Άρθρο 203 – Διαδικασία και χρονοδιάγραμμα ανακαθορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων και διαδικασιών κεντρικής διοίκησης – αποκεντρωμένων διοικήσεων – τοπικής αυτοδιοίκησης

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού συνιστώνται μικτές Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) με έργο την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής κάθε Υπουργείου, όπως αυτά ορίζονται από τον Οργανισμό του, την αξιολόγηση των όρων αποτελεσματικής άσκησης αυτών, τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών και τη διατύπωση πρότασης για την αντιμετώπιση αυτών, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικά ως προς τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες των ΟΤΑ α’ βαθμού, λαμβάνεται υπ’ όψη και η κατηγοριοποίηση των Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010.
2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται οι εκπρόσωποι, στην οικεία Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ, του Υπουργείου Εσωτερικών, μεταξύ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον προϊστάμενος οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, εκπρόσωποι του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Ως Πρόεδρος ορίζεται, ανάλογα με τον οικείο τομέα δημόσιας πολιτικής, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή Γενικός Διευθυντής του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, με τον αναπληρωτή του. Στις συνεδριάσεις των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. δύνανται να καλούνται και εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, ανάλογα με τις εξεταζόμενες, κατά περίπτωση, αρμοδιότητες και διαδικασίες. Καθήκοντα γραμματέα των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. ασκούν μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 1.
3. Σκοπός των Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. είναι ιδίως ο εντοπισμός περιπτώσεων κατακερματισμού ή αλληλεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και διαδικασιών μεταξύ της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, η μελέτη της δυνατότητας απλοποίησης των όρων άσκησης των οικείων αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, μέσω της ενοποίησης αυτών ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής ή ανά επί μέρους θεματικό πεδίο και της ανάθεσής τους στο προσήκον επίπεδο διοίκησης, σύμφωνα με τις αρχές της παρ. 1, καθώς και η επεξεργασία προτυποποιημένων υποδειγμάτων εγγράφων ή διαδικασιών.
4. Κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. υποβάλλει, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη συγκρότησή της, στον Υπουργό Εσωτερικών, στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό και στη Μόνιμη Επιτροπή Ελέγχου Αρμοδιοτήτων τοπικής Αυτοδιοίκησης πόρισμα με τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της, με την ανάλογη νομοτεχνική επεξεργασία. Το πόρισμα κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α. κοινοποιείται στην ΚΕΔΕ, στην ΕΝΠΕ και στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στον Υπουργό Εσωτερικών και τον καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργό.
5. Οι αποφάσεις της παρ. 1 εκδίδονται εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • 9 Μαΐου 2018, 20:54 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΡΤΕΣ

  Στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα μπορούσε να υπάρξει μία ακόμα μεγάλη και σημαντική μεταρρύθμιση ειδικά για το νησιωτικό χώρο.
  Η θεσμοθέτηση του «τεκμηρίου της νησιωτικής αρμοδιότητας».
  Και συγκεκριμένα:
  Να γίνει ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των νησιωτικών Δήμων και των αντίστοιχων Περιφερειών.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι άλλο πράγμα νησιωτικοί Δήμοι και νησιωτικές Περιφέρειες και άλλο ηπειρωτικές.
  Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ουσιαστικά το Σύνταγμα κατά την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 101 με την αναγνώριση των νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
  Η καθετοποίηση των αρμοδιοτήτων Περιφέρειας και Δήμων είναι πέρα και έξω από την ανεξαρτησία των δύο θεσμών και των σχέσεων συναλληλίας που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν 3852/2010.
  Υπάρχουν μια σειρά από κρίσιμες αρμοδιότητες που εκτελούνται είτε ταυτόχρονα από τους δύο θεσμούς, είτε από τις Περιφέρειες λόγω διατήρησης του θεσμικού καθεστώτος που ίσχυε από την εποχή των διορισμένων από την εκάστοτε Κυβέρνηση Νομαρχών και Περιφερειαρχών και ελεγχόταν η λειτουργία των Δήμων.
  Θα καταγράψω στη συνέχεια τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σήμερα δημιουργούν θεσμική σύγχυση, δυσλειτουργία, καχυποψία, τριβές και περιττές δαπάνες, μεταξύ των δύο θεσμών αυτοδιοίκησης:
  1. Η ανάγκη για την από κοινού άσκηση της πολιτικής προστασίας στους Δήμους και Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας μπορεί να αιτιολογηθεί όταν υπάρχουν φαινόμενα που πλήττουν περισσότερες της μιας Π.Ε. μιας Περιφέρειας. Στο νησιωτικό χώρο όμως οι φυσικές καταστροφές πρέπει να αντιμετωπιστούν στα όρια ενός νησιού στο οποίο λειτουργεί μάλιστα ένας Δήμος. Άρα η πολιτική προστασία από δύο θεσμούς για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην ίδια γεωγραφική έκταση και δίχως κανένα μάλιστα συντονισμό, μόνο προβλήματα δημιουργεί.
  2. Η αρμοδιότητα από την Περιφέρεια στους επαρχιακούς δρόμους στα νησιά, αποτελεί απομεινάρι των παλαιών κρατικών Νομαρχιών. Στην ηπειρωτική χώρα έχει νόημα ένας επαρχιακός δρόμος ο οποίος διέρχεται από δύο όμορους νομούς της ίδιας Περιφέρειας. Σ’ένα νησί όμως που υπάρχει μάλιστα ένας Δήμος τι νόημα έχει ο χαρακτηρισμός ενός δρόμου ως επαρχιακού με αρμοδιότητα σε αυτόν της Περιφέρειας, πέρα από τη δυσλειτουργία, την καχυποψία και τις τριβές μεταξύ των θεσμών; Ακραίο αλλά υπαρκτό παράδειγμα αυτό του κεντρικού πεζόδρομου της πόλεως της Ζακύνθου που είναι επαρχιακός δρόμος και αποφασίζουν για την χρήση του όχι οι αιρετοί της Ζακύνθου αλλά αυτοί από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
  3. Η κατανομή πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με ειδική ΣΑΕ ανά Περιφέρεια σε δημοτικά έργα τα οποία δεν έχουν στο νησιωτικό χώρο καμία περιφερειακή διάσταση παρά μόνο τοπική, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καθετοποίησης των αρμοδιοτήτων με σχέση εξάρτησης των Δήμων από τις Περιφέρειες.
  4. Ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στο νησιωτικό χώρο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Στον ηπειρωτικό βεβαίως και μπορεί να έχει. Όμως στο νησιωτικό χώρο η διαχείριση των αποβλήτων είναι ξεχωριστή σε κάθε νησί μιας Περιφέρειας οπότε και δεν έχει νόημα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός στις νησιωτικές Περιφέρειες. Η περίπτωση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας με την εμπλοκή Περιφέρειας και Δήμου στο ίδιο αντικείμενο με ό,τι αυτό σημαίνει είναι η χαρακτηριστικότερη όλων περίπτωση.
  5. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των υδάτων από τις Περιφέρειες σαφώς και έχει νόημα στην ηπειρωτική χώρα. Όμως στις νησιωτικές περιοχές δεν έχει κανένα νόημα.
  5. Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων κ.λ.π. περιβαλλοντικές δράσεις γίνονται από την Περιφέρεια με σύνηθες αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τις τριβές μεταξύ των δύο θεσμών.
  Στις προβλεπόμενες Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. του άρθρου 2013 οι προθεσμίες να είναι αποκλειστικές και επίσης να υπάρξει άλλη μία προθεσμία πριν από την έναρξη (1/1/2020) της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου για νομοθετική ρύθμιση των ανακαθορισμένων αρμοδιοτήτων οπωσδήποτε για το νησιωτικό χώρο και τη νομοθέτηση «τεκμηρίου της νησιωτικής αρμοδιότητας». Επίσης σε κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. να υπάρχει και από ένας εκπρόσωπος νησιωτικού Δήμου και νησιωτικής Περιφέρειας.

