Άρθρο 176 – Προγραμματικές συμβάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 100 του ν. 3852/2010

1. Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι αναπτυξιακές Α.Ε. Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή αναθέτουσες αρχές των παρ. 1 , 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225».
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 100 προστίθεται περίπτωση ε. ως εξής:
«ε. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δύναται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ αυτής και δήμου, ο οποίος δεν έχει τεχνική επάρκεια, να αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών του δήμου αυτού. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν.4412/2016 (Α’ 147)».

3. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης δαπανών και οι λεπτομέρειες καταβολής τους. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Η συμμετοχή του κάθε συμβαλλόμενου μέρους στην Προγραμματική Σύμβαση μπορεί κατ’ ελάχιστον να αφορά μόνο τη συμμετοχή του στο Όργανο Παρακολούθησης της εφαρμογής της (Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης). Το Όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της θα πρέπει απαραίτητα να ορίζεται στις προγραμματικές συμβάσεις καθώς και οι αρμοδιότητές του και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης».

 • 14 Μαΐου 2018, 14:25 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  ΑΡΘΡΟ 176 Προγραμματικές συμβάσεις

  Το άρθρο αναφέρεται στις Προγραμματικές Συμβάσεις, τους φορείς που επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούν καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις του περιεχομένου τους. Στην παρ. 2 δίνεται η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε για Δήμους χωρίς επαρκή Τεχνική Υπηρεσία ώστε να αναλαμβάνει τη διαδικασία σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης συμβάσεων μελετών .

  Τόσο η περίπτωση των Προγραμματικών Συμβάσεων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε όσο και με τη ΜΟΔ Α.Ε δημιουργούν προβληματισμό ως προς την πρακτική ευχέρεια των ανωτέρω φορέων να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις απαιτήσεις των αντισυμβαλλόμενων Δήμων αφού είναι προφανές ότι η ικανοποίηση των αναγκών τους θα καταστεί επιτακτική και άμεση. Ενδέχεται τελικά το υφιστάμενο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού των Δήμων να μετατοπιστεί σε ελλείψεις προσωπικού των ανωτέρω δύο φορέων με αποτέλεσμα η δομή αυτή να υπολειτουργεί σε σχέση πάντα με τις ανάγκες των Δήμων.

 • 14 Μαΐου 2018, 10:05 | Σωκράτης

  Πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις Α.Ε., ΔΕΥΑ, σύνδεσμοι, αναπτυξιακές, αστικές, μονορποσωπες κ.α. στην σύναψη προγραμματικών συμβάσεων

 • Στην παράγραφο 1 να προβλεφθεί η συμμετοχή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και των Τμημάτων του.
  Συνεπώς η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση προμηθειών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και περιφερειών του άρθρου 101, οι περιφερειακές ενώσεις δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ΤΕΕ συμπεριλαμβανομένου των Τμημάτων του, οι αναπτυξιακές Α.Ε. Ο.Τ.Α., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Δημόσιο ή με την Εγνατία Οδό Α.Ε. ή με τη Μ.Ο.Δ. Α.Ε. ή μεταξύ τους ή και με νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή αναθέτουσες αρχές των παρ. 1 , 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν.4412/2016 (Α’ 147), μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση που ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225».

  Το παραπάνω αποτελεί απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας.
  Ο Πρόεδρος της ΔΕ
  Δημήτρης Μαυροματίδης

 • 12 Μαΐου 2018, 20:43 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Πολύ καλό θα βοηθήσει του μικρούς και υποστελεχωμένους Δήμους να κάνουν μελέτες και έργα

 • Οι ρυθμίσεις των άρθρων 175 & 176 δημιουργούν συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την ενίσχυση των ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ & ΝΠ αναπτυξιακού χαρακτήρα) και την ξεκάθαρη εκχώρηση δημόσιων υπηρεσιών σε φορείς (στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. & θέσπιση προγραμματικών συμβάσεων με δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις), που έχουν διαφορετικό χαρακτήρα εκ του Νόμου και σε καμία περίπτωση δε μπορούν να υποκαταστήσουν τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες.

 • 5 Μαΐου 2018, 09:12 | Χασάπης Χρήστος

  Θα πρέπει να προστεθεί στην αντικατάσταση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 να μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις και : «οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν λειτουργούν, τα Περιφερειακα Ταμεία Ανάπτυξης, επιμελητηρία, επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου, Ερευνητικα Πανεπιστημιακα Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), συνεταιρισμοι, ενώσεις συνεταιρισμών και εργοδοτικών και εργατοϋπαλληλικών ενώσεων.