Άρθρο 145 – Διαλογή των ψήφων – Επικρατούσα απάντηση

5. Από τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων σε κάθε ερώτημα επικρατεί εκείνη, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων.
6. Στα έγκυρα ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται τα λευκά.
7. Κατά τα λοιπά για τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 89-94 του π.δ. 26/2012.