Άρθρο 189 – Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών

«Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειών πραγματοποιείται ανά έργο βάσει των προτάσεων που κατατίθενται. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο έργο του προς ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων».