Άρθρο 48 – Εκλογικοί κατάλογοι

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 116Α ως εξής:
«Εκλογικοί κατάλογοι
Οι εκλογικοί κατάλογοι που ισχύουν για τις βουλευτικές εκλογές, εκτός των ειδικών εκλογικών καταλόγων των ετεροδημοτών, ισχύουν και για τις εκλογές των περιφερειακών αρχών. Ισχύουν επίσης, οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ αναλογία προς τις διατάξεις του π.δ. 133/1997, όπως ισχύουν».