Άρθρο 182 – Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74) τροποποιείται ως εξής:
«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας από τους δήμους που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρως στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Ως έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά ,ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τροποποιείται ως εξής:
«Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, κατ’ ελάχιστον τρεις (3) και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής :
1ος συντελεστής : ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
2ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .
3ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.
Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων (εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης κλπ), ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο γενικός συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που αφορά τις κατοικίες ορίζεται υποχρεωτικά σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο γενικούς συντελεστές, καθώς και τους ειδικούς αυτών.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

 • Τι σημαίνει ανταποδοτικό τέλος ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας και πρασίνου; Χωρίζεται ισομερώς σε 3 κατηγορίες; Θα αυξηθεί το ποσοστό που πληρώνει ο κόσμος μέσω ΔΕΗ; Ο ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων στον καθορισμό του τέλους, τουλάχιστον για το Δήμο Τήνου συνεπάγεται μάλλον αύξηση (σημ. Τα έξοδα για υπηρεσίες καθαριότητας είναι τεράστια).

 • 14 Μαΐου 2018, 14:48 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΆΡΘΡΟ 182. Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος καθορισμού ανταποδοτικών τελών
  Το άρθρο αναφέρεται στα θέματα που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη. Η νέα προσθήκη στο νομοσχέδιο είναι η ένταξη της υπηρεσίας πρασίνου, στην κατηγορία των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
  Το πρόβλημα που εντοπίζεται εδώ είναι η επί πλέον επιβάρυνση των δημοτών – κατοίκων κάθε δήμου. Τα έσοδα αυτά με την πρόβλεψη ανταποδοτικών θα συνεπάγεται τον περιορισμό των πιστώσεων ως προς την μεταφορά τους , ως προς τον ισοσκελισμό των εσόδων εξόδων ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας. Επίσης ΔΕΝ δεν προσδιορίζεται με ποιο τρόπο θα επιβαρύνονται οι δημότες το τέλος ως προς το πράσινο. Το προσωπικό εξομοιώνεται πλέον με όλους τους υπολοίπους υπαλλήλους της κατηγορίας ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  Συνεπώς η υπηρεσία πρασίνου δεν πρέπει να υπαχθεί στην κατηγορία των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Επεκτείνεται η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών. Γίνεται ευχερής η δυνατότητα εκχώρησης της υπηρεσίας αυτής δε ιδιώτες. Τα ανταποδοτικά τέλη καθορίζονται από τη νομοθεσία 25/75. Είναι παρωχημένη και δεν δίνει οικονομικά κίνητρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, σύμφωνα με την ιεραρχία της βιώσιμης ανάπτυξης, που είναι ο διαχωρισμός στην πηγή και στην συνέχεια η επανάκτηση/επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.

 • 14 Μαΐου 2018, 11:10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Επειδή η κωδικοποίηση αρχικά των 3 τελών/φόρων σε έναν ενιαίο Νόμο και σε δεύτερη φάση η αλλαγή πλήρως του νομικού πλαισίου προς το δικαιότερο είναι κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς θα θέλαμε, θα εστιάσω στην αλλαγή που προτείνει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Οπότε συνοψίζω για την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975:
  α) απαλειφή των δύο τελευταίων εδαφίων και αντικατάσταση με: «Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του χαμηλότερου γενικού ή ειδικού συντελεστή.»
  β) Προσθήκη της φράσης «Ο Δήμος γνωστοποιεί στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) τρεις μόνο συντελεστές» ή «Ο Δήμος γνωστοποιεί στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) Χ συντελεστές». Αν δεν προστεθεί αυτή η φράση, φοβάμαι ότι η ΔΕΔΔΗΕ δεν θα αλλάξει τους δύο συντελεστές που έχει και η μία από τις 3 κατηγορίες θα ενσωμματωθεί άτυπα σε μια από τις υπάρχουσες.

  Εάν η πρόθεση του Υπουργείου ήταν να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στους Δήμους για νέους συντελεστές, μπορούσε απλά να αυξήσει τους 7 (2+5) σε οποιοδήποτε αριθμό ήθελε. Και θα ήταν πολύ πιο απλό, άρα κάτι επιπλέον θέλει να πετύχει (πέρα από το να διασφαλίσει ότι οι οικίες θα έχουν την πιο ευνοϊκή μεταχείριση). Απλά τα προβλήματα που αναδείχθηκαν μάλλον απαιτούν την παραπάνω τροποποίηση.

  Για επιπλέον συζήτηση, θα μπορούσα να προσθέσω τα εξής:
  α) η αλλαγή του συστήματος της ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο και έχω συζητήσει μαζί τους, δεν είναι δύσκολη. Τεχνικά είναι πανεύκολο να γίνει η τροποποίηση. Δύσκολος για τα ελληνικά δεδομένα είναι ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών (ΔΕΔΔΗΕ, πάροχοι, Δήμοι, εταιρείες που υποστηρίζουν τους Δήμους μηχανογραφικά), αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτός με σωστή οργάνωση εντός λογικών χρονικών πλαισίων (2-3 μήνες).
  β) η κατανάλωση δεν εξαρτάται μόνο με τα άτομα, αλλά και με τη χρήση. Τα άτομα έχουν άμεση επίδραση στις οικίες, αλλά στις επιχειρήσεις ούτε τα άτομα, ούτε η επιφάνεια παίζει ρόλο. Αν θέλουμε κάποτε να έχουμε δίκαιη κατανομή, τότε μόνο με τα παραγόμενα απορρίμματα μπορούμε να λειτουργήσουμε. Υπάρχουν πολύ ωραίες ιδέες από το εξωτερικό (σακκούλες που προμηθεύει ο Δήμος με διαφορετικά χρώματα ανά είδος απορριμμάτων και με barcode ανά καταναλωτή), αλλά για λόγους ρεαλισμού θα μείνω στη βελτίωση του υπάρχοντος καθεστώτος.
  γ) Με μια πρόχειρη εκτίμηση, προκειμένου «όλα» τα ακίνητα να «περάσουν» από το Δήμο (για βεβαίωση ΤΑΠ, για ηλεκτροδότηση ή ότι άλλο συμβεί) χρειάζονται απο 20 έως 30 χρόνια. Και μιας από το 2010 άρχισαν πλέον οι ιδιοκτήτες να εμφανίζουν τα πραγματικά τετραγωνικά λόγω τακτοποιήσεων, τότε έχουμε μέλλον ακόμη. Και προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι ότι πέρα από οργανωμένους Δήμους, έχουμε και το αντίθετο. Οπότε καλό κουράγιο σε όλους και μιας και είναι η τελευταία η μέρα διαβούλευσης, καλά αποτελέσματα να έχουμε.

 • 12 Μαΐου 2018, 19:31 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Από μία έρευνα στο διαδίκτυο θα δείτε ότι σε περισσότερους από 100 Δήμους ο συντελεστής τελών για Φιλανθρωπικά ιδρύματα κυμαίνεται στο 25% με 40% του συντελεστή οικιών. Επίσης σε ακόμη περισσότερους Δήμους οι βοηθητικοί χώροι έχουν συντελεστή στο 50% του ανίστοιχου της χρήσης συντελεστή.
  Με την προβλεψη του νομοσχεδίου ο συντελεστής των οικιών να είναι ο μικρότερος, άμεσα θα αναγκαστούν οι Δήμοι να αυξήσουν τους προαναφερόμενους συντελεστές έως και 3 με 4 φορές.

  Επίσης κατά την άποψή μου είναι τελείως λάθος τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητος να υπολογίζονται βάση των τετραγωνικών των ακινήτων.
  Τα ακίνητα δε νπαράγουν σκουπίδια αλλά οι άνθρωποι.

  Επίσης να σας αναφέρω ένα παράδειγμα:
  2 σπίτια ιδίων τετραγωνικών όπου στο ένα μένει 1 άτομο και στο άλλο 5μελης οικογένεια ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ τα ίδια τέλη, κάτι που σίγουρα δεν είναι δίκαιο.

  Πρόταση μου:
  Πλήρης αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού των ΟΛΩΝ ανταποδοτικών τελών.
  Για τα τέλη καθαριότητας να μετράει ο αριθμός και οι ηλικία των διαμενόντων στα ακίνητα καθώς επίσης ίσως ήρθε η ώρα να προβλεφθεί και η μέθοδος να πληρώνεις ανταποδοτικά τέλη ανάλογα με τα απορίμματα που παράγεις.
  Σίγουρα ακούγεται ανέφικτο αλλά επίσης σίγουρα μπορούν να βρεθούν εύκολα μετρήσιμοι τρόποι υπολογισμού.

  Κλείνοντας να επανέλθω στο θέμα με τον αριθμό των συντελεστών για την ΔΕΗ.
  Θεωρώ ανέφικτο ο ΔΕΔΔΗΕ να φτιάξει πληροφοριακό σύστημα ώστε ο κάθε Δήμος να αποστέλνει αμέτρητους συντελεστές τους οποίους μπορεί να τους αλλάζει κάθε χρόνο. Επίσης όλι οι Δήμοι έχουν προσαρμοστεί στους 2 συντελεστές που στέλνουν στον ΔΕΔΔΗΕ.

  Τέλος όσο αναφορά διάφορες σκέψεις ότι λίγοι Δήμοι λειτουργούν οργανωμένα, αυτό και μόνο είναι μιά πρόκληση και για τους υπόλοιπους Δήμους να λειτουργήσουν και αυτοί οργανωμένα.
  Ήδη πολλοί Δήμοι μετά και τον Ν. 4483/2017 έχουν συλλέξει πληθώρα πραγματικών στοιχείων ακινήτων και προσπαθούν να καταγράψουν την πραγματικοί εικόνα των ακινήτων με στόχο μια πραγματικά ρεαλιστική τιμολογιακή πολιτική τελών.

 • 12 Μαΐου 2018, 13:15 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η επιβολή του τέλους πρασίνου σαν ανταποδοτική υπηρεσία αποτελεί άμεση επιπλέον φορολόγηση στον δημότη και υποχρέωση του δήμου να αναπροσαρμόσει τα ΔΤ.
  Επίσης δεν προβλέπεται καμία πολιτική ελάφρυνσης για όσους επιχειρήσεις ή δημότες εφαρμόζουν πιστοποιημένες πολιτικές μείωσης των ΑΣΑ (pay as you throw). Αποτελεί πλέον αναγκαιότητα επιβολής ενός σύγχρονου ανταποδοτικού καθεστώτος στα δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες πολιτικές και ανάγκες των εν λόγω υπηρεσιών σύμφωνα με το τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και τις ενεργειακές στρατηγικές των δήμων που δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξυπηρετηθούν από τον απαρχαιωμένο πλέον ν25/1975.

 • 9 Μαΐου 2018, 15:55 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Προς κ. Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο(9-5-2018):
  α) Προσπαθώντας να λειτουργήσουμε σε ένα σύστημα που σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1970 και από τότε έχει ελάχιστες αλλαγές, θα προτείνω να μην γίνει καμία αλλαγή στο υπάρχον καθεστώς εκτός κι αν υπάρχει διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων [Υπ. Εσ., υπάλληλοι Δήμων, ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νση Πληροφορικής και υπάλληλοι από υποκαταστήματα), υπάλληλοι από ΔΕΗ και ιδιώτες παρόχους], διότι το μόνο βέβαιο είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να έχεις σφαιρική άποψη του θέματος.
  Η υπάρχουσα πρόταση του νομοσχεδίου προκαλεί σχετικά μικρές αλλαγές στα συστήματα της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ, αλλά προσφέρει και σχετικά λίγα στους Δήμους και τους πολίτες. Επιπλέον, εντείνει το πρόβλημα των πλασματικών τετραγωνικών. Και επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα τα πλασματικά τετραγωνικά, θέτοντας το εξής παράδειγμα:
  Εάν κρίνω από τη κατάσταση μέχρι και σήμερα, λίγοι Δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν πλήρως λειτουργικά λογισμικά όπου είναι ξεκάθαρες οι επιφάνειες των ακινήτων στο σύνολο των παροχών στην εδαφική αρμοδιότητά τους. Κάθε φορά που αλλάζει έστω και ένας συντελεστής της κατηγορίας, τότε θεωρητικά ο Δήμος πρέπει να υπολογίζει αυτόματα ΚΑΙ έγκαιρα όσες παροχές επηρρεάζονται από την αλλαγή αυτή. ΔΕν συμβαίνει όμως αυτό. Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν για χρόνια λάθος επιφάνειες στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Τώρα, εάν ένας Δήμος έχει σωστά ενημερωμένο λογισμικό και κάνει όντως τις αλλαγές κάθε φορά που αλλάζει ένας συντελεστής, τότε θα του είναι και εξαιρετικά εύκολο να προσαρμοστεί στη νέα νομοθεσία, όποια κι αν είναι αυτή. Η θέση μου πάντως είναι να απαλειφθεί πλήρως η λογική της πλασματικής επιφάνειας. Σχετικές προτάσεις έχω καταθέσει και στη ΔΕΔΔΗΕ, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία.
  β) Τα παραδείγματα των αυξήσεων τελών έως και 5 φορές δεν το κατανοώ, μιας και θεωρητικά σήμερα στους Δήμους ο μεγαλύτερος συντελεστής που έχετε δεν μπορεί να είναι πάνω από 5 φορές από το μικρότερο (θέλω να ελπίζω ότι ο μειωτικός που αναφέρετε δεν μειώνει παραπάνω τον κατώτερο). Εκτός κι αν είχατε τόσο υψηλά τις οικίες και τόσο χαμηλά τις ειδικές κατηγορίες που αναφέρετε. Πλέον με το 10πλάσιο υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων.
  γ) Συμφωνώ ότι δεν είναι σωστός ο περιορισμός ότι ο γενικός συντελεστής για τις οικίες πρέπει να είναι ο χαμηλότερος, ακόμα και από τους ειδικούς των άλλων δύο κατηγοριών. Τα παραδείγματά σας είναι ορθά. Ας διαγραφεί πλήρως το εδάφιο και οι Δήμοι να κρίνουν μόνοι τους τις ιδιαιτερότητες.
  Συνεπώς, προτείνω να ΜΗΝ αλλάξει η παρ. 4 του 1 του Ν. 25/1975 πριν συγκροτηθεί αρμόδια επιτροπή όλων των φορέων. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο.

