Άρθρο 183 – Κριτήρια κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.)

1. Οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α’ 2) τροποποιούνται ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και στον τακτικό προϋπολογισμό.
Ως κριτήρια κατανομής λαμβάνονται υπόψη ιδίως:
α) το μήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης,
β) το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου,
γ) η υπαγωγή στην αντίστοιχη κατηγορία Δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010.
δ) το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
ε) η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων,
στ) οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση,
ζ) οι κλιματολογικές συνθήκες και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά,
η) το επίπεδο των βασικών υποδομών του Ο.Τ.Α. (λιμένες, συγκοινωνίες, σχολικές και αθλητικές υποδομές κ.λπ.)
θ) το ποσοστό ανεργίας στον οικείο ΟΤΑ,
ι) η χωρική έκταση του Ο.Τ.Α.
ια) το επίπεδο του παραγόμενου ΑΕΠ από τον ΟΤΑ ως ποσοστού του συνολικού ΑΕΠ της χώρας
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2019.
6. Η κατανομή των εσόδων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στους δήμους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με τα κριτήρια των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.
Κατά την κατανομή μπορεί, ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Δ.Ε.Υ.Α. ή του οικείου Φ.Ο.Δ.Σ.Α., να παρακρατούνται οφειλές των δήμων, που προέρχονται από κατανάλωση νερού και διαχείριση απορριμμάτων και να αποδίδονται στα ως άνω νομικά πρόσωπα, ύστερα από διαπίστωση του ύψους και της αιτίας της οφειλής, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α του Υπουργείου Εσωτερικών».
2. H παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) τροποποιείται ως εξής:
«Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α` 87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων. Ποσοστό μέχρι ένα τρίτο (1/3) των εσόδων της περίπτωσης α` της ανωτέρω παραγράφου διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ` έτος ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής των εσόδων αυτών, με βάση τα κριτήρια της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989».

 • 14 Μαΐου 2018, 10:01 | Σωκράτης

  Θα πρέπει να νομοθετηθεί το ελάχιστο κόστος λειτουργίας των μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων.

 • 12 Μαΐου 2018, 11:05 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Σε επαρχιακούς δήμους με αρκετές τοπικές κοινότητες και ένα μεγάλο αστικό κέντρο δε γίνεται κατανομή με σαφήνεια με αποτέλεσμα η εκάστοτε δημοτική αρχή να ορίζει κατά το δοκούν το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Προτείνεται η χρήση των ΚΑΠ να γίνεται κατόπιν αποφάσεων των τοπικών συμβουλίων και όχι από το δημοτικό συμβούλιο και αυτό αφού η κατανομή του θα πρέπει να γίνει από την οικονομική υπηρεσία του δήμου με συνάρτηση έκτασης και πληθυσμού (πχ. 1000 δημότες 1000€, 5000 στρέμματα η έκταση της κοινότητας 5000€). Έτσι τα τοπικά συμβούλια θα έχουν πραγματικά ενεργό ρόλο και το κάθε ευρώ θα πηγαίνει εκεί που πρέπει (με παράλληλη θεσμοθέτηση του ποσού που θα πηγαίνει για μελέτες και έργα).

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 4 Μαΐου 2018, 15:23 | Γιώργος Οικονομίδης

  Α. 183
  Προτείνεται και το κριτήριο του ρόλου του αντιστοίχου ΟΤΑ στον γενικό Διοικητικό μηχανισμό της χώρας.