Άρθρο 128 – Αντικατάσταση άρθρου 238 του ν.3852/2010

Το άρθρο 238 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εποπτεία των ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. – Μετάταξη στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Έναρξη λειτουργίας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ
1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων, κατά τα άρθρα 225 έως 228, ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
2. Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Επόπτης ΟΤΑ, κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, νοείται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της αντίστοιχης Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η εποπτεία των ΟΤΑ της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου αναφέρεται υπάλληλος της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., νοείται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και που, στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιλαμβάνονταν, κατά την 1.1.2018, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδίκαια, με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης της επόμενης παραγράφου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα Γραφεία αυτών, ακόμα και αν δεν διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010. Στο προσωπικό που μετατάσσεται κατά το προηγούμενο εδάφιο περιλαμβάνεται και το 50% τουλάχιστον των υπαλλήλων που, κατά την 1.1.2018, ασκούσαν, παράλληλα με τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ. Κριτήριο για τον προσδιορισμό των μετατασσόμενων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, υπαλλήλων είναι ο μακρότερος χρόνος άσκησης των παράλληλων καθηκόντων. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ενός (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.
4. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Οι πράξεις των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, των επιχειρήσεων τους, των συνδέσμων, καθώς και τυχόν προσφυγές που εκκρεμούν προς έλεγχο νομιμότητας και εκκρεμείς πειθαρχικές διώξεις, κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των ως άνω Επιτροπών, διαβιβάζονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. και οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν από την περιέλευσή τους στην εν λόγω Υπηρεσία.
6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 227.

 • 14 Μαΐου 2018, 15:18 | Νίκος

  Συμφωνώ με τον Διονύση: «Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 128 παρ. 3 και 108 παρ. 5 συνάγεται ότι και το προσωπικό των Α.Δ. που θα μεταταχθεί αυτοδίκαια στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δεσμεύεται για την παραμονή του στην Υπηρεσία επί μία πενταετία τουλάχιστον. Ο ως άνω όρος αποτελεί υπέρμετρη δέσμευση του υπηρετούντος προσωπικού, καθόσον πρόκειται στην ουσία για υποχρεωτική μετάταξη και μάλιστα για μακρό χρονικό διάστημα. Οι υπάλληλοι που ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας θα «εγκλωβιστούν», χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες μετακίνησης, περιοδικής εναλλαγής καθηκόντων και υπηρεσιακής ανέλιξης.
  Προτείνουμε το άρθρο να τροποποιηθεί και να προβλέπει την απόσπαση για δύο έτη των συγκεκριμένων υπαλλήλων, με δυνατότητα εθελοντικής σε πρώτη φάση μετατροπής της απόσπασης σε μετάταξη και εν συνεχεία εάν διαπιστωθεί ανεπάρκεια του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας να προβούν σε υποχρεωτικές μετατάξεις του προσωπικού.»

 • 14 Μαΐου 2018, 14:15 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ

  Α. Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 128 παρ. 3 και 108 παρ. 5 συνάγεται ότι και το προσωπικό των Α.Δ. που θα μεταταχθεί αυτοδίκαια στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δεσμεύεται για την παραμονή του στην Υπηρεσία επί μία πενταετία τουλάχιστον. Ο ως άνω όρος αποτελεί υπέρμετρη δέσμευση του υπηρετούντος προσωπικού, καθόσον πρόκειται στην ουσία για υποχρεωτική μετάταξη και μάλιστα για μακρό χρονικό διάστημα. Οι υπάλληλοι που ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας θα «εγκλωβιστούν», χωρίς ουσιαστικές δυνατότητες μετακίνησης, περιοδικής εναλλαγής καθηκόντων και υπηρεσιακής ανέλιξης.
  Προτείνουμε το άρθρο να τροποποιηθεί και να προβλέπει την απόσπαση για δύο έτη των συγκεκριμένων υπαλλήλων, με δυνατότητα εθελοντικής σε πρώτη φάση μετατροπής της απόσπασης σε μετάταξη και εν συνεχεία εάν διαπιστωθεί ανεπάρκεια του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας να προβούν σε υποχρεωτικές μετατάξεις του προσωπικού. Κατ΄αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται τα εξής: 1) στελεχώνεται άμεσα με έμπειρο προσωπικό η Αυτοτελής Υπηρεσία και εξασφαλίζεται η λειτουργία της κατά το αρχικό στάδιο, και 2) δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους με τη λήξη της απόσπασης να επιλέξουν την επάνοδο στην Α.Δ. ή την παραμονή τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία και μετριάζονται κατ’ αυτό τον τρόπο οι δυσμενείς συνέπειες της υποχρεωτικής μετακίνησης, ενώ εξασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση.
  Β) Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Προσωπικού/Διοικητικού Οικονομικού των Α.Δ. οι οποίοι προϊστανται των Υπηρεσιών που ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών, ανήκουν στους υπαλλήλους που μετατάσσονται αυτοδίκαια;
  Γ) Οι Προϊστάμενοι άλλων Τμημάτων των Α.Δ. που με παράλληλα καθήκοντα απασχολούνται στον έλεγχο νομιμότητας, ανήκουν στους υπαλλήλους που μετατάσσονται αυτοδίκαια (με παράλληλα καθήκοντα);
  Υπενθυμίζουμε και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α) σύμφωνα με τις οποίες έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων , καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι, των οποίων η θητεία λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου.
  Δ) Οι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις ευθύνης (Προϊστάμενοι Τμημάτων) στην Α.Δ. εάν εν τέλει μεταταχθούν αυτοδίκαια στην Αυτοτελή Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχες θέσεις; Θα προβλεφθεί κάποια μοριοδότηση (είτε βαθμολογική είτε μισθολογική) των εν λόγω υπαλλήλων που θα μεταταχθούν, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι δυσμενείς συνέπειες της υποχρεωτικής παραμονής στην Υπηρεσία; Σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται για ανεπίτρεπτο υποχρεωτικό μισθολογικό και υπηρεσιακό υποβιβασμό, που ανατρέπει αιφνίδια τον οικογενειακό τους προγραμματισμό σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και μάλιστα ενόσω επίκεινται οι κρίσεις για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στη δημόσια διοίκηση, από τις οποίες, λόγω της πενταετούς δέσμευσης παραμονής τους στην Αυτοτελή Υπηρεσία, ουσιαστικά αποκλείονται. Με την παρ. 7 του άρθρου 239 Ν. 3852/2010, ως ίσχυε, προβλεπόταν ότι τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού που μετατάσσεται διατηρούνται ως προσωπική διαφορά, η οποία μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών ή απολαβών μέχρι την πλήρη εξίσωσή τους με τις αποδοχές της νέας θέσης, ρύθμιση η οποία θα πρέπει να προβλεφθεί και στο παρόν σχέδιο νόμου.

 • 14 Μαΐου 2018, 12:03 | ΣΕΑΔΗΠ-ΔΜ

  • Η μεταφορά του υπηρετούντος προσωπικού να γίνει εθελοντικά και με δυνατότητα επιστροφής στην υπηρεσία τους μετά από 2 χρόνια.
  • Να μην υπάρξει καμία υποβάθμιση υπαλλήλου που κατέχει σήμερα θέση ευθύνης.
  • Να επιτρέπεται σε όλους να συμμετάσχουν στις κρίσεις προϊσταμένων και να μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη υπηρεσία αν και εφόσον επιλεγούν.
  • Να ξεκαθαρίσει απόλυτα ο αριθμός και η ειδικότητα των συναδέλφων που θα αποσπαστούν στον Επόπτη ΟΤΑ, και να υπάρξει πρόβλεψη κάλυψης των κενών που θα δημιουργηθούν στην Δ/νση και τα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού, εκτός της έδρας, αφού αν παραμείνει η διάταξη ως έχει μέχρι και ο προϊστάμενος της Δ/νσης Διοίκησης καθώς και οι τμηματάρχες Διοικητικού-Οικονομικού στους Νομούς θα πρέπει να μεταφερθούν.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:33 | Effrosyni

  Πόσο αποτελεσματική/ουσιαστική μπορεί να κριθεί η υποχρέωση καθορισμού των υποχρεωτικά μετατασσόμενων υπαλλήλων μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, όταν κανείς δεν γνωρίζει εκ των προτέρων πότε πραγματικά θα λειτουργήσουν οι ΑΥΕ ΟΤΑ. Έχει ακολουθηθεί και στο παρελθόν η πρακτική αυτή με αποτέλεσμα να αποτελεί πρόσχημα ώστε οι υπάλληλοι που ασκούν ήδη αυτά τα καθήκοντα να μην μετακινούνται σε άλλες μονάδες ή/και να μην μπορούν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης σε άλλα καθήκοντα.
  Σκόπιμο είναι η μετάταξη των υπαλλήλων να γίνει αρχικά σε εθελοντική βάση και ακολούθως εφόσον δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση να ακολουθείται η αναγκαστική.

