Άρθρο 193 – Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων – Αντικατάσταση άρθρου 192 του ν. 3463/2006

Το άρθρο 192 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων
1. Η εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων γίνεται με δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.
Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.
2. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται η εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία:
α) όταν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
β) όταν πρόκειται για την εκμίσθωση ακινήτων των δήμων στο δημόσιο, σε άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους. Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 186.
γ) για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, θέατρα και κινηματοθέατρα ή άλλους χώρους, για επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, αφού το δημοτικό συμβούλιο εκτιμήσει την ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.
Στην περίπτωση (β), η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Το μίσθωμα των ακινήτων των περιπτώσεων (α) και (β) καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186.
3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας.
4. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται, κατόπιν δημοπρασίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του Α.Κ., η μακροχρόνια μίσθωση:
α) δημοτικών ακινήτων για διάρκεια μέχρι ενενήντα εννέα (99) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει,
β) ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την εγκατάσταση και εκμετάλλευση στο μίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή,
γ) ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις δαπάνες του μισθωτή.
δ) ακάλυπτων δημοτικών εκτάσεων, για διάρκεια μέχρι πενήντα (50) έτη, με σκοπό την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι ανωτέρω συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, ενώ τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη προς πραγμάτωση αυτής πράξη περιορίζονται στο 10% αυτών.
Κάθε κτήριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που θα πραγματοποιηθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται, μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης, στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά.
5. Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη διακήρυξη και στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Δήμου, βάσει των όρων της κύριας σύμβασης μίσθωσης.
6. Στην περίπτωση εκποίησης ή ιδιόχρησης μισθωμένου ακινήτου, η μίσθωση λύεται αζημίως για το Δήμο και ο μισθωτής υποχρεώνεται να παραδώσει τη χρήση του μίσθιου μετά την παρέλευση εύλογης προθεσμίας από την έγγραφη ειδοποίησή του και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση τριμήνου από αυτήν. Η μονομερής λύση της σύμβασης επιφέρει την απόσβεση κάθε δικαιώματος που έχει συσταθεί από τον μισθωτή υπέρ τρίτου έναντι του Δήμου. Αντίθετη συμφωνία δύναται να προβλεφθεί ρητώς στη σχετική διακήρυξη και στη σύμβαση, ιδίως στις μισθώσεις της παραγράφου 4».

 • 12 Μαΐου 2018, 12:24 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Η απόφαση για την εκμίσθωση ακινήτων – εκτάσεων να ανήκει αποκλειστικά στο εκάστοτε τοπικό συμβούλιο και όχι στο δημοτικό συμβούλιο. Έχει παρατηρηθεί ότι με τις συνενώσεις οι δημοτικές εκτάσεις να δίνονται προς ενοικίαση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απόφαση του τοπικού συμβουλίου λέγοντας ότι η απόφαση αυτή είναι γνωμοδοτική.
  Επίσης δημοτικές εκτάσεις οι οποίες δύνανται για αγροτική εκμετάλλευση να δίνονται αποκλειστικά για 4 έτη και μόνο για μονοετή καλλιέργεια με δικαίωμα και από τις δύο πλευρές για διακοπή του συμβολαίου μετά την συγκομιδή της καλλιέργειας και την πληρωμή του ετήσιου μισθώματος. (Σκεπτικό: Μπορεί στη συγκεκριμένη έκταση ο δήμος να θέλει να κάνει ένα έργο η να υπάρχει πρόταση για συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο από ιδιώτη (εργοστάσιο με αρκετές θέσεις εργασίας – Από την μεριά του ενοικιαστή να μην είναι προς όφελος του η καλλιέργεια πχ. λόγο θεμάτων υγείας).
  Έχει παρατηρηθεί ότι δημοτικές εκτάσεις οι οποίες δόθηκαν για μακροχρόνιες μισθώσεις και μπήκαν για παράδειγμα δεντροκαλλιέργειες μετά από την αρχική πληρωμή των υποχρεώσεων του ο ενοικιαστής να μην έχει συνέπεια προς τις υποχρεώσεις του προς το δήμο καθώς και προς τον αρμόδιο ΤΟΕΒ και έτσι ο δήμος να ξεκινήσει χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για την αποβολή του ενοικιαστή και επιπλέον για να πραγματοποιήσει τις αποβολές αυτές να πρέπει να αποζημιώσει τον ενοικιαστή ανά ρίζα και έτσι επί της ουσίας να μην μπορεί να κάνει τίποτα μιας και τα ποσά είναι τεράστια για όλα τα παραπάνω.

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 11 Μαΐου 2018, 13:46 | Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Α. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕ

  Στο άρθρο 193 να προστεθούν πάραγραφοι που να αφόρουν την εκποίηση κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (έτη κατόχης,λόγοι κατόχης κτλ.) με αντάλλαγμα δίνοντας λύση σε ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα που συγχρόνως θα αποφέρει έσοδα και οικονομικά οφέλη σους ΟΤΑ.

 • 11 Μαΐου 2018, 12:13 | ΜΜΑΝΔΗΤΣΙΟΥ ΚΣΙΑ ΕΕ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ της εταιρίας Μ.ΜΑΝΔΗΤΣΙΟΥ ΚΣΙΑ ΕΕ για την επίλυση χρόνιων σοβαρών ιδιοκτησιακών προβλημάτων εν λειτουργεία ευρισκομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
  Στο άρθρο 193 να προστεθούν οι παράγραφοι 7) και 8) με το εξής περιεχόμενo:

  7) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση από τους Δήμους, χωρίς διαγωνισμό ή δημοπρασία, μέχρι και 50 έτη, και μάλιστα με μειωμένο μίσθωμα, κατεχομένων δημοτικών εκτάσεων από επιχειρήσεις, εφόσον τις κατέχουν για τις ανάγκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία τριάντα (30) έτη, βρίσκονται σε λειτουργία και ασκούν πλήρως τη δραστηριότητά τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος, απασχολούν δε τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

  8) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απευθείας εκποίηση από τους Δήμους, χωρίς διαγωνισμό ή δημοπρασία, κατεχομένων δημοτικών εκτάσεων από επιχειρήσεις, εφόσον τις κατέχουν για τις ανάγκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία τριάντα (30) έτη, βρίσκονται σε λειτουργία και ασκούν πλήρως τη δραστηριότητά τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος, απασχολούν δε τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

 • 11 Μαΐου 2018, 11:42 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

  Στο άρθρο 193 του σχεδίου νόμου «Κλεισθένης» να προστεθούν οι παράγραφοι 7) και 8) με το εξής περιεχόμενο

  193.
  7) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση από τους Δήμους, χωρίς διαγωνισμό ή δημοπρασία, μέχρι και 50 έτη, και μάλιστα με μειωμένο μίσθωμα, κατεχομένων δημοτικών εκτάσεων από επιχειρήσεις, εφόσον τις κατέχουν για τις ανάγκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία τριάντα (30) έτη, βρίσκονται σε λειτουργία και ασκούν πλήρως τη δραστηριότητά τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος, απασχολούν δε τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

  8) Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απευθείας εκποίηση από τους Δήμους, χωρίς διαγωνισμό ή δημοπρασία, κατεχομένων δημοτικών εκτάσεων από επιχειρήσεις, εφόσον τις κατέχουν για τις ανάγκες άσκησης της δραστηριότητάς τους, συνεχώς και αδιαλείπτως τα τελευταία τριάντα (30) έτη, βρίσκονται σε λειτουργία και ασκούν πλήρως τη δραστηριότητά τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος, απασχολούν δε τουλάχιστον δέκα (10) εργαζόμενους και είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