν πρέπει να αλλοιωθεί η απόφαση του εκλογικού σώματος. Μια μικρή βελτίωση του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 ως προς την εκπροσώπηση των ανεξάρτητων συμβούλων ίσως είναι αρκετή.

 • Διαβούλευση του άρθρου 73 – Δημοτικές παρατάξεις – Αντικατάσταση άρθρου 66 του ν. 3852/2010.

  Εν αρχή, μια παρατήρηση: η κυβέρνηση η οποία εκλέχθηκε θεσπίζοντας προκαταβολικά κώδικα δεοντολογίας.., προς τους υποψήφιους βουλευτές-σήμερα απαιτεί από την αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει στα πλατιά <> της αναρχίας.

  Ο νομοθέτης με τη διαμόρφωση του άρθρου 73 και τις παραγράφους αυτού 6,7&8 αφήνει έρμαιο, στις κατά καιρούς συγκύριες (στις προσωπικές βλέψεις των συμβούλων-τυχοδιωκτισμό, τις κομματικές πιέσεις, κλπ εξωγενείς παράγοντες), τις δημοτικές παρατάξεις (ειδικά αυτές οι οποίες θα κληθούν να εκπροσωπήσουν την αντιπολίτευση!; θα βρεθούν σε τραγική θέση)-άρα, το άρθρο ως προς τον τίτλο, προφανώς είναι ως άνευ αντικειμένου, διότι, ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις ή αντιπολίτευση.

  Ο νομοθέτης δεν έχει σκοπό να βελτιώσει τον νόμο ή να διασφαλίσει την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, όπως αυτό αναφέρεται εκτός της κείμενης νομοθεσίας και στην εγκύκλιο 49/2008 του ΥΠΕΣ. Φρονώ, ο νομοθέτης αρκούσε μόνο! στο να επικεντρωθεί και να ξεκαθαρίσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβούλων σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης, αντί να πειραματιστεί σε εντελώς άλλες κατευθύνσεις. Τα λέω όλα αυτά επειδή, επι του πρακτέου, αν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβούλων σήμερα…, είναι μεν ξεκάθαρα…., πάραυτα έχει παρατηρηθεί πως το αρμόδιο όργανο ελέγχου μπορεί και δίνει ευκόλως άλλες εξηγήσεις, ερμηνεύει αλά καρτ τη κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης έχει παρατηρηθεί ότι δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του ανώτερου οργάνου της αυτοδιοίκησης, στην επιτροπή του άρθρου 152 του ΔΚΚ-όλα αυτά δημιουργούν ερωτήματα και γιγαντώνουν την δυσπιστία των πολίτων, απέναντι στις αρχές.

  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο μπορεί να αποδείξει τα αμέσως παραπάνω, είναι μια περίπτωση ανεξαρτητοποίησης δημοτικού συμβούλου, στον δήμο Ναυπλιέων. Το ιστορικό: δημοτικός σύμβουλος, της αξιωματικής αντιπολίτευσης του δήμου Ναυπλιέων, ανεξαρτητοποιήθηκε για ήσσονος σημασίας ζήτημα. Σε επόμενο βήμα η δημοτική αρχή έχρησε τον ανεξαρτητοποιημένο αυτό σύμβουλο, στη θέση του εντεταλμένου συμβούλου. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω ότι είχε έννομο συμφέρον, αφού ο ανεξαρτητοποιημένος σύμβουλος προερχόταν από τον συνδυασμό του, προσέφυγε στον ΓΓ, ο ΓΓ με τη σειρά του ακύρωσε τη προσφυγή. Ο επικεφαλής του συνδυασμού σε επόμενο στάδιο εκτέλεσε το πρωτόκολλο του ΔΚΚ και προσέφυγε στην επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006, η οποία τον δικαίωσε με απόφαση καταπέλτη, η οποία έλαβε αριθ. 3/πρακτικό 2/28/02/2016-ουδεις όμως συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της επιτροπής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 154 του ΔΚΚ. Αντί της συμμόρφωσης; ακολούθησε εκ νέου ο ορισμός του ίδιου ανεξαρτητοποιηθέντα συμβούλου, στη θέση του εντεταλμένου. Κατόπιν αυτού του γεγονότος, επανήλθε ο επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης με νέα προσφυγή κατά της απόφασης στον ΓΓ, ο οποίος αυτή τη φορά τον δικαίωσε. Σε επόμενο βήμα ο δήμαρχος Ναυπλιέων προσέφυγε κατά του αποτελέσματος της προσφυγής του αρχηγού της αντιπολίτευσης, στην επιτροπή του άρθρο 152, η οποία προσφυγή απορρίφθηκε-πάραυτα ο δήμαρχος αγνόησε τα όργανα, και επανήλθε εκ νέου και ορίζοντας και πάλι τη σύμβουλο ως εντεταλμένη. Εδώ βλέπουμε την αντιπολίτευση να δίνει ένα αγώνα δρόμου προκειμένου, να διαφυλάξει τα κεκτημένα, τη δημοκρατία, και την ύπαρξη της…! και συνεχώς πέφτει σε κενά-είναι κουραστική η εξιστόρηση, υπό άλλες συνθήκες θα ζητούσα συγνώμη από τον αναγνώστη, η αλήθεια όμως πρέπει να ειπωθεί! και αναλόγως να αξιολογηθεί, ειδικά σήμερα που μιλάμε για ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές των πολίτων. Θα μπορούσα να γίνω ακόμα πιο αναλυτικός, όμως σας παραθέτω τον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες https://prefadoros-nafplio.blogspot.com/2017/04/blog-post_5.html .