 • 9 Μαΐου 2018, 08:39 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  1. Στην τελευταία παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 αναφέρεται ότι στην ΔΕΗ αποστέλλονται 2 μόνο συντελεστές από κάθε Δήμο. Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν αναφέρεται τι θα γίνει.
  Αυτό σημαίνει ότι ΠΡΕΠΕΙ η ΔΕΗ να προσαρμόσει τα συστήματά της για να δέχονται τους δεκάδες διαφορετικούς συντελεστές του κάθε Δήμου, κάτι που πιστεύω ότι είναι αδύνατον. Επίσης μέχρι σήμερα εδώ και πάνω από 30 χρόνια όλοι οι Δήμοι και οι πολίτες προσαρμόστηκαν με τα πλασματικά τετραγωνικά.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ να παραμείνει η παράγραφος ή να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς και πως θα γίνει. Αν αλλάξει κάτι τότε θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα προσαρμογής από τους Δήμους με την προϋπόθεση πάντα ότι η ΔΕΗ θα μπορέσει να αντεπεξέλθει.
  2. Προτείνεται στον νομοσχέδιο ο συντελεστής των κατοικιών να είναι ο μικρότερος όλων. Σας αναφέρω ορισμένα ζητήματα που ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ των τελών σε όλους τους Δήμους.
  Α) Πάρα πολλοί Δήμοι σήμερα έχουν ΜΕΙΩΤΙΚΟ συντελεστή για τα υπόγεια και τους βοηθητικούς ηλεκτροδοτούμενους χώρους των κατοικιών που φτάνει και το 50%. Με την πρόταση σας θα υπάρχει ΑΥΞΗΣΗ σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες.
  Β) Πάρα πολλοί Δήμοι σήμερα έχουν ΜΕΙΩΤΙΚΟ συντελεστή για τα υπόγεια και τους βοηθητικούς ηλεκτροδοτούμενους χώρους των επαγγελματικών ακινήτων που φτάνει και το 50%. Με την πρόταση σας θα υπάρχει ΑΥΞΗΣΗ σε ΟΛΟΥΣ τους επαγγελματικούς χώρου.
  Γ) Σχεδόν όλοι οι Δήμοι έχουν πάρα πολύ μειωμένο συντελεστή για τα Κοινωφελή Ιδρύματα ( Παιδιών, εθισμένων σε ουσίες,κακοποιημένων ατόμων κλπ), Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία.
  Με την πρότασή σας σε όλες αυτές οι κατηγορίες ακινήτων στα οποία προσφέρεται κοινωνικό έργο θα πενταπλασιαστούν (5) τα δημοτικά τέλη.
  Δ) Πάρα πολλοί Δήμοι έχουν θεσπίσει μειωτικούς συντελεστές για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.Με την πρότασή σας στις κατηγορίες αυτών των ακινήτων στα οποία πρέπει να δείξουν όλοι μια πρόνοια θα πενταπλασιαστούν (5) τα δημοτικά τέλη

  Πιστεύω ότι πρέπει να απαλειφθεί η συγκεκριμένη προϋπόθεση και ο κάθε Δήμος να λειτουργήσει όπως ξέρει καλύτερα για το συμφέρον των πολιτών.

 • 3 Μαΐου 2018, 19:45 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ

  Η εφαρμογή της διάταξης σημαίνει αύξηση τελών σε όλη την Ελλάδα αφού θα ενσωματωθούν κι οι δαπάνες για το πράσινο. Κάποιοι δήμοι θα το θέλουν και κάποιοι άλλοι όχι. Το υπόλοιπο άρθρο προς τη σωστή κατευθυνση

 • 2 Μαΐου 2018, 11:41 | Νίκος Ζολοταριώφ

  Το άρθρο αποσαφηνίζει τα θέματα που υπήρχαν με τα ανταποδοτικά. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε να αναφέρει και τα υπόλοιπα ανταποδοτικά τέλη (ύδρευσης, αποχέτευσης) και ακόμα καλύτερα: 1) να ορίζει αποκλειστικά όλα τα ανταποδοτικά τέλη και 2) η διαδικασία που αφορά τη λήψη απόφασης για την επιβολή των ανταποδοτικών τελών να ισχύει για όλα τα ανταποδοτικά και αυτό να καθίσταται σαφές από το νόμο ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Ειδικά σε δήμους όπου διαχειρίζονται ύδρευση και αποχέτευση (και δεν έχουν ΔΕΥΑ) υπάρχουν σοβαρά θέματα και γίνονται «παιχνίδια» με αυτά τα τέλη.

 • 2 Μαΐου 2018, 09:20 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Για το ζήτημα των συντελεστών του αρ. 4 του Ν. 25/1975:
  Δυστυχώς η εμπειρία των προηγουμένων ετών σε συνεργασία και με τη ΔΕΗ (η οποία μπορούσε να έχει μόνο δύο συντελεστές) δεν βοήθησε να είναι απλή και ξεκάθαρη η χρέωση μέσω των συντελεστών, μιας και αναγκάζει τους Δήμους και τους Δημότες να έχουν πλασματικές επιφάνειες στους λογαριασμούς τους. Το οποίο πέρα από το να εμφανίζονται επιφάνειες στους λογαριασμούς που δεν έχουν σχέση με τη πραγματικότητα και επιπλέον κάθε φορά που άλλαζε κάποιος συντελεστής, έπρεπε να εντοπίζονται όλες οι παροχές με πλασματικές επιφάνειες που επηρεάζονται και να γίνοτναι οι ανάλογες μεταβολές στις πλασματικές επιφάνειες.
  Προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση, προτείνω να καθοριστεί ένα μέγιστο όριο συντελεστών (θα μπορούσε να είναι 9, ώστε να παραμείνει μονοψήφιος ο αριθμός και άρα να μην χρειαστεί μεγάλη αλλαγή στο λογισμικό της ΔΕΔΔΗΕ και των Δήμων, εναλλακτικά θα μπορούσε να είναι και μέχρι 99) με ταυτόχρονη κατάργηση όλων των διατάξεων που αναφέρονται σε πλασματικές επιφάνειες και υποχρέωση της ΔΕΔΔΗΕ να τροποποιήσει το λογισμικό της ώστε να δέχεται και τους 9 συντελεστές ανά Δήμο. Προφανώς, οι Δήμοι θα συνεχίσουν να στέλνουν ετησίως τα τέλη που έχουν καθορίσει ανά συντελεστή. Πρακτικά δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν πάνω από 9 συντελεστές, μιας και ουσιαστικά αναφερόμαστε στο συντελεστή σε Ευρώ ανά τετρατγωνικό, όπου αρκετές κατηγορίες ακινήτων μπορούν να έχουν τον ίδιο συντελεστή (π.χ. 1 € ανά τετραγωνικό οι οικίες, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και οι εργοταξιακές παροχές), χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν πολλαπλοί συντελεστές με την ίδια αξία.
  Απλοποίηση και διαφάνεια με πολύ μικρές αλλαγές.

 • 29 Απριλίου 2018, 11:23 | nov

  Τώρα που θα μπούνε στα ανταποδοτικά οι Υπηρεσίες Πρασίνου στους Δήμους να γίνουν και προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες στους Δήμους και συγκεκριμένα στο Πράσινο από εξειδικευμένα άτομα. Όπως άλλωστε έγινε και με την Καθαριότητα και Φωτισμό.
  Ευχαριστούμε Κύριε Υπουργέ