Άρθρο 129 – Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 221, 222 και 225 του ν. 3852/2010, η παρ. 10 περ. ιζ΄ του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας.
2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του εδαφίου β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 214 του ν. 3852/2010, το σχετικό προεδρικό διάταγμα μπορεί να εκδοθεί και χωρίς τη γνώμη της Επιτροπής Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας ΟΤΑ του άρθρου 223Α του ν. 3852/2010.
3. Οι προκηρύξεις για την πρώτη επιλογή των Εποπτών ΟΤΑ, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη εντολή των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ εκδίδονται από τον Υπουργό Εσωτερικών εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι διαδικασίες πρόσληψης αυτών ολοκληρώνονται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση των προκηρύξεων.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 235 του ν. 3852/2010 εφαρμόζονται για πράξεις που φέρονται ότι τελέσθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  • 14 Μαΐου 2018, 10:26 | Effrosyni

    Ορθότερον είναι να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής του νέου υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας κατά το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή εάν θα αφορά τις πράξεις των ΟΤΑ που εκδίδονται μετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου ή/ και αυτές που δεν έχουν αποσταλεί μέχρι τότε για έλεγχο;