Άρθρο 10 – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Αντικατάσταση άρθρου 14 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών και μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών. Κατ’ εξαίρεση, δικαστικοί λειτουργοί και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, εφ’ όσον δεν υπηρέτησαν εντός των ορίων του δήμου στον οποίο επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα κατά τους τελευταίους εικοσιτέσσερις (24) μήνες πριν τη διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών, μπορούν να είναι υποψήφιοι υπό την προϋπόθεση να παραιτηθούν από τη θέση τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων. Ειδικές διατάξεις που απαγορεύουν την υποβολή ή την αποδοχή της παραίτησης των προσώπων αυτών ή που περιορίζουν το δικαίωμα τους να παραιτηθούν ή την αρμοδιότητα της αρχής να αποδεχθεί την παραίτησή τους εξακολουθούν να ισχύουν.
β) Ο Δημοτικός και Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, εφόσον η χωρική του αρμοδιότητα αφορά ή καταλαμβάνει το δήμο για τον οποίο θέτει υποψηφιότητα.
γ) Ο Επόπτης ΟΤΑ, στο σύνολο των δήμων στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητά του, για πέντε (5) έτη από τη λήξη της θητείας του, ακόμα και αν παραιτηθεί από τη θέση του πριν τη λήξη αυτής.
δ) Διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα, στους δήμους στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητά τους, μέσα στο δεκαοκτάμηνο πριν από τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών.
ε) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των δήμων, των περιφερειών και των νομικών προσώπων που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του δημόσιου τομέα, όπως αυτό ισχύει δώδεκα μήνες πριν τη διενέργεια των εκλογών, οι οποίοι άσκησαν καθήκοντα προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή ανώτερου, μέσα στο δωδεκάμηνο πριν από τη διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, στους δήμους και στις περιφέρειες στη χωρική περιφέρεια των οποίων εκτείνονταν η αρμοδιότητα των ανωτέρω οργανικών μονάδων. Στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπάγονται οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διευθυντές τμημάτων, μονάδων, κλινικών και εργαστηρίων ιατρικής υπηρεσίας του Ε.Σ.Υ., ενώ εμπίπτουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και οι Διευθυντές ιατροί που προΐστανται της Ιατρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας, καθώς και ο υπεύθυνος συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας Κέντρου Υγείας.
στ) Όποιοι συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ετησίως. Δεν αποτελεί κώλυμα ή ασυμβίβαστο η ιδιότητα του μέλους της διοίκησης ή του υπαλλήλου δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας, που συνδέονται με τον οικείο δήμο , τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση που είναι σχετική με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Δεν αποτελεί ασυμβίβαστο η σύναψη σύμβασης αγοράς, εκποίησης ή εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων, εφόσον η σχετική σύμβαση έχει συναφθεί ύστερα από πλειοδοτική δημοπρασία.
ζ) Γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστές, μέτοχοι και εταίροι κεφαλαιουχικών εταιρειών, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εταιρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιρειών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα, που έχουν συμβληθεί με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. Αν ο οικείος δήμος συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση με την οποία συμβάλλεται ο ίδιος, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχει, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο για τους αιρετούς του δήμου που μετέχουν στη διοίκηση της επιχείρησης αυτής.
2. Επιπλέον των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας :
α) Γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμβουλοι, επιστημονικοί και ειδικοί συνεργάτες, δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
β) Με την επιφύλαξη της παρ. 1 περίπτωση ε) του παρόντος, υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ίδιο δήμο και τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα τα οποία έχει συστήσει ή στα οποία μετέχει ο δήμος.
Το κώλυμα αίρεται εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί παραιτηθούν από τη θέση τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 του π.δ. 26/2012, πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων και να επανέλθουν στην υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4257/2014.
3. Η ιδιότητα και το αξίωμα του δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, του συμβούλου κοινότητας ή του προέδρου κοινότητας κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων δεν αποτελεί λόγο ασυμβιβάστου ή αναστολής άσκησης του λειτουργήματός τους για: α) τους δικηγόρους και συμβολαιογράφους, β) τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και το ειδικό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό τους.
4. Κώλυμα εκλογιμότητας συντρέχει για όσους έχουν εκπέσει από οποιοδήποτε αιρετό αξίωμα τους, κατόπιν αμετάκλητης καταδίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 236, καθώς και για όσους για όσους έχουν εκπέσει από το αιρετό αξίωμα τους, κατόπιν πειθαρχικού παραπτώματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 233.
Τα κωλύματα της παρούσας παραγράφου ισχύουν για την επόμενη της έκπτωσης αυτοδιοικητική περίοδο.
5. Δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι κοινοτήτων ή πρόεδροι κοινοτήτων κάτω των πεντακοσίων (500) κατοίκων που αποδέχονται οποιοδήποτε από τα καθήκοντα ή τα έργα που συνιστούν ασυμβίβαστο ή δεν εξόφλησαν την οφειλή τους κατά το άρθρο 15 ή αποκτούν δημοτικότητα σε άλλο δήμο, εκπίπτουν από το αξίωμα τους. Το κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με απόφαση του διαπιστώνει την ύπαρξη του ασυμβιβάστου και την έκπτωση από το αξίωμα, εφόσον υποβληθεί σχετική ένσταση από τα αναφερόμενα στο άρθρο 45, πρόσωπα. Κατά της απόφασης με την οποία διαπιστώνεται το ασυμβίβαστο χωρεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50.
6. Υποψηφιότητα και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή για περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα στον ίδιο ή σε άλλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται. Υποψήφιος ο οποίος θέτει υποψηφιότητα κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ανακηρύσσεται σε καμία από τις θέσεις για τις οποίες έχει θέσει υποψηφιότητα. Εφ’ όσον, παρά τα ανωτέρω, ανακηρυχθεί, η υποψηφιότητά του, ακυρώνεται για όλες τις θέσεις με την έκδοση δικαστικής απόφασης, κατόπιν σχετικής ένστασης κατά τα άρθρα 45 και επόμενα.
7. Δεν επιτρέπεται η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας αιρετού και στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή δύο άμεσα αιρετών αυτοδιοικητικών αξιωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, επέρχεται αυτοδίκαιη έκπτωση και από τα δύο αξιώματα, με διαπιστωτική πράξη του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α».

 • Θα πρέπει να δοθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στους δημοτικούς υπαλλήλους – περιφερειακούς υπαλλήλους σε άλλο δήμο από αυτόν που υπηρετούν.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:59 | Σωκράτης

  οι ειδικοί σύμβουλοι ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες δεν έχουν ίδια σχέση με την δομή και λειτουργία του Δήμου όπως οι γενικοί γραμματείς που ο νομοθέτης σωστά προβλέπει ως κώλυμα. Πρόταση σε αυτό το σημείο να ισχύει ότι ίσχυε μέχρι σήμερα

 • 12 Μαΐου 2018, 15:49 | Φιλιππος

  Tα κωλύματα εκλογιμότητας των άρθρων 10 και 49 πρέπει να ισχύσουν από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, για να αποφευχθεί η παραβίαση της συνταγματικής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη.

 • 12 Μαΐου 2018, 10:40 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κ.ΤΡΙΓΩΝΗ σχετικά με την συμμετοχή των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ στις αυτοδιοικητικές εκλογές.Θα ήθελα να επισημάνω,ότι στην Ελληνική Αστυνομία υπάρχουν βαθμοφόροι(αξιωματικοί) τριών ταχυτήτων,ένα στρεβλωμα του συστήματος.
  Υπάρχουν αξιωματικοί (ανωτατοι-ανωτεροι-κατωτεροι)που αποφοιτούν από παραγωγικές σχολές Αξιωματικών που καταλαμβάνουν οργανική θέση αξιωματικού. Αξιωματικοί που αποφοιτουν από την σχολή επιμόρφωσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α)με καταληκτικό βαθμό ανώτερου αξιωματικού.Αξιωματικοί που προάγονται με τα χρόνια Υπηρεσίας,καταλάμβανουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και προάγονται ως κατώτεροι αξιωματικοί.του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008
  Θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός και να υπάρξει πρόβλεψη να μπορούν συμμετέχουν οι κατώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που καταλαμβάνουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008,καθώς οι αξιωματικοί αυτοί δεν ασκούν διοίκηση και η προαγωγή τους δεν είναι κάτι άλλο παρά μια επιβράβευση των ετών υπηρεσίας στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.Η αντιμετώπιση δε, της ηγεσίας προς τους αξιωματικούς αυτούς, είναι διαχωριστική από τους αξιωματικούς παραγωγικών σχολών καθώς τους αντιμετωπίζουν ως έχουν το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

 • 12 Μαΐου 2018, 09:43 | Γεωργιάδης Σταύρος

  Δεν μπορούν να εκλεγούν η να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι η πρόεδροι κοινοτήτων:

  α) Πρόεδροι Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από τους βαθμούς αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια που ασκούν διοίκηση και δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από την λήξη της θητείας τους.

  β) Πρόεδροι Αγροτικών Συνεταιρισμών στο δήμο όπου έχει έδρα ο Συνεταιρισμός που ασκούν διοίκηση και δεν έχουν παρέλθει 3 έτη από την λήξη της θητείας τους.

  γ) Όσοι έχουν εκλεγεί δύο φορές στην ίδια θέση διοίκησης και έχουν ασκήσει τα καθήκοντα αυτά καθόλη την διάρκεια που προβλέπονταν από την εκάστοτε νομοθεσία (Περιφερειάρχες – Αντιπεριφερειάρχες – Δήμαρχοι – Πρόεδροι Κοινοτήτων).

  Γεωργιάδης Σταύρος
  6973881193

 • 10 Μαΐου 2018, 20:14 | Θανάσης Μποζιάρης

  Υπηρέτησα την Τ.Α. Α΄ Βαθμού ως Δήμαρχος για 3 συνεχόμενες 4/ετίες (1999-2010). Έκτοτε δεν ξαναασχολήθηκα. Από τη θητεία μου εκείνη απεκόμισα εμπειρίες. Με βάση αυτές συμφωνώ με την καθιέρωση της απλής αναλογικής αλλά προτείνω ΚΑΙ ορισμό θητειών για Δημάρχους και Περιφερειάρχες ως εξής:
  Έως δύο (2) οι θητείες τους.
  Υπάρχουν πολλοί λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανανέωσης τώρα του προσωπικού στην Τ.Α. με ανώτατο όριο τις 2 θητείες:
  • η καθεστωτική άσκηση εξουσίας που αλαζονικά ακολουθούν –στην πλειονότητά τους- οι μακροχρόνια αιρετοί,
  • η χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους γίνεται με τρόπο που κάνει αδύνατο τον θεμιτό ανταγωνισμό και απαγορευτική τη βούληση και νέων ανθρώπων να διεκδικήσουν την εκλογή τους,
  • η πρακτική με την οποία ασκούν την εξουσία γίνεται μόνον για την επανεκλογή τους και το προσωπικό όφελος και όχι για τη δίκαιη και αδιακρίτως ισόρροπη ανάπτυξη,
  • η διαφθορά φοβίζει πολλούς να εγκαταλείψουν την εξουσία και να εγκαταλειφθούν στα επιγενόμενά της,
  • ο χρόνος των 2 θητειών είναι υπεραρκετός για να υλοποιήσει κάποιος το πρόγραμμά του και να δείξει τις αρχές του. Πέραν αυτών ουδέν άλλο δύναται να προσφέρει ει μη μόνον να εγκλωβίζεται στον μικρόκοσμό του με φυσικό επακόλουθο να ωφελείται μεν ο αιρετός και οι συν αυτώ αλλά να ζημιώνονται οι δημότες συνολικά και η περιοχή τους.
  • Με όριο τις 2 θητείες θα γίνεται η αναγκαία ανανέωση όχι μόνον των προσώπων αλλά κυρίως των πρακτικών και των νοοτροπιών που ευθύνονται για πολλά από τα κακώς κείμενα…
  Αυτό που εν πολλοίς συμβαίνει πλέον στην Τ.Α. δεν είναι προοδευτικό αλλά βαθιά συντηρητικό, δεν είναι σύγχρονο αλλά αναχρονιστικό, δεν είναι δημοκρατικό αλλά ακραία καθεστωτικό και εξελίχθηκε σε γενεσιουργό αιτία πολύμορφων και ανεξέλεγκτων παθογενειών που χρήζουν άμεσης και γενναίας αντιμετώπισης.
  Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις αλλά για αυτούς θα έλεγα ότι υπάρχουν και άλλα πεδία δόξης και… «Χαιρέτα καβαλάρης για να σε χαιρετούν όταν θα ξεπεζέψεις»…

 • 8 Μαΐου 2018, 17:48 | Θοδωρής

  2. Θεωρώ πως το κώλυμα του οικείου άρθρου (10 παρ. 1 στ) για όσους συνδέονται με τον οικείο δήμο, τα νομικά του πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα στα οποία αυτός συμμετέχει, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης έργου, παροχής υπηρεσιών, ή υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000)ευρώ ετησίως (κυρίους τεχνικούς συντηρητές και μάλιστα σε κοινωφελή επιχείρηση ), δεν θα έπρεπε να υπάρχει, η τουλάχιστον να είναι άνω των 10.000 η 15.000 ευρώ, μια και τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα.

 • 8 Μαΐου 2018, 14:45 | ΜΙΧ

  3)ΑΡΘΡΟ 10 & ΑΡΘΡΟ 49 <> :

  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ gΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΠΙΚΑ( ΨΑΡΑΔΕΣ) ΚΙ ΑΡΑ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ- ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ

 • 7 Μαΐου 2018, 21:48 | Παναγιώτης

  Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους
  Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην
  υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς
  Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακήρυξη των συνδυασμών.»
  Όσο για το ασυμβίβαστο των Δημάρχων και του ελεύθερου επαγγελματία, κρίνεται σαφές ότι δεν δύναται να υφίστανται και τα δυο.
  Επίσης πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος της σχολής δημόσιας διοίκησης.
  Τέλος ο κλεισθενης είναι τελείως αντισυνταγματικός σε κάθε μορφή του και θα δημιουργήσει πολλές χαοτικες ανωμαλίες στις οποίες στοχεύει η κυβέρνηση. Πρώτη και καλύτερη η απλή αναλογική η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και συνεπώς πρέπει να μην ψηφιστεί.

 • 7 Μαΐου 2018, 15:20 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

  Το πιο ενδιαφέρον άρθρο μέχρι στιγμής με δεδομένο τον αριθμό σχολίων.Μήπως όμως πρέπει πλέον να τεθεί επί τάπητος και πάλι το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ; Συγκεκριμένα:α) ΄Αρθρο 16 του Ν.3852/2010 Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου.Παράγραφος 1 Αναστέλλεται ή άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων κατά την διάρκεια της θητείας τους σε δήμους άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων. β) Άρθρο 282 του Ν.3852/2010 Γενικές μεταβατικές διατάξεις.Παράγραφος 18 Η αναστολή άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας,σύμφωνα με την παρ.1 άρθρου 16 του παρόντος και ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014 ισχύει για δήμους με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων.γ)Σύμφωνα όμως με το άρθρο 18 παρ.1 του ν.4111/13 από την έναρξη του παρόντος νόμου καταργούνται τα οριζόμενα στα α) και β) δηλ.καταργείται το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ.
  δ) Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 Αρμοδιότητες του δημάρχου παράγραφος 1δ Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. ΚΑΙ ΕΔΩ ΤΙΘΕΤΑΙ ΕΥΛΟΓΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ κλπ.ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΣΚΕΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ;ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ;

 • 7 Μαΐου 2018, 15:32 | Χρήστος

  Για το αξίωμα του Δημάρχου ή των δημοτικών συμβούλων να υπάρχει το ασυμβίβαστο με την Βουλευτική ιδιότητα.
  το ίδιο να ισχύει και για την υποψηφιότητα για περιφερειάρχης ή περιφερειακός σύμβουλος.
  Εαν ειναι Βουλευτής και θέλει να ειναι υποψήφιος Δημαρχος ή υποψηφιος Περιφερειάρχης θα πρέπει να παραιτηθεί της ιδιότητας του με την κατάθεση υποψηφιότητας.
  Επίσης εαν έχεις εκλεγεί δήμαρχος ή Δημοτικός Συμβουλος ή και αντιστοιχα Περιφερειάρχης ή Περιφερειακός Συμβουλος θα πρέπει να παραιτηθείς για να θέσεις υποψηφιότητα για Βουλευτής.
  Πρέπει η Τοπικη αυτοδιοίκησης σε Α και Β βαθμό να αναβαθμιστεί.

 • 7 Μαΐου 2018, 13:29 | Γιώργος

  Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποσχεθεί να καταργήσει τα κωλύματα στους υπαλλήλους.
  Τώρα γιατί τα αναπαράγει;
  Πόσο κολοτούμπα πια; Και χωρίς να είναι «μνημονιακή» υποχρέωση, και χωρίς να κοστίζει ένα ευρώ στο δημόσιο.
  Είναι συμβιβασμός με το κατεστημένο των Δημάρχων και της ΚΕΔΕ; (οι οποίοι αντιδρούν μόνο για το κώλυμα των Γ. Γραμματέων τους και των ειδικών συνεργατών τους –οι οποίοι κι αν ασκούν εξουσία εκ της θέσης τους-, και να δείτε που στο τέλος θα το καταργήσουν), Ή είναι ακραία συντήρητικοποίηση ενός πρώην αριστερού κόμματος;

  Την στιγμή που δεν έχουν κώλυμα οι γιατροί, οι εφοριακοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, εκπαιδευτικοί κλπ. Τι ωφελεί το κώλυμα των δημοτικών υπαλλήλων; Τελειώνεται με τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις της Δημοκρατίας.