 • 14 Μαΐου 2018, 09:31 | Τερέζα

  Προβλέπεται η αυτοδίκαιη μετάταξη του προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που κατά την 01.01.2018 είχε καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών. Η ημερομηνία αυτή είναι ενδεικτική; Τι γίνεται με τους υπαλλήλους που για προηγούμενο χρονικό διάστημα και ήδη κατά τη δημοσίευση του Νόμου ασκούσαν και ασκούν τα ανωτέρω καθήκοντα, όμως τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 01.01.2018, ήταν σε άδεια (π.χ. μητρότητας, άνευ αποδοχών κλπ) ή σε απόσπαση που ήδη έχει λήξει και έχουν επιστρέψει στην Αποκεντρωμένη;

 • 13 Μαΐου 2018, 22:49 | Θανάσης

  Στο προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και εργάζεται στον έλεγχο νομιμότητας θα πρέπει μόνο εφόσον το επιθυμεί να μεταταχθεί στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ και όχι να μεταταχθεί αυτοδίκαια. Το προσωπικό αυτό που έχει την ειδικότητα Διοικητικού – Οικονομικού (διάφορα πτυχία) ακόμα κι αν έχει μεταπτυχιακό και άριστη γνώση ξένων γλωσσών, δεν θα έχει καμία δυνατότητα εξέλιξης στην νέα Υπηρεσία δεδομένου ότι απαιτείται για τη στελέχωσή της πτυχίο νομικής ή πολιτικής επιστήμης ή διοικητικής επιστήμης ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής. Πρέπει να υπάρξει κάποια πρόβλεψη και για το υπάρχον προσωπικό ως προς τη δυνατότητα εξέλιξής τους στην νέα Υπηρεσία.
  Είναι άδικο υπάλληλοι που εργάστηκαν στους νομούς για πολλά χρόνια στον έλεγχο νομιμότητας εκδικάζοντας προσφυγές, ελέγχοντας προϋπολογισμούς, δημοπρασίες έργων-προμηθειών- υπηρεσιών, θέματα περιουσίας ΟΤΑ, λύσεις δημοτικών επιχειρήσεων, υπάλληλοι που ασχολήθηκαν με τα πειθαρχικά των αιρετών και με τόσα άλλα δύσκολα αντικείμενα, όντες υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τα αντικείμενα όλων των Δ/νσεων των δήμων, να υπηρετούν από εδώ και πέρα ως υπάλληλοι γραφείου χωρίς καμία δυνατότητα εξέλιξης, τη στιγμή που μέχρι το 2010 σε κάθε νομό υπήρχε Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να αποδεσμευτούν οι εν λόγω υπάλληλοι ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν μια Υπηρεσία της επιλογής τους, ειδάλλως θα έπρεπε να δοθούν μισθολογικά προνόμια – κίνητρα προκειμένου κάποιος υπάλληλος να παραμείνει στην ΑΥΕ ΟΤΑ.
  Δεν διευκρινίζεται το πως θα λειτουργεί το Αυτοτελές γραφείο σε κάθε νομό. Θα υπάρχει προϊστάμενος γραφείου; Αν ναι ποιος υπάλληλος θα ήθελε να αναλάβει τη θέση αυτή τη στιγμή που για τον προϊστάμενο γραφείου δεν υπάρχει επίδομα ή οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των νομών θα έχουν τον προϊστάμενό τους στην έδρα με ότι σημαίνει αυτό! Θεωρώ ότι στους νομούς πρέπει να γίνουν Τμήματα.
  Καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αντιληφθεί την ιδιαιτερότητα και τη δυσκολία του έργου που φέρουν σε πέρας οι υπάλληλοι αυτοί! Θεωρώ ότι με τη νέα διάρθρωση υποβαθμίζεται η Υπηρεσία του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ.

 • 11 Μαΐου 2018, 10:40 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  Η «αποσυναρμολόγηση» των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που γλαφυρά προανήγγειλε ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, συνιστά στην ουσία επιστροφή σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, κόντρα και στη συνταγματική επιταγή, άρθρο 101 του Συντάγματος, για οργάνωση της Διοίκησης του Κράτους κατά το Αποκεντρωτικό Σύστημα.
  Ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση:
  1) Κατάργηση του ελέγχου νομιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και σύσταση «Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ», στην έδρα των υφιστάμενων επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ως δομής που θα υπαχθεί απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με ταυτόχρονη αποδυνάμωση της παρουσίας της στους Νομούς, καθώς, πλέον, θα λειτουργήσει σε επίπεδο γραφείου.
  2) Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Διαμεσολαβητών στο Υπουργείο Εσωτερικών, άρθρο 166, «ως γνωμοδοτικός φορέας σε θέματα τοπικής και περιφερειακής διαμεσολάβησης», στο οποίο συμμετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του ΥΠ.ΕΣ. και το σύνολο των Δημοτικών και Περιφερειακών Διαμεσολαβητών.
  Σημειωτέον ότι, ο «Δημοτικός Διαμεσολαβητής», άρθρο 149 και μετά, συστήνεται ως Αυτοτελές Γραφείο, σε επίπεδο Νομού και αποτελείται (για τους Δήμους του Νομού), από τον επικεφαλής (Δημοτικός Διαμεσολαβητής) και τρεις υπαλλήλους.
  Προσοχή!
  Ο επικεφαλής επιλέγεται (μεταξύ των ενδιαφερομένων που έχουν τα τυπικά προσόντα): α) από εκλεκτορικό σώμα το οποίο αποτελούν οι εκπρόσωποι των δημοτικών συμβουλίων στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Δημοτικός Διαμεσολαβητής) και β) από το Περιφερειακό Συμβούλιο (Περιφερειακός Διαμεσολαβητής).
  Ο «Διαμεσολαβητής» επιλαμβάνεται αναφορών, καταγγελιών κ.λπ. φυσικών ή νομικών προσώπων για θέματα κακοδιοίκησης κ.λπ., απολαμβάνει τυπικά «λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας» (άρθρο 151), αλλά συγχρόνως μπορεί να παυθεί (άρθρο 159), με αυξημένη πλειοψηφία, για «σοβαρή πλημμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων του», από τους εργοδότες του, δηλαδή τους εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, που τον επιλέγουν και τον πληρώνουν.
  Υποτίθεται ότι εντελώς ανεπηρέαστα, αυτός θα ασκεί τα καθήκοντά του!
  Είναι λοιπόν φανερό ότι, πέραν της κατάργησης του ελέγχου νομιμότητας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (σημ. 1 του παρόντος), θα αφαιρεθεί απ’ αυτές και τυπικά, η εξέταση αναφορών-καταγγελιών κ.λπ. πολιτών (σημ. 2 του παρόντος), σε επόμενη φάση- «μεταρρύθμιση (με κάποιον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ αριθμ ΙΙ, ΙΙΙ…), προς όφελος, μάλιστα, μιας παράλληλης δομής «Τοπικής Διαμεσολάβησης», που θα ελέγχεται από τις δημοτικές (τοπική εξουσία) ή περιφερειακές αρχές, τις οποίες υποτίθεται έπρεπε να ελέγχει!
  Συμπέρασμα: Σε ό,τι αφορά την αντίληψη για την κρατική δομή (βλέπε εκτός των παραπάνω και μεταφορά Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης στο ΥΠ.ΕΣ. –άρθρο 233), επιλέγεται η βαθμιαία αντικατάσταση αποκεντρωτικών βημάτων, που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, προς όφελος του συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: για τη διάσπαση της συνολικής αντίληψης και λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών σε επίπεδο Περιφέρειας – Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τη «στεγανοποίηση» στο δημοκρατικό έλεγχο διοικητικών δομών και στη δυνατότητα πρόσβασης – απεύθυνσης των πολιτών.
  .

  1) Ηλίας Χάιδας,
  2) Μαρία Τσίχλη
  3) Ανδριάνα Κορδάμπαλου
  Υπάλληλοι Διοικ. – Οικονομ. Ν. Πρέβεζας

 • 8 Μαΐου 2018, 11:07 | Καθηγητής ΑΕΙ

  Σύμφωνα με το νομοσχέδιο «Το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και που, στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιλαμβάνονταν, κατά την 1.1.2018, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδίκαια, με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης της επόμενης παραγράφου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α.».
  Δεν υπάρχει νόημα να θεσπιστούν υψηλά προσόντα για τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν στις ΑΥΕ ΟΤΑ, εάν όλες οι οργανικές που θα προβλεφθούν καταληφθούν αυτοδικαίως από τους υπό μετάταξη υπαλλήλους.

 • 7 Μαΐου 2018, 08:34 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Με το άρθρο 106παρ.2περ.ε του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Κλεισθένης» προβλέπεται ότι «Συστήνονται επτά (7) Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑ, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό και είναι αρμόδιες για την εποπτεία των ΟΤΑ, ως εξής:
  ε. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και με έδρα τον Πειραιά».
  Περαιτέρω με το άρθρο 109παρ1 προβλέπεται ότι «1.Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ έχει την ακόλουθη βασική οργανωτική διάρθρωση:
  α) Επόπτης ΟΤΑ
  β) Διεύθυνση Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  γ) Τμήμα Νομικών Συμβούλων, το οποίο στελεχώνεται από τους νομικούς συμβούλους με σχέση έμμισθης εντολής και υπάγεται στον Επόπτη. Το Τμήμα Νομικών Συμβούλων συνεπικουρεί το έργο της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ και διατυπώνει γνώμη για κάθε νομικό ζήτημα που του τίθεται από τον Επόπτη και τη Διεύθυνση Εποπτείας ΟΤΑ.
  2.Σε κάθε νομό της χωρικής περιφέρειας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, πλην του νομού της έδρας, συστήνεται οργανική μονάδα επιπέδου Γραφείου με τίτλο «Γραφείο Εποπτείας ΟΤΑ και την ονομασία του νομού» ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Εποπτείας ΟΤΑ ή Τμημάτων αυτής.
  Επιπλέον με το άρθρο 128παρ.3 ορίζεται ότι «Το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και που, στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιλαμβάνονταν, κατά την 1.1.2018, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδίκαια, με τη δημοσίευση της διαπιστωτικής πράξης της επόμενης παραγράφου, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα Γραφεία αυτών, ακόμα και αν δεν διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010. Στο προσωπικό που μετατάσσεται κατά το προηγούμενο εδάφιο περιλαμβάνεται και το 50% τουλάχιστον των υπαλλήλων που, κατά την 1.1.2018, ασκούσαν, παράλληλα με τα καθήκοντα της οργανικής τους θέσης και καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ. Κριτήριο για τον προσδιορισμό των μετατασσόμενων, κατά το προηγούμενο εδάφιο, υπαλλήλων είναι ο μακρότερος χρόνος άσκησης των παράλληλων καθηκόντων. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός ενός (1) μήνα από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής».
  Οι εν λόγω ρυθμίσεις προφανώς επιδιώκουν τη σύσταση ομοιόμορφων Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, πλην όμως το προταθέν σχήμα δεν είναι δυνατό να τύχει εφαρμογής καθώς δημιουργεί πλείστα λειτουργικά προβλήματα. Για ακόμα μία φορά επιδιώκεται η σύσταση της μοναδικής Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η έδρα της οποίας θα βρίσκεται σε περιοχή εκτός των ορίων αρμοδιότητάς της, καθώς ο χώρος ευθύνης της εκτείνεται στην κατεξοχήν νησιωτική περιοχή του Αιγαίου.
  Το νησί πρέπει να αποτελεί τη βασική μονάδα ανάλυσης και σχεδιασμού, γεγονός που πρέπει να αποτυπωθεί και στο διοικητικό σύστημα, διαφοροποιώντας το από εκείνο της ηπειρωτικής χώρας, σε μια προσπάθεια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών να μη λειτουργούν ως μειονεκτήματα αλλά να αξιοποιηθούν ως πλεονεκτήματα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να συνδράμει προς την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στη νησιωτική περιοχή, προκειμένου όχι μόνο να παραμείνουν σ’ αυτήν, αλλά να αναπτυχθούν κίνητρα που θα προσελκύσουν και άλλους, τόσο για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών όσο και συνακόλουθα για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους νησιώτες πολίτες.
  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις όχι μόνο δεν κάνουν αποδοτικότερο και ευκολότερο τον έλεγχο νομιμότητας των ΟΤΑ, αλλά θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την σημαντική αυτή κρατική λειτουργία.
  Ο έλεγχος νομιμότητας των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού εδώ και οχτώ χρόνια διενεργείται από τις Δυο Δ/νσεις Διοικητικού-Οικονομικού Βορείου και Νοτίου Αιγαίου αντίστοιχα και από τα Τμήματα Διοίκησης των Νομών Χίου, Σάμου και Ρόδου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Προσωπικού στην έδρα την Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στον Πειραιά, μόλις πέντε (05) έχουν μηδενική εμπειρία στον έλεγχο νομιμότητας.
  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργείται μία «δαιδαλώδης και υδροκέφαλη» Διεύθυνση εποπτείας, αποξενωμένη τόσο από τους υπαλλήλους της όσο και από τους ΟΤΑ επί των οποίων θα ασκεί εποπτεία. Επισημαίνεται ότι ακόμα και στην περίπτωση της ψηφιακής πλέον υπογραφής της εκάστοτε πράξης, θα είναι αναγκαία η διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης, ο οποίος θα πρέπει να ταχυδρομείται στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα καθυστέρησης και να παρέρχονται οι αποκλειστικές προθεσμίες για τον έλεγχο νομιμότητας.
  Τέλος με τη σύσταση σε κάθε νομό της χωρικής περιφέρειας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, οργανικής μονάδας επιπέδου Γραφείου, υποβαθμίζονται οι υπηρετούντες στα νησιά υπάλληλοι, αφού με την αναγκαστική μετάταξή τους στις εν λόγω υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των νησιών, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε ήταν και οι μόνοι που ασκούσαν έως τώρα τον έλεγχο νομιμότητας, αν επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους και να διεκδικήσουν κάποια θέση ευθύνης, είναι υποχρεωμένοι να μετακινηθούν στον Πειραιά με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση.

 • 4 Μαΐου 2018, 13:04 | ΓΜ

  Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς ο τρόπος διαπίστωσης όσων ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας. Επίσης, θα πρέπει ο χαρακτήρας της μετάταξης να είναι εθελοντικός.Πρέπει να διασφαλιστεί το σύνολο των θέσεων των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων (οργανικών ή προσωποπαγών) καθώς και η εθελοντικότητα σε πιθανή αλλαγή τόπου εργασίας. Πρέπει επίσης να ρυθμιστούν τα διαδικαστικά, ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής κ.α.με πιθανό επιπλέον κόστος για το δημόσιο. Παρόλα αυτά, η νέα δομή δεν έρχεται να προσφέρει κάτι ουσιώδες συγκριτικά με την προηγούμενη…

 • 4 Μαΐου 2018, 10:50 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Είναι άδικο για τους υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ή ΤΕ ή ΔΕ, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που την 1-1-2018 ασχολούνταν με θέματα ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, και ιδιαίτερα για όσους δε διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν. 3852/2010, να υποχρεωθούν σε αυτοδίκαιη μετάταξη στην Αυτοτελή Υπηρεσία χωρίς τη θέλησή τους και μάλιστα χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα, όταν η νέα υπηρεσία στελεχωθεί, να επιστρέψουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση που ανήκουν.
  Οι εν λόγω υπάλληλοι δε θα έχουν καμία ελπίδα για εργασιακή εξέλιξη και θα τύχουν απαξίωσης στη νέα υπηρεσία, όταν αυτή θα στελεχωθεί με υπαλλήλους με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 108 προσόντα. Σημειωτέον ότι σε πολλούς από τους υπαλλήλους που ήδη είχαν διανύσει πολλά έτη επιφορτισμένοι αποκλειστικά με τον έλεγχο νομιμότητας και ζητούσαν τη μετακίνησή τους σε άλλες διευθύνσεις – τμήματα προκειμένου να ασχοληθούν και με άλλα αντικείμενα της δημόσιας διοίκησης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρνούνταν συστηματικά και επί μακρόν να απαλλάξει από τα δύσκολα καθήκοντα του ελέγχου νομιμότητας. Οι λόγοι που επικαλούνταν ήταν άλλοτε ο φόρτος εργασίας στα συγκεκριμένα καθήκοντα, άλλοτε η άρνηση άλλων υπαλλήλων που, αν και διέθεταν κατάλληλα προσόντα, δεν επιθυμούσαν όμως να επωμισθούν το δύσκολο αντικείμενο του ελέγχου νομιμότητας, ή άλλοι λόγοι.
  Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 128 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου ισοδυναμεί κατά τη γνώμη μου με ομηρία, διότι, εκτός των παραπάνω, δεν προκύπτει σαφώς η διάρκεια της αυτοδίκαιης μετάταξης, ούτε και η δυνατότητα παραμονής στην υπό σύσταση υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως, όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο κατατεθέν σχετικό νομοσχέδιο (συγκεκριμένα προέβλεπε ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ και όχι ΜΕΤΑΤΑΞΗ, και με τη συμπλήρωση ΔΙΕΤΙΑΣ αίτηση για παραμονή, για όποιον το επιθυμούσε).

 • 3 Μαΐου 2018, 13:50 | ΤΕΟ

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ – 4. α) Τα Τμήματα Κοινωνικών Υποθέσεων και τα Τμήματα Υγείας & Πρόνοιας, που προβλέπονται στους ισχύοντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Αττικής, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και Μακεδονίας – Θράκης, εντάσσονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτά.
  β) Οι αρμοδιότητες κοινωνικής ένταξης των Τμημάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό των Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μακεδονίας – Θράκης και Κρήτης μεταφέρονται από 1.1.2019 στα Τμήματα Διοικητικού – Οικονομικού των αντίστοιχων Διευθύνσεων Διοίκησης με το σύνολο των υπαλλήλων που τις ασκούν. Τα μεταφερόμενα στο Υπουργείο Εσωτερικών Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ανά νομό μετονομάζονται σε Τμήματα Αστικής Κατάστασης ανά νομό.

 • 2 Μαΐου 2018, 11:47 | Γ. Η. ΟΡΦΑΝΟΣ

  1. Υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που έκαναν έλεγχο νομιμότητας ΟΤΑ από Τμήματα Προσωπικού και Διοικητικού – Οικονομικού, 2. υπάλληλοι (γραμματείς και αναπληρωτές γραμματείς) α)στο πειθαρχικο συμβουλιο αιρετών ΟΤΑ, β) στις επιτροπές του αρθρου 18 και 152, γ) στις επιτροπές ονοματοδοσίας και 3. Υπάλληλοι του Τμήματος ΟΤΑ και ΝΠΔΔ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Όλοι αυτοί εάν ήταν στη θέση τους στις 31-12-2017 μετατάσσονται αυτοδίκαια πλέον στην Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ;

 • 1 Μαΐου 2018, 19:59 | Θανάσης

  Σε συνέχεια, και με αφορμή το σχόλιο του ΤΕΟ, έχω να παρατηρήσω τα εξής:
  Όντως, υπάρχουν (όπου, και όσοι υπάρχουν) υπάλληλοι των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού οι οποίοι δεν ασχολούνται μεν με τον έλεγχο νομιμότητας, όμως έχουν την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας (προμήθειες, εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, διεκπεραίωση θεμάτων προσωπικού, όπως υπηρεσιακές μεταβολές κ.α.), εις τρόπον ώστε οι λοιποί συνάδελφοί τους (που μετατάσσονται πλέον υποχρεωτικά στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα ανά Νομό συνιστώμενα Γραφεία) να επικεντρώνονται στο ΔΥΣΚΟΛΟ και ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ έργο του ελέγχου νομιμότητας των Πράξεων και της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ομοίως (και ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ), οι υπάλληλοι των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης ασχολούνται κατά κύριο λόγο (σχεδόν αποκλειστικά) με την τήρηση του πρωτοκόλλου, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και την τήρηση του αρχείου που αφορά στο μεταφερόμενο αντικείμενο (δηλ. τον ελέγχο νομιμότητας και την πειθαρχική ευθύνη των αιρετών). Όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορούν να αντιληφθούν τον ΟΓΚΟ δουλειάς που διεκπεραιώνουν οι υπάλληλοι αυτοί καθημερινά… Το συγκεκριμένο άρθρο, έρχεται να διαχωρίσει τους υπαλλήλους που ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας, από τους λοιπούς συναδέλφους τους, με τα εξής αποτελέσματα:
  α) Το αντικείμενο (διοικητική μέριμνα, πρωτόκολλο, διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση) και τον αντίστοιχο όγκο δουλειάς που βαρύνει σήμερα τους υπαλλήλους που ΔΕΝ μετατάσσονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα ανά Νομό συνιστώμενα Γραφεία, θα πρέπει εφεξής να το επωμιστούν οι μετατασσόμενοι, που θα στελεχώσουν τις νέες δομές. Ας φανταστούμε ένα τέτοιο Γραφείο, που θα απαρτίζεται πλέον από δύο ή τρεις υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να «τρέξουν» πέραν του ελέγχου νομιμότητας και αυτά τα καθήκοντα!
  β) Οι υπάλληλοι αυτοί (οι μη μετατασσόμενοι) μένουν ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο, και ως εκ τούτου, οι οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, θα πρέπει είτε να τους διατηρήσουν σε ουσιαστικά ανενεργές δομές (Τμήματα Διοικητικού-Οικονομικού), είτε να τους κατανείμουν (στην ουσία να «στριμώξουν») σε άλλες (δασαρχεία, τμήματα αλλοδαπών κ.λ.π) στις οποίες μπορεί και να είναι υπεράριθμοι. Στη χειρότερη περίπτωση, και με την επίκληση υπηρεσιακών αναγκών,να τους υποχρεώσουν να αλλάξουν τόπο εργασίας (πόλη) με κόστος δυσβάσταχτο (κοινωνικό, οικογενειακό και οικονομικό).
  Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να ληφθεί πρόνοια ως προς το σημείο αυτό (έστω και κατά το μεταβατικό διάστημα), και να προβλεφθεί μετάταξη και των υπαλλήλων αυτών (έστω σε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ βάση), ούτως ώστε και οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. στο ξεκίνημά τους να μπορέσουν να λειτουργήσουν ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΣ, και οι εν λόγω υπάλληλοι να συνεχίσουν να αισθάνονται την ικανοποίηση ότι προσφέρουν πραγματικά.

 • 30 Απριλίου 2018, 16:17 | ΠΕΤΡΟΣ

  Επειδή υπηρεσιακοί λόγοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ήταν η αιτία να έχει μετακινηθεί προσωπικό σε άλλες Διευθύνσεις, στην Παρ. 3 θα πρέπει να προστεθεί το εξής : Προσωπικό που έχει διατελέσει στο παρελθόν στον έλεγχο νομιμότητας (Δηλαδή και πρίν την 1-1-2018) μπορεί με αίτησή του να μετακινηθεί σε οποιαδήποτε ΑΥΕ Εποπτείας ΟΤΑ επιθυμεί, αφού έτσι θα μπορέσουν αρκετοί υπάλληλοι να πάνε ταυτόχρονα κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

 • 30 Απριλίου 2018, 11:07 | ΤΕΟ

  Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για τους υπαλλήλους των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού που δεν ασχολούνται με τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και για τούς υπαλλήλους των Τμημάτων Γραμματειακής Υποστήριξης ανα Νομό.Τι προβλέπεται για αυτούς?

 • 28 Απριλίου 2018, 18:14 | Παναγιωτα

  Σύμφωνα με το περιεχόμενο του άρθρου: «Το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και που, στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, περιλαμβάνονταν, κατά την 1.1.2018, ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και τα θέματα της πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετατάσσεται αυτοδίκαια ……….στις οικείες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. και στα αντίστοιχα Γραφεία αυτών ακόμα και αν δεν διαθέτει τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010.»
  Οι πλειοψηφια απο εμας (οι νυν υπηρετουντες) ειμαστε κλάδου ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικού και δεν διαθέτουμε τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010,δηλαδη δεν κατεχουμε α) πτυχίο νομικής ή πολιτικής επιστήμης ή διοικητικής επιστήμης ή οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμο της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας.Ωστοσο μας μετατασσεται υποχρεωτικα.
  Και ενω φαινεται οτι υπολογιζεται και εκτιμαται η προυπηρεσια μας στον ελεγχο νομιμοτητας, αντιθετως δεν διατυπωνεται σε καποιο αρθρο του νομοσχεδιου η δυνατοτητα της συμμετοχης μας -με τον καθορισμο tvn τυπικών μας προσόντων (ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικου)-στην επιλογή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
  θα ηταν χρησιμο να αποσαφηνιστει με διαταξη σε αρθρο του νομου(Η σε Υπουργικη αποφαση η σε ΠΔ) η προβλεψη συμμετοχης του κλαδου μας(ΠΕ Διοικητικου-Οικονομικου)που δεν διαθετουμε τα πτυχια της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 3852/2010 και να συνυπολογιζεται η προϋπηρεσία μας στον ελεγχο νομιμοτητας