  Βλέπουμε λοιπόν, πως αν και η κείμενη νομοθεσία είναι ξεκάθαρη στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων, των ανεξάρτητων συμβούλων, και την ύπαρξη δημοτικών παρατάξεων μέσω των ν.3463/2006 άρθρο 72, ν.3852/2010 άρθρο 73 & την εγκύκλιο 49/2008 του ΥΠΕΣ-πάραυτα, βλέπουμε να γίνονται κραυγαλέα γεγονότα, τα οποία προσβάλουν τη νομιμότητα, τη δημοκρατία και την νοημοσύνη.

  Προσεχώς με τον Κλεισθένη, που ο ΔΣ μπορεί πια να ανεξαρτητοποιηθεί; δίνονται ευθέως κίνητρα στους συμβούλους, να τραβήξουν δικούς τους δρόμους, με τέτοιο τρόπο; ο οποίος εκτός από άκομψος, ευκόλως φέρνει την ακυβερνησία, και προωθεί τη διαπλοκή, αφού ουσιαστικά διαλύεται ο θεσμός της αντιπολίτευσης.

  Επειδή, η πολιτική της χώρας έχει φτάσει σε τελματώδη κατάσταση παρασύροντας και τη δημοκρατία, θα πρέπει να διασφαλιστεί τουλάχιστον η ελεύθερη λειτουργία της αυτοδιοίκησης! και να ενισχυθεί αντί να παροπλιστεί ο θεσμός της αντιπολίτευσης και ο λειτουργικός της ρόλος, ο οποίος είναι, η υποχρέωση να ασκεί έλεγχο στη διοίκηση. Οπότε, θα πρέπει ο νομοθέτης για να βελτιώσει αυτό το άρθρο, θα πρέπει απλά να αντικαταστήσει τις λέξεις <> όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 66 παρ. 6 του ν.3852/10 με το απαγορεύεται, χωρίς άλλες παρεμβάσεις..!-καθώς, και να γίνει πιο σαφής στο <>, διότι η όποια απαγόρευση άνευ ποινής, είναι αίολη στην ερμηνεία.

  Μ.Τ.Σ./Τ.Π. της Τ.Κ. Ανυφίου του δήμου Ναυπλιέων

  ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΚΑΡΑΜΠΗΣ

 • 12 Μαΐου 2018, 12:44 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Αν υπάρχει το δικαίωμα σε ανεξαρτητοποιημένο ή διαγραμμένο δημοτικό σύμβουλο να προσχωρήσει σε άλλη παράταξη, ή να σχηματίσει με άλλους νέα παράταξη, καταστρατηγείται η επιλογή του δημότη που έγινε μέσω Δημοτικών Παρατάξεων κατά την εκλογική διαδικασία.

 • 11 Μαΐου 2018, 15:16 | Αγγελική Βλάχου

  θεωρώ προβληματικές τις νέες ρυθμίσεις , ιδιαίτερα τις παρ. 7&8. Υποθάλπει εκβιασμούς και υπονομεύσεις και έρχονται σε αντίθεση με τη λαϊκή εντολή.
  Οι ρυθμίσεις του άρθρου 66 ως έχουν κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των μελών των παρατάξεων χωρίς να δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