  Δώστε πολιτικά δικαιώματα στους δημοτικούς υπαλλήλους τώρα. Καταργήστε την παρ.2β.

  Εάν θεωρείται πρόβλημα να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του αιρετού και του υπαλλήλου, η λύση έχει προταθεί σε άλλα σχόλια εδώ μέσα. Η απόσπαση του υπαλλήλου σε άλλη υπηρεσία για την διάρκεια της θητείας του.

 • 7 Μαΐου 2018, 11:07 | Γιάννης

  Η πρόβλεψη της παρ.2β περί παραιτήσεως του υπαλλήλου πριν τις εκλογές και η επαναπρόσληψη τους μετά το τέλος της θητείας τους είναι κενό γράμμα. Είναι αντιγραφή της αντίστοιχης νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών αλλά εκεί δίνει ουστιαστικά πολιτικά δικαιώματα στους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί ο παραιτούμενος υπάλληλος που εκλέγεται βουλευτής λαμβάνει το βουλευτικό μισθό για να ζήσει. Αν δεν εκλεγεί επανέρχεται στην υπηρεσία του. Ο δημοτικός υπάλληλος που θα εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος ή ακόμα και τοπικός σύμβουλος πως θα ζήσει για τέσσερα χρόνια; Έτσι έχουμε το φαινόμενο ο δημοτικός υπάλληλος να μπορεί να εκλεγεί βουλευτής αλλά όχι δημοτικός σύμβουλος. Τόση Δημοκρατία πια.
  Να προβλεφθεί ότι δημοτικός υπάλληλος που εκλέγεται δημοτικός ή τοπικός σύμβουλος αποσπάται ή μετατάσσεται σε άλλη υπηρεσία ( γειτονικού ΟΤΑ ή περιφέρειας) στην οποία δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου, για την διάρκεια της θητείας του.

 • 7 Μαΐου 2018, 09:43 | Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζιδης

  Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί σκανδαλωδώς από τους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι με κριτήριο ολόκληρη την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακύρηξη των συνδυασμών.

 • «Άρση κωλύματος ή ασυμβίβαστου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές»
  Στο άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3852/2010 προβλέπεται ότι :
  «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας: α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»
  Κατ΄ αναλογία τα ίδια αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ.1 του ίδιου νόμου όσον αφορά τον β΄ βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 7 και 8 του ν. 3686/2008 :
  «7. Οι ανθυπαστυνόμοι της παραγράφου 2 του άρθρου10, που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους, στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά, τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι ανωτέρω υπαστυνόμοι β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς του ν.δ. 649/1970 και, με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου α΄. Δεν προάγονται οι ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν και, αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
  8. Οι υπαστυνόμοι β΄ και υπαστυνόμοι α΄ της προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας προάγονται, οι μεν υπαστυνόμοι β΄ στους βαθμούς του υπαστυνόμου α΄ και αστυνόμου β΄, οι δε υπαστυνόμοι α΄ στο βαθμό του αστυνόμου β΄, εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα (30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 24/1997 (ΦΕΚ 29/Α΄).»
  Από την ανάγνωση των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ανθυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας που πρόκειται να προαχθούν σε υπαστυνόμους β΄ κλπ με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών υπηρεσίας, είτε δεν θα μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε αν εκλεγούν προ της προαγωγής τους, θα αναγκασθούν εν συνεχεία να παραιτηθούν ή να εκπέσουν του αξιώματος τους.
  Για λόγους διεύρυνσης των δημοκρατικών δικαιωμάτων των αστυνομικών και ιδίως αυτού του «εκλέγεσθαι» καθώς και της παροχής δυνατότητας των ήδη εκλεγμένων αιρετών υπηρετούντων στις ένοπλες δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας να επαναδιεκδικήσουν την εκλογή τους, προτείνεται στην επικείμενη αναδιάρθρωση του «Καλλικράτη» η εισαγωγή σχετικής ρύθμισης που θα επιτρέπει την υποβολή υποψηφιότητας και τη συμμετοχή σε τοπικά, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, των κατώτερων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας.
  Σε περίπτωση που δημιουργούνται ζητήματα Συνταγματικότητας, προτείνεται η εισαγωγή ρύθμισης που θα επιτρέπει την συμμετοχή στις αυτοδιοικητικές εκλογές των κατώτερων αξιωματικών που δεν προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές αξιωματικών και προάγονται με τα έτη υπηρεσίας, όπως πχ οι υπαστυνόμοι προερχόμενοι από ανθυπαστυνόμους του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 3686/2008 οι οποίοι σε τελική ανάλυση λαμβάνουν «κατ΄ επίφαση» τον βαθμό του αξιωματικού αφού εξακολουθούν να κατέχουν οργανική θέση ανθυπαστυνόμου ενώ σύμφωνα με το άρθρο 124 ν. 4472/2017 κατατάσσονται στη Β΄ μισθολογική κατηγορία και όχι στην Α΄ με την οποία αμοίβονται οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών.

