Άρθρο 72 – Αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου – Τροποποίηση άρθρου 65 του ν. 3852/2010

Η παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό τους».

  • 12 Μαΐου 2018, 20:18 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

    Πολύ θετικό και πλέον το δημοτικό συμβούλιο θα ασχολείται με τα σοβαρά θέματα και όχι με ανούσια όπως παρατάσεις συμβάσεων, έγκριση εξόδων μετακίνησης και διάφορα άλλα ανούσια.