Άρθρο 107 – Επόπτης ΟΤΑ – Αντικατάσταση άρθρου 216 του ν. 3852/210

Το άρθρο 216 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επόπτης ΟΤΑ
1. Σε κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, της κατηγορίας ειδικών θέσεων πρώτου βαθμού, που φέρει τον τίτλο «Επόπτης ΟΤΑ». Ο Επόπτης διορίζεται με τετραετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Τα προσόντα που απαιτούνται για διορισμό στη θέση του Επόπτη ΟΤΑ είναι: α) πτυχίο νομικού τμήματος ή οικονομικών επιστημών ή πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ελληνικού Α.Ε.Ι ή ισότιμο της αλλοδαπής και β) είτε διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου είτε δεκαετής δικηγορική εμπειρία και γ) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
3. Ο ορισμός δικηγόρου σε θέση Επόπτη ΟΤΑ δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου, αναστέλλει όμως την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τη διάρκεια της θητείας του.
4. Η επιλογή του Επόπτη ΟΤΑ γίνεται, μετά από προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ) με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 4369/2016 (Α’ 33). Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 2. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να αφορούν μόνο μία Αυτοτελή υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Οι επιλεγέντες διορίζονται στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Επόπτη ΟΤΑ:
α) Όσοι δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016.
β) Όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) χρόνια πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ακόμα και αν παραιτηθούν του αιρετού αξιώματός τους,
γ) Οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.
6. Τον Επόπτη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Επόπτη, εάν η θέση είναι κενή.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τα ανωτέρω προσόντα των υποψηφίων και τη διαδικασία επιλογής του Επόπτη ΟΤΑ.

 • 12 Μαΐου 2018, 22:44 | Θανάσης

  Απαράδεκτο να αποκλείει εξ αρχής την δυνατότητα να καταλάβουν την θέση του Επότπη ΟΤΑ υπάλληλοι κλάδου ΤΕ (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας) με πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία στη Διοίκηση, με ίσα χρόνια φοίτησης στην ίδια βαθμίδα με τους ΠΕ και πιθανόν με μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους.

 • 12 Μαΐου 2018, 21:21 | Θανάσης

  Απαράδεκτο να αποκλείει εξ αρχής την δυνατότητα σε υπαλλήλους ΑΤΕΙ Σχολής Διοίκσηςη και Οικονομίας με πολύχρονη και πολύτιμη εμπειρία στη Διοίκηση, με ίσα χρόνια φοίτησης στην ίδια βαθμίδα και με μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους να καταλάβουν θέσεις «Επόπτη ΟΤΑ».

 • 12 Μαΐου 2018, 09:44 | Κατερίνα

  Συμφωνώ απόλυτα με την μοριοδότηση της ξένης γλώσσας, ανάλογη με το επίπεδο γνώσεων, και όχι με την αναγκαιότητα να είναι προαπαιτούμενο προσόν.
  Ακόμη στην τωρινή μορφή του σχεδίου νόμου έχουν εξαιρεθεί από τη δυνατότητα στελέχωσης της υπηρεσίας οι υπάλληλοι των ΟΤΑ. Οι υπάλληλοι των ΟΤΑ ασχολούνται με τα θέματα που πραγματεύεται η υποσύσταση υπηρεσία, έχουν τις γνώσεις και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα πιο άμεσα.

 • 8 Μαΐου 2018, 14:38 | ΜΙΧ

  1) ΑΡΘΡΟ 107 ΕΠΟΠΤΗΣ ΟΤΑ :

  Α. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΤΕΙ ,ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ : ΓΕΝ Δ/ΝΤΩΝ ,Δ/ΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: ΌΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ : Ν.4369/16 ΚΑΙ 4275/14

  Β. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛ. ΤΟ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ Ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ …ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3852/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ & 4369/2016. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΕΠΡΕΠΕ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ως ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ ΟΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΔ , 2-3 ΠΤΥΧΙΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ… ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΖΟΥΣΑΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΕΙΤΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΚΡΙΝΑΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΕΞΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ή ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

  ΑΣ ΜΑΘΟΥΝ ΟΣΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΟΥΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΘΑ ,ΠΡΟΚΟΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ!

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ :
  ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΔΑ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
  ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ Η 10 ΕΤΙΑ ΑΦΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ = ΕΞΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΙ Η ΕΚΔΔΑ (ΛΟΓΟΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ)

 • 8 Μαΐου 2018, 10:31 | Καθηγητής ΑΕΙ

  Έχουν δίκαιο όσοι επιμένουν στη στήριξη των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ. Η μη τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο αναιρεί τον δικαιολογητικό λόγο της λειτουργίας της Σχολής, η οποία εξ’ όσων γνωρίζω επιτελεί πολύ σημαντικό έργο.

 • 8 Μαΐου 2018, 10:13 | Καθηγητής ΑΕΙ

  Η ρύθμιση υπό την ισχύουσα μορφή της είναι δικαιότερη. Δεν υπάρχει λόγος να αποκλεισθούν οι κάτοχοι ΠΜΣ στα γνωστικά αντικείμενα του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, μιας και μεγάλος όγκος της ελεγκτέας ύλης αποτελείται από συμβάσεις και εν γένει από αστικοδικαιικής φύσεως δραστηριότητες.

 • 4 Μαΐου 2018, 12:45 | Χρήστος

  θα πρότεινα για την συγκεκριμένη θέση να μπορούν να τοποθετηθούν και Εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών με τουλάχιστον 15ετη εμπειρία στο Έλεγχο αλλα και σε διοικητικές θέσεις, με τις ανάλογες αποδεσμεύσεις απο την υπηρεσία τους.10

 • 3 Μαΐου 2018, 11:57 | ΡΟΥΛΑ

  Καλημέρα. Η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας έχει πρασκτικά πάρα πολλές δυσκολίες.Ως λύση στελέχωσης για τη μεταβατική κατάσταση, σίγουρα απαιτείται η αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού που κάνει σήμερα έλεγχο νομιμότητας. Όμως αυτό που χρειάζεται για να εκκινήσει η υπηρεσία, είναι ο επικεφαλής. Ένας επόπτης που δεν έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο και δεν γνωρίζει τίποτα από λειτουργία δημόσιας υπηρεσίας…μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, θα έχουμε φτάσει στο … 2050.
  Θεωρώ πως για τη μεταβατική κατάσταση, απαιτείται να μεταφερθούν αυτοδίκαια ως Επόπτες οι σημερινοί Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας των Α.Δ. (όχι οι Διευθυντές). Μόνο αυτοί μπορούν να καταφέρουν :
  Α)τη γρήγορη διαδικασία που απαιτείται για τη στέγαση και την αγορά εξοπλισμού
  Β) τη μεταφορά όλου του προσωπικού που κάνει σήμερα έλεγχο νομιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσουν όσο μπορούν να καρατήσουν στις Α.Δ. το προσωπικό αυτό, γιατί με αυτούς δούλευαν έως σήμερα και σε αυτούς στηριζόταν.
  Γ)Τη σωστή μεταφορά του αρχείου (είναι πραγματικά σοβαρό θέμα)
  Δ) και το κυριότερο, ξέρουν τη δουλειά. Είναι έτοιμοι. Οι υπηρεσίες θα ξεκινήσουν δουλειά από την πρώτη μέρα.
  Όσοι δουλεύουν το αντικείμενο, καταλαβαίνουν. Οι υπόλοιποι λένε θεωρίες.

 • 2 Μαΐου 2018, 11:33 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  1)ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Ή ΆΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΛ. ΤΟ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ Ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΥΠΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ …ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3852/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ & 4369/2016. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΛΟΓΙΚΟ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑ ΘΕΤΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΑΓΓΛΙΚΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΛΛΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΕΠΡΕΠΕ ΑΝΤ ΑΥΤΟΥ ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Ως ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  2) ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΚΔΔΑ ΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

  3) ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΤΕΙ ,ΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  4) ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

 • 30 Απριλίου 2018, 11:20 | Μαρίνος

  Στην παράγραφο αυτή πρέπει να προστεθεί απαραίτητα και ως κώλυμα υποψηφιότητας το να είναι πάνω από εβδομήντα (70) ετών κατά την ημέρα της προκήρυξης της θέσης.Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να θεσπιστεί όριο ηλικίας για να μην έχουμε επανάληψη των φαινομένων που αναλαμβάνουν θέσεις στον κρατικό μηχανισμό (κρατικοδίαιτες) υπέργηροι.

 • 30 Απριλίου 2018, 10:57 | Αντρεας

  Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στελεχών ταχείας εξέλιξης και υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι προορίζονται για τέτοιες ακριβώς θέσεις, θα πρέπει να έχουν προβάδισμα για την κάλυψη των θέσεων αυτών, ανεξάρτητα από τον τίτλο σπουδών τους. Θα πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο του νόμου.

 • 30 Απριλίου 2018, 09:30 | Solomon

  Έχει ξεχαστεί να προστεθεί εδώ:

  «…5. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για τη θέση του Επόπτη ΟΤΑ:
  α) Όσοι δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4369/2016.
  β) Όσοι έχουν διατελέσει αιρετοί, έως και πέντε (5) χρόνια πριν την έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε οποιοδήποτε αυτοδιοικητικό αξίωμα εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, ακόμα και αν παραιτηθούν του αιρετού αξιώματός τους,
  γ) Οι διατελέσαντες δικαστικοί λειτουργοί και οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας.»

  το

  «…δ) Οι εν ενεργεία και διατελέσαντες Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που διορίστηκαν για θητεία πέντε (5) ετών.»

  Νομίζω ότι δε χρειάζεται να εξηγηθεί περαιτέρω. Οι λόγοι είναι οι ίδιοι για τους υπολοίπους και ευνόητοι.

 • 28 Απριλίου 2018, 01:54 | Αντρεας

  Απαράδεκτο να αποκλείονται από τις θέσεις αυτές οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), της μοναδικής παραγωγικής σχολής στην Ελλάδα που αποδίδει στην έλληνικη ΔΔ στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και ταχείας εξέλιξης. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εκπαιδευτεί για τέτοιες ακριβώς θέσεις και θα έπρεπε να προκρίνονται στις διαδικασίες επιλογής, όχι να αγνοούνται. Φαίνεται ποσό σημάσια δίνει η κυβέρνηση στην αξιοκρατία, στον επαγγελματισμό και στην εξειδίκευση.,