   Συνεπώς το άρθρο 14 παρ.1 του ν. 3852/2010 μπορεί να αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»…
  Η΄ να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου, δεν ισχύει για τους αξιωματικούς του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008.» …

   Κατ΄ αναλογία τα ίδια ως άνω προτείνονται να αναδιατυπωθούν ή να προστεθούν στο άρθρο 117 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που αφορά την εκλογιμότητα για τις περιφερειακές εκλογές.
  Ήτοι να αναδιατυπωθεί το ως άνω άρθρο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.»…
  Η΄ να προστεθεί εδάφιο ως εξής:
  «1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή περιφερειακοί σύμβουλοι:
  α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους αξιωματικούς του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3686/2008»…

  Χρήστος Τριγώνης
  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δήμου Γρεβενών
  Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών στην ΠΟΑΣΥ
  Πρώην Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων ΠΟΑΣΥ

 • 6 Μαΐου 2018, 18:47 | Δημήτρης Παπαδοπουλος

  ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΙ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ? – ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ?-ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ. ΕΙΣΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ-ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ?- ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ, ΕΙΣΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ? ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ. Η δυνατότητα συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες των πολιτών, προάγει την Δημοκρατία και θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της ιδεολογίας ενός αριστερού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι διαμορφώθηκε το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου απλά και ξεκάθαρα αναφέρεται: « Τα υπάρχοντα κωλύματα για τους δημοσίους υπαλλήλους καταργούνται» βλέπε: https://drive.google.com/file/d/0B7ZZM-OmCoXbak14YmJBcjR6bU0/edit σελίδα 3 παρ. 1.2 και http://syriza-aftodioikisi.blogspot.gr/search/label/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 ανάρτηση Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014. Με το παρόν νομοσχέδιο αναπαράγονται αυτολεξεί όλα τα απαρχαιωμένα κωλύματα που προβλέπονταν από τα προηγούμενα εκλογικά συστήματα. Η διατήρηση των κωλυμάτων δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήρη μεταστροφή και συντήρητικοποίηση του κυβερνόντος κόμματος. Η πρόβλεψη της παραγράφου 2β αποκλείει την υποψηφιότητα σε εργάτες πρασίνου, αποκομιδής απορριμμάτων, διοικητικών, οικονομολόγων, μηχανικών, γεωπόνων, τεχνικών υπαλλήλων των δήμων κλπ, την ίδια στιγμή που μπορούν να μετέχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι εφοριακοί, τελωνιακοί, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί και πολλοί άλλοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα όρια του Δήμου. και σε θέσεις που προφανώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα, εάν αυτός είναι ο φόβος. Αφαιρείται έτσι το δικαίωμα στη συμμετοχή στην Δημοκρατία σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ σε όλη την Ελλάδα χωρίς πραγματικό όφελος. Το κώλυμα της παρ. 1ε είναι αρκετό και εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των υπαλλήλων που πραγματικά ασκούν εξουσία με μικρή έκπτωση στο δικαίωμα των πολιτών να εκλέγονται. Έτσι επιβάλλεται η απαλοιφή του πρώτου εδαφίου της παρ.2β. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΛΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΟΤΑ Α΄& Β’ ΒΑΘΜΟΥ (ΟΧΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ) ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΑΥΤΑ ΛΥΝΟΝΤΑΙ. ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.2Β ΤΩΡΑ!!!!!!!

 • 4 Μαΐου 2018, 16:18 | Παρασκευή Εξαδακτύλου

  Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους
  Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην
  υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς
  Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακήρυξη των συνδυασμών.»

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 • 4 Μαΐου 2018, 15:31 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Στο νέο νομοσχέδιο υπάρχει το Άρθρο 10 – Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα – Αντικατάσταση άρθρου 14 του ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους να υποβάλλουν υποψηφιότητα και όχι στους ΓΓ ή ειδικούς συμβούλους, γεγονός που είναι άδικο, αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό.
  Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην υπάρχει κώλυμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακήρυξη των συνδυασμών.»
  Βασίλης Μπουγιοτόπουλοσ
  Πολιτικός Επιστήμων – ΓΓ Δήμου Κοζάνης

 • 4 Μαΐου 2018, 13:09 | ΘΕΜΗΣ

  Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα
  παραίτησης πριν την ανακήρυξη
  (δυνατότητα που, για παράδειγμα,
  δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση,
  την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους
  υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει
  τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να
  εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους
  Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς
  Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α
  ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία
  λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής
  συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και
  στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται
  ότι υπάρχει η δυνατότητα
  υποψηφιότητας και εκλογής των
  Γενικών Γραμματέων και ειδικών
  συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από
  το αξίωμά τους νωρίτερα της
  προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν
  θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη
  στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην
  υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για
  τους Ειδικούς Συμβούλους και
  Ειδικούς – Επιστημονικούς
  Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η
  σε κάθε διαφορετική περίπτωση να
  θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα
  π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών
  και όχι αυτοδιοικητική περίοδο.
  Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση
  του συγκεκριμένου άρθρου με την
  πρόταση να δίνεται το δικαίωμα
  παραίτησης μέχρι και την ανακύρηξη
  των συνδυασμών.

 • 4 Μαΐου 2018, 13:36 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  «Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακύρηξη των συνδυασμών.»

 • 4 Μαΐου 2018, 12:38 | ΒΙΚΥ

  Η Κυβέρνηση αφαιρεί τη δυνατότητα παραίτησης πριν την ανακήρυξη (δυνατότητα που, για παράδειγμα, δίνει στην αμέσως επόμενη περίπτωση, την 2β του αρ.10 του ν/σ, που αφορά τους υπαλλήλους του Δήμου). Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να εκλεχθούν, ενώ το αφαιρεί από τους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Συμβούλους και συνεργάτες των ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ. Αυτό δεν έχει απολύτως καμία λογική, γιατί ενισχύεται ο ιδιοτελής συνδικαλισμός στο δημόσιο. Ακόμη και στο άρθρο 56 του Συντάγματος ορίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα υποψηφιότητας και εκλογής των Γενικών Γραμματέων και ειδικών συνεργατών, εφόσον παραιτηθούν από το αξίωμά τους νωρίτερα της προκήρυξης των εκλογών. Πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση, να μην υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς Συνεργάτες και Γενικούς Γραμματείς η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 3 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο. Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακύρηξη των συνδυασμών.

 • 4 Μαΐου 2018, 12:09 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Πρόταση: Να προστεθεί πριν τη λέξη «αξιωματικοί» στην πρώτη και δεύτερη γραμμή της παραγράφου 1α) η λέξη «ανώτατοι». Είναι η μοναδική λογική απαγόρευση που μπορεί να υπάρχει, καθώς ένας ανώτατος αξιωματικός κατέχει σίγουρα επιτελική θέση και αντικειμενικά δεν δύναται να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα καθήκοντα αυτής (στα οποία πρέπει να είναι εξαιρετικά αφοσιωμένος!) και ταυτόχρονα σε επιπλέον καθήκοντα που πιθανόν αποκτήσει ως μέλος ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Κάθε άλλη απαγόρευση αντιστρατεύεται την ισότητα των πολιτών απέναντι στο Σύνταγμα και δεν έχει καμία λογική, καθώς καθιστά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πολίτες Β΄κατηγορίας και με λιγότερα δημοκρατικά δικαιώματα (έκφρασης, προσφοράς, συμμετοχής)!!! Ο νόμος δηλαδή θα υποχρεώνει τους στρατιωτικούς αντί για «πολίτες» να είναι «ιδιώτες», με την έννοια που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι!!!

 • 3 Μαΐου 2018, 12:07 | Χριστίνα Ευαγγέλου

  Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προτείνεται ο αποκλεισμός από ενεργή συμμετοχή στην ΤΑ για τους Γενικούς γραμματείς δήμων, ειδικούς, επιστημονικούς & ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
  Οικάζω ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι τιμωριτική/προστατευτική για κάποιον/ους.

  Μεταφέρω αυτολεξή σχόλιο του «3 Μάϊου 2018, 09:17 | ΓΙΑΝΝΗΣ «:
  …αποκλείονται στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έμπειρα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και πόσο μάλλον όταν τους θέτει χρονικά περιθώρια την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο όταν σε υπαλλήλους που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι οργανικής μονάδας θέτει μικρότερο χρονικό περιθώριο προ της ημέρας των εκλογών.
  Μην ξεχνάμε πως επί το πλείστον σε δήμους μικρούς και ειδικά κάτω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων οι ειδικοί – επιστημονικοί συνεργάτες – σύμβουλοι καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν σε επιστημονικό προσωπικό και κάνουν περισσότερο δουλειά από πολλούς προϊσταμένους και υπαλλήλους και με το υπάρχον νομοσχέδιο δεν μπορεί να θέσουν υποψηφιότητα γιατί π.χ. προσλήφθηκε για ένα χρόνο ή και ένα μήνα ακόμη ένας ως ειδικός συνεργάτης μέσα στην αυτοδιοικητική περίοδο πριν την την ημέρα των εκλογών.
  Δηλαδή ένας ειδικός συνεργάτης π.χ. μπορεί να “επηρεάσει” περισσότερο το εκλογικό σώμα από τη θέση που κατέχει (χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες αλλά συμβουλευτικές προς τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης) από έναν Προϊστάμενο οργανικής μονάδας;;;;…»

  Προτείνω την άρση ή την τροποποίηση του συγκεκριμένου άρθρου με την πρόταση να δίνεται το δικαίωμα παραίτησης μέχρι και την ανακύρηξη των συνδυασμών.

 • 3 Μαΐου 2018, 09:17 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 10
  Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι έχουν κώλυμμα και ασυμβίβαστο συν τοις άλλοις και Γενικοί γραμματείς δήμων, ειδικοί σύμβουλοι, επιστημονικοί και ειδικοί συνεργάτες, δικηγόροι με έμμισθη εντολή των δήμων, στους δήμους στους οποίους υπηρέτησαν κατά την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο.
  Αδιανόητο να αποκλείονται στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης έμπειρα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και πόσο μάλλον όταν τους θέτει χρονικά περιθώρια την προηγούμενη των εκλογών αυτοδιοικητική περίοδο όταν σε υπαλλήλους που έχουν διατελέσει προϊστάμενοι οργανικής μονάδας θέτει μικρότερο χρονικό περιθώριο προ της ημέρας των εκλογών.
  Μην ξεχνάμε πως επί το πλείστον σε δήμους μικρούς και ειδικά κάτω των είκοσι χιλιάδων κατοίκων οι ειδικοί – επιστημονικοί συνεργάτες – σύμβουλοι καλύπτουν τα κενά που υπάρχουν σε επιστημονικό προσωπικό και κάνουν περισσότερο δουλειά από πολλούς προϊσταμένους και υπαλλήλους και με το υπάρχον νομοσχέδιο δεν μπορεί να θέσουν υποψηφιότητα γιατί π.χ. προσλήφθηκε για ένα χρόνο ή και ένα μήνα ακόμη ένας ως ειδικός συνεργάτης μέσα στην αυτοδιοικητική περίοδο πριν την την ημέρα των εκλογών.
  Δηλαδή ένας ειδικός συνεργάτης π.χ. μπορεί να “επηρεάσει” περισσότερο το εκλογικό σώμα από τη θέση που κατέχει (χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες αλλά συμβουλευτικές προς τα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης) από έναν Προϊστάμενο οργανικής μονάδας;;;;
  Θεωρώ ότι θα πρέπει αν θέλουμε να υπάρχουν και έμπειρα στελέχη στη τοπική αυτοδιοίκηση να
  μην υπάρχει κώλυμμα και ασυμβίβαστο για τους Ειδικούς Συμβούλους και Ειδικούς – Επιστημονικούς Συνεργάτες η σε κάθε διαφορετική περίπτωση να θέτεται ένα μικρό χρονικό διάστημα π.χ 12 μήνες πριν την ημέρα των εκλογών και όχι αυτοδιοικητική περίοδο.

 • 2 Μαΐου 2018, 17:58 | Νικος

  Παρακαλω ειδικα για τις κοινοτητες κατω των 500 κατοικων να προβλεφθει οι υποψηφιοι να ειναι μονιμοι κατοικοι τουλαχιστον την τελευταια πενταετια. Αν δεν συντρεχει αυτο τοτε να εχουν δικαιωμα και αλλοι. Επισης ειδικα για τις κοινοτητες κατω των 500 κατοικων οπου ο Προεδρος της Κοινοτητας θα ειναι ο μοναδικος εκπροσωπος να μην μπορει να βαλει υποψηφιοτητα κανενας που να ανηκει σε σωματα ασφαλειας η στις ενοπλες δυναμεις ανεξαρτητου βαθμου διοτι το χρησιμοποιουν ως τεχνασμα για να ερθουν και να υπηρετησουν στο κοντινοτερο αστυνομικο τμημα η στρατοπεδο που συνηθως απεχει πανω απο 50 χιλιομετρα απο τον τοπο εκλογης τους. Ετσι η τοπικη κοινοτητα δεν εχει πραγματικα εκπροσωπο η προεδρο μιας και η εκλογη ενος που ανηκει σε σωματα ασφαλειας η σε στρατιωτικα σωματα ανεξαρτητως αν ειναι αξιωματικος η οχι ειναι αδυνατο για αυτον να απαρευρισκεται καθημερινα στον τοπο εκλογης του και να ασκει διοικηση λυνοντας τα διαφορα καθημερινα προβληματα των κατοικων

 • 2 Μαΐου 2018, 14:43 | Πέτρος

  Σε μικρούς Δήμους και δη σε μικρούς νησιωτικούς, οι δικηγόροι, ειδικοί και επιστημονικοί συνεργάτες, καλύπτουν τις τεράστιες ελλείψεις σε καταρτισμένο προσωπικό.
  Το έργο που έχει να επιδείξει η Δημοτική αρχή είναι κατά βάση το έργο αυτών των συνεργατών.
  Και όμως είναι αυτοί που αποκλείονται από την εκλογή την ίδια στιγμή που οι εργοδότες τους (δήμαρχοι) μπορούν ανενόχλητα να επανεκλεγούν. Αν ο σκοπός είναι η αποτροπή επιρροής του εκλογικού σώματος γιατί αυτή να συμβεί από τους επιστημονικούς συνεργάτες και όχι από τους ίδιους τους αιρετούς.

  Καταφανώς άδικο, τη στιγμή μάλιστα που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των απομακρυσμένων τόπων είναι η έλλειψη επιστημονικού προσωπικού, το οποίο είναι και αυτό που θα έπρεπε να ενθαρρύνεται να ασχοληθεί έμπρακτα με τη τοπική αυτοδιοίκηση.

 • 2 Μαΐου 2018, 12:14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

  ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΠΙΚΑ ΚΙ ΑΡΑ ΠΗΓΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ- ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 • 2 Μαΐου 2018, 11:27 | Κώστας Ιγνατίου

  Πολιτικά δικαιώματα στους δημοτικούς υπαλλήλους.
  Η δυνατότητα συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες των πολιτών, προάγει την Δημοκρατία και θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά της ιδεολογίας ενός αριστερού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι διαμορφώθηκε το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου απλά και ξεκάθαρα αναφέρεται: « Τα υπάρχοντα κωλύματα για τους δημοσίους υπαλλήλους καταργούνται» βλέπε: https://drive.google.com/file/d/0B7ZZM-OmCoXbak14YmJBcjR6bU0/edit σελίδα 3 παρ. 1.2 και http://syriza-aftodioikisi.blogspot.gr/search/label/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82 ανάρτηση Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014.
  Με το παρόν νομοσχέδιο αναπαράγονται αυτολεξεί όλα τα απαρχαιωμένα κωλύματα που προβλέπονταν από τα προηγούμενα εκλογικά συστήματα με μια ασήμαντη εξαίρεση των υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διατήρηση των κωλυμάτων δείχνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και πλήρη μεταστροφή και συντήρητικοποίηση του κυβερνόντος κόμματος.
  Η πρόβλεψη της παραγράφου 2β αποκλείει την υποψηφιότητα σε εργάτες πρασίνου, αποκομιδής απορριμμάτων, διοικητικών, οικονομολόγων, μηχανικών, γεωπόνων, τεχνικών υπαλλήλων των δήμων κλπ, την ίδια στιγμή που μπορούν να μετέχουν στις εκλογές ως υποψήφιοι εφοριακοί, τελωνιακοί, αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί και πολλοί άλλοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα όρια του Δήμου και σε θέσεις που προφανώς θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα, εάν αυτός είναι ο φόβος. Αφαιρείται έτσι το δικαίωμα στη συμμετοχή στην Δημοκρατία σε χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα χωρίς πραγματικό όφελος.
  Το κώλυμα της παρ. 1ε είναι αρκετό και εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των υπαλλήλων που πραγματικά ασκούν εξουσία με μικρή έκπτωση στο δικαίωμα των πολιτών να εκλέγονται. Έτσι επιβάλλεται η απαλοιφή του πρώτου εδαφίου της παρ.2β.
  Η πρόβλεψη του δεύτερου εδαφίου της παρ.2β περί παραιτήσεως του υπαλλήλου πριν τις εκλογές και η επαναπρόσληψη τους μετά το τέλος της θητείας τους είναι άνευ ουσίας, γιατί είναι αντιγραφή της αντίστοιχης νομοθεσίας για την εκλογή των βουλευτών αλλά δεν λαμβάνει υπ’ όψη το γεγονός ότι η βουλευτική θητεία είναι αμειβόμενη, ενώ το σύνολο των αιρετών στους Δήμους – πλην του Δημάρχου- είναι μη αμειβόμενες. Έτσι υποχρεούται ο δημοτικός υπάλληλος που επιθυμεί να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος να μείνει άνεργος –μη αμειβόμενος για τέσσερα χρόνια. Προφανώς η άνω πρόβλεψη δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ και θα παραμείνει κενό γράμμα.
  Αντίθετα μπορεί εδώ να θεσμοθετηθεί –εφ’ όσον παραμείνουν τα κωλύματα της παρ.2β – αντίστοιχη διαδικασία με αυτήν της παρ.7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010- Καλλικράτης- με αντίστροφη κατεύθυνση. Δηλαδή ενώ στο ν.3852/2010 διευκολύνονται δημόσιοι υπάλληλοι που εκλέγονται αιρετοί σε κάποιο Δήμο με απόσπαση από την υπηρεσία τους σε αντίστοιχη υπηρεσία εντός του Δήμου –για το χρονικό διάστημα που έχουν εκλεγεί- προκειμένου να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα του αιρετού, μπορεί να προβλεφθεί ότι δημοτικός υπάλληλος που παραιτείται σύμφωνα με το ως άνω εδάφιο και εκλέγεται σε θέση αιρετού εκτός αυτή του Δημάρχου, να επανέρχεται σε υπηρεσία αμέσως μετά τις εκλογές –και όχι μετά τη λήξη της θητείας- και ταυτόχρονα να αποσπάται σε άλλη υπηρεσία (περιφέρειας, υπουργείου κλπ) εντός του Δήμου, η σε έλλειψη τέτοιας θέσης σε υπηρεσία όμορου Δήμου. Με αυτό τον τρόπο και εξασφαλίζεται το να μην συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο οι ιδιότητες του αιρετού και υπαλλήλου και δίνονται πολιτικά δικαιώματα στους δημοτικούς υπαλλήλους.
  Τολμήστε το. Είναι απλό και βαθιά Δημοκρατικό.

 • 2 Μαΐου 2018, 02:24 | Kostas

  Ριζική ρήξη με την διαφθορά, την συνδιαλλαγή, την εξαγορά, το κατεστημένο….
  Ένας και μοναδικός τρόπος, και φυσικά ότι συμβαίνει με το υπόλοιπο ανεπτυγμένο Κόσμο…..
  Δύο (2) θητείες σε κάθε θέση Δημάρχου, Περιφερειάρχη, Αντιδημάρχου, Αντιπεριφερειάχη…ακόμη, ακόμη και Δημοτικού, Περιφερειακού ή Τοπικού Συμβούλου…..
  Αυτός που θέλει να δουλέψει θα φανεί και θα ολοκληρώσει στο χρονικό διάστημα των δύο θητειών….
  Ελεος πια με τους επαγγελματίες – αιρετούς κάθε είδους…. ιδιαίτερα σε μικρούς Δήμους της Περιφέρειας….

  Στον αντίποδα, για να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία στην εύρεση και προσέλκυση Νέων υποψηφίων αιρετών να προταθεί μέχρι και η κατάργηση του Δήμου ή Κοινότητας εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον στελέχωσης με «νέο αίμα»….
  Φτάνει πια με τον Καναπεδισμό αλλά και την Λαμογιά του Νεοέλληνα….

 • 28 Απριλίου 2018, 14:02 | Κωστας

  Εχετε απολυτο δικιο οταν ψηφιζετε απαγορευση στους αξιωματικους των σωματων ασφαλειας να μην μπορουν να εκλεγουν σε θεση ειδικα Προεδρου Τοπικης Κοινοτητας αλλα και δημοτικου συμβουλου διοτι εκλεγονταν μετα ερχοτανε κοντα στον τοπο κατοικιας τους και στο χωριο δεν πατουσαν ουτε για μια ωρα τα τελευταια πεντε χρονια. Επειδη ειχανε μεγαλο σοι επρεπε το χωριο να μενει στασιμο χωρις καμια δυνατοτητα αναπτυξης επειδη ο προεδρος ηταν αστυνομικος και το μονο που τον ενοιαζε ηταν να ερθει κοντα στο σπιτι του και να εισπρατει και 300 ευρω το μηνα επιπλεον. Προσωπικα δεν πρεπει να τους δινεται καν η δυνατοτητα αφου δεν εχουν υπηρετησει το τελευταιο 24μηνο εντος των οριων του Δημου που θελουν να βαλουν υποψηφιοτητα να μπορουν να βαλουν. Πρεπει να μη μπορουνε να βαλουν καν υποψηφιοτητα. Τους πληρωνουμε καθε μηνα για να μας προστατευουν οχι για να μας διοικουνε.. ελεος…

 • 28 Απριλίου 2018, 10:30 | Ιωαννης Παπαϊωάννου

  Πάρα πολλά κωλύματα εκλογιμότητας υπάρχουν για να αποφύγει η κοινωνία την διαφθορά, την συνδιαλλαγή και την εξαγορά ψήφων ενοψει εκλογών στην Αυτοδιοίκηση και στις εθνικές εκλογές!

  Η πρόβλεψη του νομοθέτη οδηγεί σε παραιτήσεις υψηλόβαθμους υπάλληλους, γενικούς γραμματείς υπουργείων και όσους διαχειρίζονται χρήματα και ασκούν επιρροή.

  Όμως την ίδια στιγμή αφήνει ελεύθερους δημάρχους και περιφερειάρχες και υπουργούς να σπαταλούν χρήματα για την επανεκλογή τους, να εξαγοράζουν ενδεχομένως ψήφους και επιρροή, να υπογράφουν έργα να μοιράζουν κονδύλια μεχρι τελικής… ψήφου!

  Με αυτό τον τρόπο η κάθε πόλη καταλήγει Μονόπολη. Η όποια αλλαγή μπλοκάρεται δημιουργώντας έτσι τεράστια ντεζαβαντάζ για ανθυνυποψήφιους και για νέους συνδυασμούς και τελικά νοθεύοντας την δημοκρατία.

  Πόσο τίμιες εκλογές κάνουμε αν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες μπορουν να μοιράζουν λεφτά ως την τελευταία μέρα;

  Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα μπλόκο που πρέπει να βάλει ο νομοθέτης σε όλα αυτά! Ίσως η μία (1) θητεία σε κάθε θεση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη θα ήταν μια καλή κίνηση. Αυτός που θέλει να δουλέψει για το σύνολο και όχι για την επανεκλογή του στην μια θητεία θα φανεί!