Άρθρο 234 – Θέματα ληξιαρχικών πράξεων

1. Η παρ.3 του άρθρου 34 του Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στη ληξιαρχική πράξη σημειώνεται από τον ληξίαρχο, με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο και ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού».
2. Το άρθρο 35 του Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Ενταφιασμός ή αποτέφρωση προσώπου
Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός ή η αποτέφρωση προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού ή αποτέφρωσης αντίστοιχα, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού».
3. Το άρθρο 35Α του Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού ή αποτέφρωσης είναι δικαίωμα του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει εάν επιθυμεί μετά το θάνατό του την ταφή ή την καύση του, καθώς και να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του ή τον τόπο αποτέφρωσής του και τον τρόπο διαχείρισης της τέφρας του αντίστοιχα. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής ή αποτέφρωσης του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού».
4. Η παρ. α του άρθρου 48 του Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ληξίαρχος, γιατρός, ιατροδικαστής, μαία ή υπάλληλος κέντρου αποτέφρωσης νεκρών, οι οποίοι αρνούνται αδικαιολόγητα την εκπλήρωση των επιβαλλομένων με τον παρόντα νόμο σε αυτούς καθηκόντων ή από πρόθεση παραλείπουν την εκπλήρωση αυτών».
5. Η παρ. γ του άρθρου 48 του Ν. 344/1976 Περί ληξιαρχικών πράξεων (Α’ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Όποιος κατά παράβαση του παρόντος νόμου διενεργεί ενταφιασμό ή αποτέφρωση χωρίς την προηγούμενη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ Α’ 156), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την αποτέφρωση νεκρών δεν απαιτείται η έκδοση άδειας αποτέφρωσης από τους οικείους τους θανόντος, αλλά αρκεί η προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στο ΚΑΝ όπου θα αποτεφρωθεί ο νεκρός».