Άρθρο 70 – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 3852/2010

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις καλείται υποχρεωτικά ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή ο πρόεδρος της κοινότητας με πληθυσμό έως πεντακοσίων (500) κατοίκων, όταν συζητούνται θέματα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες, όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο».