Άρθρο 02 – Ορεινοί δήμοι

Η παρ. 1 του άρθρου 209 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«1. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρονται οι ορεινοί – μειονεκτικοί δήμοι νοούνται οι δήμοι που χαρακτηρίζονται ως ορεινοί στην παρ. 2 του άρθρου 1, καθώς και οι δήμοι των οποίων τουλάχιστον το 50% των κοινοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.