 • 9 Μαΐου 2018, 20:26 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΡΤΕΣ

  Στα πλαίσια του μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» θα μπορούσε να υπάρξει μία ακόμα μεγάλη και σημαντική μεταρρύθμιση ειδικά για το νησιωτικό χώρο.
  Η θεσμοθέτηση του «τεκμηρίου της νησιωτικής αρμοδιότητας».
  Και συγκεκριμένα:
  Να γίνει ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων μεταξύ των νησιωτικών Δήμων και των αντίστοιχων Περιφερειών.
  Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι άλλο πράγμα νησιωτικοί Δήμοι και νησιωτικές Περιφέρειες και άλλο ηπειρωτικές.
  Πρέπει επιτέλους να εφαρμοστεί ουσιαστικά το Σύνταγμα κατά την ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 101 με την αναγνώριση των νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
  Η καθετοποίηση των αρμοδιοτήτων Περιφέρειας και Δήμων είναι πέρα και έξω από την ανεξαρτησία των δύο θεσμών και των σχέσεων συναλληλίας που ορίζεται στο άρθρο 4 του ν 3852/2010.
  Υπάρχουν μια σειρά από κρίσιμες αρμοδιότητες που εκτελούνται είτε ταυτόχρονα από τους δύο θεσμούς, είτε από τις Περιφέρειες λόγω διατήρησης του θεσμικού καθεστώτος που ίσχυε από την εποχή των διορισμένων από την εκάστοτε Κυβέρνηση Νομαρχών και Περιφερειαρχών και ελεγχόταν η λειτουργία των Δήμων.
  Θα καταγράψω στη συνέχεια τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σήμερα δημιουργούν θεσμική σύγχυση, δυσλειτουργία, καχυποψία, τριβές και περιττές δαπάνες, μεταξύ των δύο θεσμών αυτοδιοίκησης:
  1. Η ανάγκη για την από κοινού άσκηση της πολιτικής προστασίας στους Δήμους και Περιφέρειες της ηπειρωτικής χώρας μπορεί να αιτιολογηθεί όταν υπάρχουν φαινόμενα που πλήττουν περισσότερες της μιας Π.Ε. μιας Περιφέρειας. Στο νησιωτικό χώρο όμως οι φυσικές καταστροφές πρέπει να αντιμετωπιστούν στα όρια ενός νησιού στο οποίο λειτουργεί μάλιστα ένας Δήμος. Άρα η πολιτική προστασία από δύο θεσμούς για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στην ίδια γεωγραφική έκταση και δίχως κανένα μάλιστα συντονισμό, μόνο προβλήματα δημιουργεί.
  2. Η αρμοδιότητα από την Περιφέρεια στους επαρχιακούς δρόμους στα νησιά, αποτελεί απομεινάρι των παλαιών κρατικών Νομαρχιών. Στην ηπειρωτική χώρα έχει νόημα ένας επαρχιακός δρόμος ο οποίος διέρχεται από δύο όμορους νομούς της ίδιας Περιφέρειας. Σ’ένα νησί όμως που υπάρχει μάλιστα ένας Δήμος τι νόημα έχει ο χαρακτηρισμός ενός δρόμου ως επαρχιακού με αρμοδιότητα σε αυτόν της Περιφέρειας, πέρα από τη δυσλειτουργία, την καχυποψία και τις τριβές μεταξύ των θεσμών; Ακραίο αλλά υπαρκτό παράδειγμα αυτό του κεντρικού πεζόδρομου της πόλεως της Ζακύνθου που είναι επαρχιακός δρόμος και αποφασίζουν για την χρήση του όχι οι αιρετοί της Ζακύνθου αλλά αυτοί από την Κέρκυρα, τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
  3. Η κατανομή πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας με ειδική ΣΑΕ ανά Περιφέρεια σε δημοτικά έργα τα οποία δεν έχουν στο νησιωτικό χώρο καμία περιφερειακή διάσταση παρά μόνο τοπική, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα καθετοποίησης των αρμοδιοτήτων με σχέση εξάρτησης των Δήμων από τις Περιφέρειες.
  4. Ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) στο νησιωτικό χώρο δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Στον ηπειρωτικό βεβαίως και μπορεί να έχει. Όμως στο νησιωτικό χώρο η διαχείριση των αποβλήτων είναι ξεχωριστή σε κάθε νησί μιας Περιφέρειας οπότε και δεν έχει νόημα ο Περιφερειακός Σχεδιασμός στις νησιωτικές Περιφέρειες. Η περίπτωση της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί της Κέρκυρας με την εμπλοκή Περιφέρειας και Δήμου στο ίδιο αντικείμενο με ό,τι αυτό σημαίνει είναι η χαρακτηριστικότερη όλων περίπτωση.
  5. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των υδάτων από τις Περιφέρειες σαφώς και έχει νόημα στην ηπειρωτική χώρα. Όμως στις νησιωτικές περιοχές δεν έχει κανένα νόημα.
  6. Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων κ.λ.π. περιβαλλοντικές δράσεις γίνονται από την Περιφέρεια με σύνηθες αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία και τις τριβές μεταξύ των δύο θεσμών.
  Στις προβλεπόμενες Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. του άρθρου 2013 οι προθεσμίες να είναι αποκλειστικές και επίσης να υπάρξει άλλη μία προθεσμία πριν από την έναρξη (1/1/2020) της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου για νομοθετική ρύθμιση των ανακαθορισμένων αρμοδιοτήτων οπωσδήποτε για το νησιωτικό χώρο και τη νομοθέτηση «τεκμηρίου της νησιωτικής αρμοδιότητας». Επίσης σε κάθε Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ. να υπάρχει και από ένας εκπρόσωπος νησιωτικού Δήμου και νησιωτικής Περιφέρειας.

