Άρθρο 85 – Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων – Αντικατάσταση άρθρου 84 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 84 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:

«Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των κοινοτήτων
1. Ο δήμαρχος, με απόφαση του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των κοινοτήτων.
2. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες του στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της οικείας κοινότητας.
Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων :
α) η έκδοση κανονιστικών πράξεων,
β) η επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
γ) η σύναψη δανείων,
δ) η σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και η εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν και
ε) οι αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
3. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή το συμβούλιο της κοινότητας δεν ασκεί τις αρμοδιότητές του, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανα του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του δημάρχου ή του τυχόν κατά τόπο αρμόδιου ορισμένου αντιδημάρχου.
4. Με απόφαση του δημάρχου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας».

  • 14 Μαΐου 2018, 10:46 | Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου

    Εναρμονισμός των διατάξεων στην καταστατική θέση των αιρετών που ισχύουν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες με τις Κοινότητες άνω και κάτω των 500 κατοίκων.

    Έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για την Πάγια Προκαταβολή, με αντιστοίχιση των αρμοδιοτήτων των Προέδρων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων με τις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν. Αύξηση των χρηματικών ορίων της Πάγιας, ανάλογα με το μέγεθος της Κοινότητας, ώστε μέσω αυτής να γίνεται επαρκής διαχείριση της καθημερινότητας σε κάθε Κοινότητα. Κατάργηση των διατάξεων του Β.Δ.17/1959 και απλοποίηση της διαδικασίας απόδοσης της Πάγιας, με ισχυροποίηση των μηχανισμών ελέγχου.