Άρθρο 114 – Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας – Αντικατάσταση άρθρου 226 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 226 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

1. Ο Επόπτης ΟΤΑ μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.
2. Οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί κάθε στοιχείο που ζητείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ με σκοπό την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έπειτα από γνώμη του Συμβουλίου Εποπτών ΟΤΑ και της Επιτροπής Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας ΟΤΑ, μπορεί να προβλέπεται η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με συγκεκριμένες ποσοστώσεις ανά κατηγορία πράξης ή ανά ΟΤΑ, με τη χρήση μεθόδων εκτίμησης κινδύνου, καθώς και η διαδικασία μέσω της οποίας η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ θα λαμβάνει γνώση των εκδιδόμενων πράξεων, η μέθοδος ανάρτησης ή ηλεκτρονικής διακίνησης της σχετικής αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

  • 4 Μαΐου 2018, 15:11 | Γιώργος Οικονομίδης

    Α. 114
    Η τρίμηνη προθεσμία είναι υπερβολική. Θα αρκούσε ένας μήνας.