Άρθρο 196 – Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.

Στο ν. 4111/2013 προστίθεται άρθρο 4Β ως εξής:

«Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.
1. Συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμός, για τη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. με στόχο την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την ονομασία «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.» (εφεξής «Λογαριασμός»), τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Ο Λογαριασμός χρηματοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριμένα σε ποσοστό 2% επί αυτών που αποδίδονται στους δήμους και τις περιφέρειες και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π. και ανάλογα με τις δυνατότητες αυτού. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να διαφοροποιείται συνολικά ή ανά βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως τον Νοέμβριο κάθε έτους και ισχύει για το επόμενο οικονομικό έτος, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού.
3. Ο Λογαριασμός είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν προβλέπεται προμήθεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Ο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.» που είχε συσταθεί με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται, το δε υφιστάμενο υπόλοιπό του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφέρεται, από τη δημοσίευση του παρόντος, στον «Λογαριασμό Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.».
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Λογαριασμού, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»

  • 4 Μαΐου 2018, 15:16 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

    Ο Λογαριασμός αυτός πρέπει να λειτουργεί αναδιανεμητικά ώστε να στηρίζονται οι μειονεκτούσες περιοχές όπου οι ΟΤΑ είναι «από χέρι» ελλειματικοί. Δεν πρέπει κατ’ουδένα τρόπο να αποτελεί «εργαλείο» στα χέρια εκάστου βυζαντινο-οθωμανού «βεζύρη»-υπουργού εσωτερικών προς άσκηση της γνωστής βυζαντινο-οθωμανικής λειτουργίας Yunanistan (ρουσφέτι-μπαξίσι).

  • 4 Μαΐου 2018, 10:47 | Θ.ΠΑΠΠΑΣ

    Να δοθεί η δυνατότητα στους ΟΤΑ να αγοράσουν από τις τράπεζες τα στεγαστικά δάνεια των υπαλλήλων τους με χρηματοδότηση που θα πάρουν από το ΤΠΔ (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και στη συνέχεια να τα παρακρατούν άτοκα από την μισθοδοσία τους με ανώτερο πόσο μηνιαίας δόσης 20-25% του μισθού τους.
    Το παραπάνω μέτρο θα δώσει μεγάλη ανακούφιση στους εργαζόμενους των ΟΤΑ καθώς από την εφαρμογή των μνημονίων έχουν χάσει σχεδόν το 50% του μισθού τους.