Άρθρο 205 – Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη

O Δήμος Θεσσαλονίκης δύναται, με εκπρόσωπό του, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να συμμετέχει στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία της κατά το βελγικό δίκαιο Διεθνούς Ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Association Internationale Sans But Lucratif), με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος», με έδρα τις Βρυξέλες και καταστατικό σκοπό την ανέγερση και λειτουργία στην Θεσσαλονίκη Μουσείου του Ολοκαυτώματος.

  • 28 Απριλίου 2018, 00:42 | Γεώργιος β

    Για να δελεάσει κατά κάποιο τρόπο τους νέους να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να τους δίνει κάποια μοριοδότηση για μελλοντικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου και θα μπορούσε επίσης να έχει υποχρεωτική την αντιμισθία απ.χ από 40 ετών και κάτω!