 • 7 Μαΐου 2018, 08:22 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Σχετικά με τη διαδικασία και τα χρονοδιάγραμμα ανακαθορισμού της κατανομής αρμοδιοτήτων και διαδικασιών κεντρικής διοίκησης – αποκεντρωμένων διοικήσεων – τοπικής αυτοδιοίκησης όπου αναφορικά με το ποιοι συγκροτούν τις «μικτές Διυπουργικές Επιτροπές Ανακαθορισμού Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) με έργο την καταγραφή των αρμοδιοτήτων και διαδικασιών της κεντρικής διοίκησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής κάθε Υπουργείου» θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και εκπρόσωποι των εργαζομένων των φορέων αυτών, αφού όπως γνωρίζεται οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που καλούνται να διαχειριστούν τις όποιες μεταβολές και γνωρίζουν καλύτερα απ΄ τον καθένα νομίζουμε τα προβλήματα από τις αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων.

 • 4 Μαΐου 2018, 15:16 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 203
  Προκειμένου να υπάρξει αποτέλεσμα έγκαιρα, προτείνεται κάποια αντίστοιχη ρύθμιση. Π.χ. η αρχική προθεσμία να τεθεί με διάρκεια 6 μηνών , αλλά η τυχόν υπέρβαση αυτής να επιφέρει αναγκαστική αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής.

 • 2 Μαΐου 2018, 11:06 | Γ. Η. ΟΡΦΑΝΟΣ

  Ελλοχεύει από τις εν λόγω διατάξεις το ενδεχόμενο συγχώνευσης Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων με τις συναρμόδιες της Περιφέρειας; Π.χ. η χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης…