Άρθρο 175 – Υποστήριξη των Δήμων από τη Μ.Ο.Δ Α.Ε για τη μελέτη και εκτέλεση έργων

Στο ν. 3852/2010 προστίθεται άρθρο 97Β ως εξής:

«Άρθρο 97Β
Υποστήριξη των Δήμων από τη Μ.Ο.Δ Α.Ε για τη μελέτη και εκτέλεση έργων

Σε Δήμους με μη επαρκή τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. ΑΕ)» δύναται να αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη μελέτη και εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου υποβάλλεται το σχετικό αίτημα στη Μ.Ο.Δ Α.Ε, η οποία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας της αναθέτουσας αρχής για τη μελέτη ή το έργο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των προηγούμενων εδαφίων, τα κριτήρια ιεράρχησης των σχετικών αιτημάτων ως προς τη σειρά ικανοποίησής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια».

 • 14 Μαΐου 2018, 14:26 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 175 Υποστήριξη των Δήμων από τη ΜΟΔ ΑΕ για τη μελέτη και εκτέλεση έργων

  Η ΜΟΔ Α.Ε μπορεί μέσω προγραμματικής σύμβασης, να αναλαμβάνει χρέη Αναθέ τουσας Αρχής για την εκτέλεση έργων ή για μελέτες, σε Δήμους χωρίς επαρκή Τεχνική Υπηρεσία.
  Η λύση για να μπορούν οι Δήμοι να εκτελούν έργα δεν είναι η ανάθεση μέσω προγραμματικής σύμβασης έργων ή μελετών στην ΜΟΔ ΑΕ η οποία δεν έχει επαρκή προσωπικό για να μπορεί να ανταποκριθεί, είναι μόνο η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας κάθε Δήμου.

 • 11 Μαΐου 2018, 16:13 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

  ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ των Ο.Τ.Α.

  ως προς την αναλυτική τεκμηρίωση της πρότασης βλ. σχετικό σχόλιο σε επόμενο άρθρο αρ.178 της παρούσας διαβούλευσης)

  – ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ

  Να υλοποιηθεί άμεσα θεσμική ρύθμιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων μονίμου νέου προσωπικού για την απαραίτητη στελέχωση των «συγκοινωνούντων» αυτών «δοχείων» όπως οι όλες οι Υπηρεσίες με τεχνικό αντικείμενο των Ο.Τ.Α., καλύπτοντας έτσι εν μέρει και ένα γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας – τη μεγάλη ανεργία και τη διαρροή νέων και άξιων επιστημόνων στο εξωτερικό.

  Εναλλακτικά, προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, με σκοπό την όσο το δυνατόν αποκατάσταση κάποιας εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

  Με εκτίμηση

 • Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις των άρθρων 175, 177 & 178 είναι φανερό ότι όλοι πλέον έχουν διαπιστώσει την τεράστια έλλειψη τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμούμε ότι δεν θα λύσουν το πρόβλημα αλλά θα το επιτείνουν, εκχωρώντας ταυτόχρονα αρμοδιότητες του Δημοσίου σε ΑΕ και ειδικά στη ΜΟΔ ΑΕ με αμφίβολα αποτελέσματα. Ένας μόνο τρόπος υπάρχει για να λυθεί το πρόβλημα: προσλήψεις Μηχανικών και αναβαθμισμένες θεσμικά Τεχνικές Υπηρεσίες και ΥΔΟΜ ανεξάρτητες από τις παρεμβάσεις των «αιρετών». Ο μηχανισμός της κινητικότητας δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα αυτό διότι δεν πρόκειται κανένας να μεταταχθεί (ως έχει σήμερα) «στη γαλέρα» των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων. Το ίδιο ισχύει και για τις προβλεπόμενες μετακινήσεις προσωπικού του άρθρου 178 και την υποστήριξη από την ΥΔΟΜ του Δήμου της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας. Όπως και να μετακινηθεί το τεχνικό προσωπικό, ο συνολικός αριθμός του παραμένει ο ίδιος (και μειούμενος) , χωρίς να γίνουν προσλήψεις.

 • Οι ρυθμίσεις των άρθρων 175 & 176 δημιουργούν συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την ενίσχυση των ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ & ΝΠ αναπτυξιακού χαρακτήρα) και την ξεκάθαρη εκχώρηση δημόσιων υπηρεσιών σε φορείς (στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. & θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις), που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα εκ του Νόμου και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να υποκαταστήσουν τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες

 • 4 Μαΐου 2018, 15:24 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 175 – A. 176
  Καλό θα ήταν να ρυθμίζονται τα θέματα αυτά με συγκεκριμένες αναφορές / παραπομπές στο νομικό πλαίσιο του 4412, για λόγους σαφήνειας.

 • 29 Απριλίου 2018, 12:59 | Σκεύος Παπαϊωάννου

  Βλέπε σχόλιο στο άρθρο 172