Άρθρο 63 – Τροποποίηση άρθρου 154 του ν. 3852/2010

Στην παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010, οι λέξεις «οι αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενοτήτων» διαγράφονται.