Άρθρο 204 – Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο, την εποπτεία και την παροχή γνώμης για κάθε ζήτημα σχετικό με τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
2. Μέλη της Επιτροπής είναι: Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρος, ο Γενικός Διευθυντής Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής και οι προϊστάμενοι των οικείων Διευθύνσεων, δύο εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) με τους αναπληρωτές τους και δύο εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.) με τους αναπληρωτές τους. Ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τους Γενικούς Διευθυντές αναπληρώνει ένας προϊστάμενος των οικείων Διευθύνσεων που ορίζεται από τους ίδιους. Τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων αναπληρώνουν προϊστάμενοι Τμημάτων των οικείων Διευθύνσεων που ορίζονται από τους ίδιους. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη για κάθε σχέδιο νόμου, το οποίο περιέχει διατάξεις σχετικές με την απονομή αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή τροποποιεί το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης, αποκεντρωμένης διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. Το επισπεύδον Υπουργείο αποστέλλει για το σκοπό αυτό έγκαιρα το σχέδιο νόμου στην Επιτροπή, επισημαίνοντας ιδίως τις διατάξεις που αφορούν τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται ή τροποποιούνται, καθώς και τους πόρους που μεταφέρονται για την άσκηση αυτών σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 5 του Συντάγματος.
4. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύγκληση και τη λειτουργία της Επιτροπής.

 • 12 Μαΐου 2018, 14:48 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

  Θέμα: . «Εισήγηση για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τις αρμοδιότητές του στην τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού »

  Η σοβαρότητα της αποστολής του , το πολυπληθές των θεμάτων που ασκούν δυναμική στην υγεία , ζωή , ασφάλεια ανθρώπων και των περιουσιών τους, το κατατάσσουν απριόρι δυναμικό συντονιστικό όργανο στην λειτουργία του και αποτελεσματικότητά του.

  Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
  1. Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας στην περιοχή του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
  2. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
  3. Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
  4. Συντάσσει, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου, τα επιχειρησιακά σχέδια και μνημόνια ενεργειών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ανά κατηγορία κινδύνου (όπως σεισμός, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα) στην περιοχή του Δήμου. Επίσης επιμελείται την επικαιροποίηση των μνημονίων αυτών.
  5. Παρέχει στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση κινδύνων, για την ορθή οργάνωση και προετοιμασία του προσωπικού και του εξοπλισμού ώστε να γίνει η βέλτιστη αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης.
  6. Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και των εθελοντών του Δήμου που εμπλέκονται στην εφαρμογή των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.
  7. Μεριμνά για τη διάθεση και τη δράση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού ,ειδικών οχημάτων , μηχανημάτων έργου και τεχνικών μέσων και υλικών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.
  8. Μεριμνά για γραμματειακή υποστήριξη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου(Σ.Τ.Ο) και θέτει όλο το προσωπικό του ΣΤΟ σε 24ωρη υπηρεσία κατά την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών. Μετέχει στο ΣΟΠΠΕ.
  9. Μεριμνά, για την ασφαλή φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων ( πυροφυλάκια, παρατηρητήρια, χώροι συγκέντρωσης και καταυλισμού) μέσων, οχημάτων , εργαλείων και υλικών τα οποία είναι απαραίτητα στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για τα υλικά που διαχειρίζεται τηρεί βιβλίο αποθήκης και συντάσσει ετήσια απογραφή. Επίσης τηρεί βιβλία κίνησης , συντήρησης και κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων που υπάγονται στην πολιτική προστασία , ή και έτερα του Δήμου που κατά περίπτωση λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις Πολιτικής Προστασίας.
  10. Μεριμνά για τον καθορισμό χώρων υποδοχής πληγέντων ανά είδος καταστροφής, καθώς και για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών για την ομαλή διαβίωση των εκεί διαμενόντων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στους χώρους αυτούς.
  11. Συμμετέχει, δια των υπαλλήλων του σε συσκέψεις και μετά των εγγεγραμμένων εθελοντών πολιτικής προστασίας σε ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από το τμήμα αυτό και από κρατικούς φορείς και προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή βοήθεια που μπορεί να ζητηθεί.
  12. Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών και μαθητών με κάθε επικοινωνιακό τρόπο σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων και τρόπων αντιμετώπισης, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.
  13. Συνεργάζεται με τις Εθελοντικές Ομάδες, συντονίζει τις δράσεις τους σε περιπτώσεις εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και μεριμνά για την αρωγή αυτών σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής. Τηρεί μητρώο Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και μεμονωμένων εξειδικευμένων εθελοντών φροντίζει δε για την εκπαίδευση και συντονισμό των δράσεών τους.
  14. Επιλαμβάνεται των Θεμάτων Π.Σ.Ε.Α στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
  15. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Τμήματος, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας, ενώ φροντίζει και για την εκκαθάριση του αρχείου του.
  16. Υποβάλλει στοιχεία απολογισμού και στατιστικά στοιχεία του Τμήματος
  17. Επιμελείται:
  .τις εισηγήσεις για έγκριση και διάθεση πίστωσης στον αρμόδιο διατάκτη,
  . τα αιτήματα προς το Τμήμα Προϋπολογισμού και Διεύθυνση Οικονομικού προκειμένου να εκδοθούν αντίστοιχες αποφάσεις ή προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης,
  . τις εισηγήσεις για τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού,
  . τις αποφάσεις που αφορούν εισηγήσεις υπερωριών,
  .όλες τις διοικητικές πράξεις που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και την συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου.
  18. Παρακολουθεί ηλεκτρονικά τη διαχείριση των πιστώσεων.
  19. Συγκεντρώνει από όλα τα τμήματα τα αιτήματα με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαμορφώνει τα συνολικά αιτήματα του Τμήματος προς το Τμήμα Προμηθειών.
  20. Εκδίδει εβδομαδιαίο παρουσιολόγιο προσωπικού ασφαλείας και πολιτικής προστασίας , ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διοικητικού.
  21. Εισηγείται, προς την Διεύθυνση και Αντιδημαρχία Διοικητικού τη συμμετοχή υπαλλήλων του Τμήματος σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια κτλ.
  23. Δίνει πληροφορίες στο κοινό για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Τμήμα .
  24. Συντάσσει έγγραφα και απαντητικές επιστολές που αφορούν το Τμήμα και τηρεί σχετικό αρχείο.
  25. Διαχειρίζεται την ασύρματη συχνότητα της πολιτικής προστασίας του Δήμου και παρέχει την δυνατότητα της χρήσης της σε πιστοποιημένους εθελοντές και δημοτικούς υπαλλήλους τηρώντας αυστηρά όλους τους απαραίτητους όρους και τον κώδικα των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης.
  26. Συνεργάζεται με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , το ΣΕΚΥΠΣ, ΕΣΚΕ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία , τους Διαδημοτικούς φορείς, και με κάθε φορέα και εθελοντική Ομάδα πιστοποιημένη και νόμιμα δρώσα.
  Από Διοικητικής απόψεως, η διάρθρωση σε έμμισθο προσωπικό δημοτικών υπαλλήλων θα πρέπει να υποστηρίζεται τουλάχιστον από ένα διοικητικό υπάλληλο που θα εκτελεί και χρέη αρχειοθέτη ΠΕ,ΤΕ , ένα υπάλληλο εξειδικευμένο στις επικοινωνίες ΤΕ ή ΔΕ , τουλάχιστον δύο οδηγούς Πυροσβεστικών ή διασωστικών οχημάτων Γ΄ τουλάχιστον κατηγορίας και τέσσερεις μάχιμους εκπαιδευμένους στις αρμοδιότητες της Πολιτικής Προστασίας ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ.
  Συνεργάζεται με την Δημοτική Αστυνομία και ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν εξειδίκευση στην Πολιτική Προστασία, για την εξωτερική εποπτεία, αστυνόμευση, απαγόρευση, εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης κατά περίπτωση και κατ΄ εντολή του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας και του Δημάρχου. Στο πολιτικό προσωπικό, διευθύνων είναι εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που αναφέρεται στον Δήμαρχο ο οποίος είναι ο κατ΄ ουσία επικεφαλής όλων.

  Θεοδοσόπουλος Στέλιος
  Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος
  Πολιτικής Προστασίας
  Τηλ.6944832336
  Email: steliostheodosopoulos@gmail.com

 • 4 Μαΐου 2018, 15:22 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Αντί της Επιτροπής αυτής, μήπως πρέπει να συγκροτηθεί μια Ομάδα Έργου που θα ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ τις ΡΟΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, θα θέσει Δείκτες Επίδοσης επί των διαγραμμάτων ροής, θα μετρήσει-αναλύσει και προτείνει αλλαγές-βελτιώσεις επί τη βάσει πραγματικής κατάστασης και όχι αυτού που νομίζει ο εκάστοτε «αλεξιπτωτιστής» παρατρεχάμενος του εκάστοτε βυζαντινο-οθωμανού «βεζύρη»-υπουργού.

 • 4 Μαΐου 2018, 10:04 | Αγγ. Βλάχου

  Θεωρώ οτι η Επιτροπή αυτή αποτελεί ένα σοβαρό θεσμικό όργανο που εάν λειτουργήσει σωστά θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ορθολογική κατανομή των αρμοδιοτήτων. Ως εκ τούτου νομίζω οτι πρέπει να είναι ολιγομελής αλλά και οι αρμοδιότητές της πρέπει να είναι σαφείς.Προτείνω να διατυπωθεί το άρθρο ως εξής:

  Επιτροπή Διαπίστωσης Τήρησης των Αρχών του Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας στο Σχεδιασμό Δημοσίων Πολιτικών
  1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί Επιτροπή Διαπίστωσης Τήρησης των Αρχών του Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται:
  Από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.),τον Γενικό Διευθυντή Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης , ένα Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, στην Επιτροπή συμμετέχει και εκπρόσωπος του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου. Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί μόνιμος υπάλληλος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Για τη λειτουργία της Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45Α.

  2. Η Επιτροπή αποφαίνεται για την τήρηση των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ν. 1850/1989), όταν σχεδιάζονται ρυθμίσεις για την άσκηση δημοσίων πολιτικών. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται επί σχεδίων νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, λαμβάνοντας επί πλέον υπόψη και τις αρχές της πληρότητας και αποκλειστικότητας μιας αρμοδιότητας, την αρχή της συνεργασίας των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού , την αρχή της αποτελεσματικότητας, την αρχή της κανονιστικής προσαρμοστικότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αρχή της προηγούμενης διατύπωσης γνώμης των οργάνων της αυτοδιοίκησης.